Vrátenie peňazí (pôžičky) od bývalej priateľky

Otázka:

Dobrý deň, chcem vás poprosiť o radu pre môjho syna ako máme postupovať.

Syn s jeho bývalou priateľkou začali spolu bývať v podnájme, kde on pokúpil nábytky (sedačku, stôl, stoličky), zaplatil aj zálohu na byt (z čoho sa mu časť vrátila). Ona ho presvedčila, aby si vzal spotrebný úver na svoje meno (keďže jej by nedali, keď je nezamestnaná) s tým, že ona ho bude splácať, samozrejme sa dohodli len ústne. Časť peňazí minuli a 4000 € jej poslal na účet, 500 € poslal do autoškoly, kde ona robí vodičský preukaz. Všetko pokúpil a dal jej peniaze, s tým že budú spolu žiť a časom si vytvoria rodinu. Keďže sa po čase rozišli a ona úver nespláca bol syn na polícii čo zamietli. On má len potvrdenie prevodu na účty, kde jej poslal peniaze. Chce peniaze vrátiť, aj keď ona tvrdí opak. Je nejaká šanca tieto peniaze od nej získať naspäť aj cestou súdu, keď ona všetko popiera?

Odpoveď:

Pokiaľ peniaze neboli bývalej priateľke poskytnuté formou daru, ale ako pôžička, je možné obrátiť sa na súd so žalobou o vrátenie dlžnej sumy. Dôležité je teda, či Váš syn bude vedieť preukázať (emailom, sms-kami, svedkami), že s bývalou priateľkou uzatvoril zmluvu o pôžičke, aspoň ústne.

Zmluva o pôžičke je vymedzená v § 657 Občianskeho zákonníka: „Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.“

Zmluva o pôžičke môže byť dojednaná aj ústne. Pre platnosť zmluvy o pôžičke nie je potrebné, aby bol termín splatnosti dohodnutý pri uzatváraní zmluvy.

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Cdo 146/2008: „Ak nebola splatnosť dlhu určená dohodou, ani iným spôsobom, možno podľa § 563 OZ o splnenie dlhu požiadať dlžníka kedykoľvek a dlžník je povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal. Uvedené ustanovenie obsahuje dispozitívne pravidlo dávajúce veriteľovi právo určiť čas plnenia, teda vyvolať splatnosť, ktorá nastáva nasledujúci deň po dni, keď bol dlžník vyzvaný na plnenie. Podľa názoru dovolacieho súdu aj v prípadoch, ktorých čas plnenia nebol dohodnutý ani ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, začína premlčacia doba plynúť dňom splatnosti dlhu, ak obsahom záväzku je povinnosť niečo dať alebo konať. I keď začiatok plynutia všeobecnej premlčacej doby je vymedzený objektívne (od slova „mohlo a nie mohol“), nemôže predchádzať vzniku nároku, ktorý vzniká až splatnosťou. V právnej teórii je nárok chápaný ako právna možnosť uplatniť svoje subjektívne právo, t. j. domáhať sa právnej ochrany jeho realizácie.“

V zmysle vyššie uvedeného odporúčame, aby Váš syn bývalej priateľke zaslal výzvu na splnenie dlhu (v zmysle vyššie spomínaného § 563 Občianskeho zákonníka), tak aby vedel preukázať doručenie – napr. doporučeným listom s doručenkou.

Ako dôkaz, že bola uzavretá zmluva o pôžičke, a teda, že s bývalou priateľkou bolo dohodnuté, že peniaze vráti je možné použiť napr. aj spoločnú e-mailovú / sms / messengerovú komunikáciu a pod., z ktorej vyplýva, že bývalá priateľka peniaze vráti alebo že úver bude splácať ona.