Daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1.2014

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2014 je daňovník povinný podať do 31. januára 2014, ak mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 2014. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”).

Kto je povinný podať daňové priznanie

V zmysle zákona vzniká daňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Daňové priznanie sa podáva len raz. Ak ste napríklad nadobudli nehnuteľnosť v roku 2013, daňové priznanie už v ďalšom roku nepodávate.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

Vydraženie

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľností na rok 2014 – Bratislava

Sadzba dane z nehnuteľností na rok 2014 v Bratislave

Sadzby dane z nehnuteľností sú v Bratislave rozdelené do 3 pásiem:

  1. pásmo na území mestskej časti Rusovce, Jarovce, Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská Bystrica a Lamač
  2. pásmo na území mestskej časti Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Rača, Podunajské Biskupice a Vrakuňa
  3. pásmo na území mestskej časti Staré Mesto

Pracovisko daňového úradu v Bratislave

Adresa pracoviska oddelenia miestnych daní a poplatkov:

  • Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
  • Oddelenie miestnych daní a poplatkov
  • Blagoevova 9
  • P.O. BOX 76
  • 850 05 Bratislava 55

Úradné hodiny:

  • Pondelok: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
  • Streda: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

Sankcie za nepodanie daňového priznania

V prípade oneskoreného podania daňového priznania po 31.01.2014 hrozí pokuta najviac do výšky vyrubenej dane, minimálne 5 eur, najviac do 3 000 eur.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie