Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá nie je oslobodená od dane z nehnuteľností – podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností je daňovník povinný zaplatiť na základe právoplatného rozhodnutia o vyrubení dane v súlade s § 99g zákona č. 582/2004 Z. z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v lehotách v ňom určených.

Zdroj: Hlavné mesto SR – Bratislava