Niektoré zmeny pre podnikateľov od 1.1.2014

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila informáciu o niektorých zmenách, ktoré prináša rok 2014 pre podnikateľov:

Daň z príjmu

S účinnosťou od 1.1.2014 klesne daň z príjmu právnických osôb zo súčasných 23% na 22 %.

Výmaz z „čiernej listiny“

V zmysle § 52 ods.6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len “zákon”) finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu.

Novela zákona zavádza odstránenie daňového subjektu zo zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorý je zverejnený v zozname, finančné riaditeľstvo  vymaže z tohto zoznamu, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený a súčasne v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov platiteľ dane neporušil povinnosti pri daňovej kontrole, neporušil povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a bol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne, alebo ak mu bola zrušená registrácia k dani z pridanej hodnoty.

Registračné pokladnice

Novela zákona o používaní elektronických registračných pokladníc prináša od 1. 1. 2014 nové povinnosti pre podnikateľov.

Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia elektronickej registračnej pokladnice a počítača na účely kontroly a exportu kontrolných záznamov a obsahu fiskálnej pamäte a umožniť daňovému úradu alebo colnému úradu pripojiť sa k elektronickej registračnej pokladnici prostredníctvom počítača; to neplatí, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou.

Novela zavádza aj nové údaje v knihe elektronickej registračnej pokladnice, povinnosť mať vyobrazený v predajni pokladničný doklad či povinnosť podnikateľa predložiť na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu úplné kontrolné záznamy.

Peňažné vklady pri založení sro

Povinnosť zloženia peňažných vkladov na osobitný účet v banke zaviedla novela Obchodného zákonníka účinná od 1.12.2013.

Daňové licencie

Dňa 12.11.2013 poslanci Smeru na zasadnutí parlamentného výboru pre financie a rozpočet schválili pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov, ktorý zavádza novú daň pre spoločnosti (tzv. daňové licencie). Zavedenie daňových licencií minister financií odôvodnil spravodlivejším zdanením obchodných spoločností, ktoré sa dlhodobo vyhýbajú plateniu daní. Zároveň očakáva aj vyčistenie obchodného registra.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie