Dočasná odborná stáž (zaškolovanie) zubného lekára – ako vybaviť pre cudzinca?

Možnosť vykonávania dočasnej odbornej stáže sa donedávna aplikovala len na nemocničný sektor. Rozšírenie možnosti aplikácie inštitútu dočasnej odbornej stáže aj pre ambulancie bola prijatá zákonom č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý okrem iného upravil aj ustanovenia zákona o službách zamestnanosti (č. 5/2004 Z. z.), ako aj zákona č. o pobyte cudzincov (404/2011 Z. z.).

V zmysle znenia ustanovení uvedeného zákona sa dočasná odborná stáž môže vykonávať len v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Ak máte záujem o našu služby v oblasti zamestnávania zubárov alebo cudzincov na iné pozície, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo +421 915 046 749.

Dočasná odborná stáž – právna úprava

Právna úprava dočasnej odbornej stáže je zahrnutá v § 30a zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve:

„Dočasnou odbornou stážou (ďalej len „stáž“) sa rozumie výkon odborných pracovných činností stážistom; stážistom je občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý má uznaný doklad o vzdelaní podľa osobitného predpisu24da) na účely výkonu zdravotníckeho povolania podľa § 27 a vykonáva odborné pracovné činnosti

v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom,

pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka odborne spôsobilého na výkon odborných pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 u poskytovateľa podľa písm. a) (ďalej len „dohliadajúci zdravotnícky pracovník“), ak ide o výkon odborných pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní; ak nie je prítomný dohliadajúci zdravotnícky pracovník, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradného dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúci zdravotnícky pracovník.

 • Stážista k žiadosti o výkon stáže priloží poskytovateľovi najmä
  • kópiu dokladu totožnosti,
  • kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu24d) na účely výkonu zdravotníckeho povolania lekár, sestra alebo pôrodná asistentka,
  • doklad, ktorým sa preukazuje zdravotná spôsobilosť podľa § 32 ods. 1 a 7,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 38,
  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania.
 • Poskytovateľ, u ktorého stážista začal vykonávať stáž, je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účel výkonu kontroly elektronickou formou
  • meno a priezvisko stážistu,
  • dátum narodenia stážistu,
  • štátne občianstvo stážistu,
  • evidenčné číslo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,24da)
  • meno a priezvisko dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka,
  • informáciu, že stážista predložil všetky dokumenty podľa odseku 2.
 • Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, u ktorého stážista vykonáva stáž, je povinný zabezpečiť, aby dohliadajúci zdravotnícky pracovník vykonával odborný dohľad najviac nad troma stážistami a bol osobne prítomný pri výkone stáže; v čase neprítomnosti dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka musí byť fyzicky prítomný pri výkone stáže náhradný dohliadajúci zdravotnícky pracovník.
 • Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je povinný zabezpečiť, aby dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom bol zdravotnícky pracovník s najmenej trojročnou odbornou praxou a aby odborný dohľad podľa odseku 4 vykonával dohliadajúci zdravotnícky pracovník najviac nad jedným stážistom.“

Podľa § 102ar (Prechodné ustanovenia počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny):

„Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny sa povinnosť podľa § 30 ods. 3 písm. c) až f) považuje za splnenú aj priložením

 1. čestného vyhlásenia o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte s uvedením informácie o tom, že v čase predloženia vyhlásenia nemal občan členského štátu alebo občan tretieho štátu zakázaný výkon zdravotníckeho povolania,
 2. fotokópie dokladov o vzdelaní,
 3. čestného vyhlásenia o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon príslušného zdravotníckeho povolania,
 4. čestného vyhlásenia o bezúhonnosti podľa § 38 ods. 1.

Podľa §13 ods. 7 zákona č. 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme: „Stážistovi vykonávajúcemu dočasnú odbornú stáž podľa osobitného predpisu sa elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka nevydáva. “

Zaškolovanie zamestnanca

Podľa § 23a ods. 1 písm. u) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti „Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel jeho zaškolenia, najviac na šesť po sebe nasledujúcich týždňov v kalendárnom roku, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese podľa § 12 písm. ai), a ktorý má podanú žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania spolu so všetkými náležitosťami podľa osobitného predpisu28aa) na to isté pracovné miesto,“

Zamestnávateľ po podaní žiadosti o prechodný pobyt musí v súvislosti so zaškolovaním zaslať príslušnému úradu práce informačnú kartu. K informačnej karte priloží:

 • doklad o ubytovaní
 • doklad o podaní žiadosti o pobyt (ústrižok obdržaní po podaní žiadosti z cudzineckej polície)
 • pracovnú zmluvu na 6 týždňov s podmienkami uvedenými ako v nahláške voľného pracovného miesta
 • čestné vyhlásenie zamestnávateľa pre preukázanie splnenia podmienky § 21b ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z.
 • doklad o uznaní vzdelania na Slovensku s doložkou právoplatnosti (ak pôjde o regulované povolenie)

Pobyt cudzinca vykonávajúceho dočasnú odbornú stáž

V prípade cudzinca, ktorý nie je odídenec, je potrebné na účel zamestnania stážistu vybavenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Prvým krokom je nahláška voľného pracovného miesta na portál www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Z praktického hľadiska odporúčame aj v nahláške voľného pracovného miesta uviesť, že sa jedná o dočasnú odbornú stáž, rovnako tak aj v prísľube (alebo pracovnej zmluve) predkladanej cudzineckej polícii.

V závislosti od toho, či je pozícia nedostatková, sa podáva žiadosť o prechodný pobyt na cudzineckej polícii buď hneď po zverejnení pozície alebo ak pozícia nie je nedostatková, po uplynutí 20 pracovných dní.

Z praktických skúseností môžeme povedať, že pozícia môže znieť na názov pozície zubný lekár bez špecializácie.

Ďalší postup podania žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania je rovnaký ako sme popísali v našom článku. Navyše dokladom je rozhodnutie o uznaní vzdelania, nakoľko ide o regulované povolanie.

Pokiaľ by išlo o občanov z Ukrajiny, register trestov sa dá nahradiť čestným vyhlásením. Nakoľko ten je momentálne nemožné získať, Lex Ukrajina (zákon č. 92/2022 Z. z.) umožňuje jeho nahradenie čestným vyhlásením potvrdeným na ukrajinskej ambasáde. Zahraničná osoba ako doklad o bezúhonnosti predloží „čestné prehlásenie“, ktoré vykoná zahraničná osoba na Veľvyslanectve Ukrajiny v Bratislave. Na predložený doklad o bezúhonnosti vo forme čestného prehlásenia legalizovaného na Veľvyslanectve sa uplatňuje výnimka spočívajúca upustením od vyššieho overenia.

Po udelení pobytu na účel zamestnania musí cudzinec absolvovať lekársku prehliadku pre cudzinecké polície, že netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Za týmto účelom odporúčame kontaktovať buď spoločnosť Expat Clinic s.r.o. vykonávajúcu lekárske prehliadky pre cudzincov v Nitre (+421 948 350 123, expatclinic@gmail.com) alebo Medical control vykonávajúcu prehliadky pre cudzincov v ďalších 12 mestách (+421 948 350 123, medicalcontrol@akmv.sk).

Záverom odporúčame, aby cudzinec vykonávajúci dočasnú odbornú stáž si čím skôr spravil rozdielové skúšky na Slovensku, aby sa mu dočasná odborná stáž neskončila po ukončení ozbrojeného konfliktu na Ukrajine.

Zamestnanie cudzinca sa nahlasuje aj na úrad práce.

Zároveň je možné využiť aj absolvovanie 6 týždňovej stáže podľa §23a ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti.

Povinnosti po udelení pobytu

 Zamestnávateľ má po udelení pobytu cudzincovi tieto povinnosti:

 1. registrácia zamestnanca na zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni (trvá cca 7 dní) – ak už sú cudzinci ako zamestnanci prihlásení na 6 týždňovú stáť, túto registráciu už pravdepodobne majú
 2. uzatvoriť pracovnú zmluvu – pracovná zmluva musí obsahovať také podmienky, ako zamestnávateľ uviedol v nahláške (najmä rovnaká pozícia, mzda, miesto výkonu práce atď. – uvedie, že ide o dočasnú odbornú stáž, zároveň už nepôjde o zaškolovanie)
 3. zaslať na príslušný úrad práce kópiu novej pracovnej zmluvy spolu s oznámením o nástupe do zamestnania do 7 dní (na predpísanom tlačive)
 4. zaslať na príslušný úrad práce informačnú kartu k 6 týždňovej stáži – ukončenie s dokladom o ukončení (na predpísanom tlačive)
 5. absolvovať lekársku prehliadku do 30 dní od prevzatia pobytovej karty a zaslať posudok na cudzineckú políciu (napr. v ambulancii: www.expatclinic.sk – posudok posielajú priamo na cudzineckú políciu).
 6. V prípade kontroly je tiež potrebné, aby zamestnávateľ predložil dokument „Dodatočné údaje o zamestnaní“ vydaný oddelením cudzineckej polície po udelení pobytu cudzincovi z tretej krajiny. 

Zároveň pripomíname aj povinnosť vo vzťahu k ministerstvu zdravotníctva k dočasnej odbornej stáži: https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasna-odborna-staz

Zamestnanie odídenca je jednoduchšie

Iná situácia je v prípade, ak sa jedná o odídencov (občanov Ukrajiny, ktorí na Slovensku získali tolerovaný pobyt). Podľa § 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti: „Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko.“

V prípade zamestnania tohto štátneho príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Zamestnávateľ v prípade, ak zamestná takéhoto občana,  má v zmysle zákona o službách zamestnanosti len povinnosť na predpísanom formulári – informačná karta – poskytnúť príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce údaje o zamestnanínajneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. 

K informačnej karte zamestnávateľ doloží kópiu pracovnoprávneho vzťahukópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Príslušným úradom prace je úrad, v ktorého územnom obvode bude cudzinec – štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný  (tzn, že rozhodujúce nie je sídlo zamestnávateľa). V prípade, že výkon zamestnania, resp. vyslania bude na viacerých miestach, informačná karta sa bude podávať podľaaktuálneho miesta výkonu práce. Ak štátny príslušník tretej krajiny má pracovnoprávny vzťah u viacerých zamestnávateľov na území SR, každý z jeho zamestnávateľov má ohlasovaciu povinnosť voči úradu práce.

Zákon o službách zamestnanosti – prechodné ustanovenia

§ 72au Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

 1. „Platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia v súvislosti s konfliktom na Ukrajine“), sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa § 21b ods. 8 písm. a) a povolenie na zamestnanie podľa § 22 ods. 9 písm. a).
 • Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účely vydania nového dokladu „Dodatočné údaje o zamestnaní“ podľa osobitného predpisu67) aj na žiadosť zamestnávateľa. Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa prvej vety sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Zamestnávateľ k žiadosti podľa druhej vety priloží doklady podľa § 21b ods. 2 písm. a)b)d) a e) a ods. 5 a písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu.
 • Zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého začal zamestnávať podľa § 23a ods. 1 písm. u) pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, na rovnakom pracovnom mieste aj po uplynutí šiestich týždňov až do skončenia konania o udelení prechodného pobytu na účel zamestnania.
 • Zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny na rovnakom pracovnom mieste aj počas konania o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie