Založenie zubnej (stomatologickej) ambulancie, postup a poplatky

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila komplexnú informáciu k založeniu súkromnej zubárskej praxe (stomatológie).

Kontaktujte nás!

Ak máte záujem o kompletné právne služby vo veci založenia ambulancie, vybavenia povolenia na RTG, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk, obratom sa Vám ozveme späť.

Prvým krokom je založenie s.r.o., ktorým sa rozumie podpísanie zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy.

Druhým krokom je vybavenie licencie pre odborného garanta, ktorú vydáva Slovenská komora zubných lekárov. V žiadosti o vydanie licencie sú v závere uvedené listiny, ktoré bude potrebné k žiadosti doložiť. K žiadosti sa dokladá najmä lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania – zubný lekár, údaje pre vyžiadanie registra trestov, ako aj čestné vyhlásenie o doterajšej praxi. Za licenciu odborného garanta sa platí poplatok 66 EUR.

Z našej strany Vám pomôžeme vybaviť:

 1. založenie s.r.o. (ak ešte nemáte)
 2. vybavenie licencie garanta (ak ešte nemáte)
 3. príprava a podanie žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky na RÚVZ
 4. príprava a podanie žiadosti o vydanie povolenia prevádzkovateľa na VÚC
 5. príprava a podanie žiadosti na pridelenie kódu poskytovateľa, prípadne zdravotníckeho pracovníka
 6. dopísanie činnosti stomatológie do obchodného registra
 7. príprava a podanie žiadostí na poisťovne (ak požadujete)
 8. žiadosť o pridelenie obvodu (ak požadujete)
 9. podanie oznámenia obvodu a zmlúv s poisťovňami na VÚC
 10. vybavenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a čítačky
 11. ďalšie požadované – súvisiace služby

Naše služby:

Následne treba požiadať o schválenie prevádzky na hygiene (na príslušnom orgáne verejného zdravotníctva) ohľadne vydania súhlasu s uvedením priestorov ambulancie do prevádzky.

Od 21.7.2020 je platný a účinný zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým bol novelizovaný aj zákon č. 355/2007 Z.z. Novelizované ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad nebude svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky. Povinnosť predložiť návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) sa už nebude vzťahovať napríklad na priestory, pre ktoré už bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa za podmienky, že nedošlo k zmene podmienok prevádzky.

Ak keď hygiena už rozhodnutie nevydáva, je potrebné požiadať ju o súhlas a tento sa dokladá následne na VÚC.

Nasleduje vydanie povolenia samosprávneho kraja (VÚC) na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Ako príloha k žiadosť o vydanie prvého povolenia pre právnickú osobu sa prikladá viacero dokumentov, medzi inými aj:

 • právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu
 • doklad o vlastníctve alebo zmluva o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať
 • čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala spoločnosť zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) alebo e) zákona č. 578/2004 Z. z. a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé – s úradne overeným podpisom žiadateľa
 • žiadosť o schválenie ordinačných hodín
 • diplom o ukončení VŠ odborného zástupcu
 • pracovná zmluva s odborným garantom

Správny poplatok za vydanie povolenia sa platí vo výške 500 EUR. Ak sa žiadosť podáva elektronicky cez slovensko.sk, poplatok sa znižuje na polovicu – 250 EUR. Na VÚC sa žiada aj o schválenie ordinačných hodín.

K žiadosti o vydanie povolenia VÚC je zároveň potrebné požiadať aj o zrušenie povolenia pre fyzickú osobu, ak dochádza k transformácii výkonu ambulancie z fyzickej osoby na s.r.o.

Po splnení predchádzajúcich krokov môže byť podaný návrh na zápis sro do obchodného registra a oznámi sa vznik spoločnosti príslušným poisťovniam, vrátane oznámenia zmeny právnej formy štatistickému úradu.

Záverom je potrebné požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súlade s ust. § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak chce byť Vaša ambulancia zazmluvnená v poisťovniach, nasleduje aj podanie žiadosti na poisťovne, prípadne aj podanie žiadosti na VÚC na pridelenie obvodu (nakoľko ten vyžadujú niektoré zdravotné poisťovne, ako napr. VŠZP). Zazmluvnenie sa následne oznamuje VÚC.

1. Licencia pre odborného garanta 

Jednou z príloh, ktorá sa prikladá k žiadosti o vydanie nového povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – zubnej ambulancie je právoplatné rozhodnutie komory zubných lekárov o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu. Táto licencia bude viazaná priamo na obchodnú spoločnosť (s.r.o.), ktorá bude prevádzkovať zubnú ambulanciu.

Licenciu vydáva Slovenská lekárska komora. K žiadosti je potrebné doložiť okrem dokladu o úhrade správneho poplatku aj:

 • overené diplomy (certifikáty)
 • potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • údaj o doterajšej praxi. 

Poplatok za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu je vo výške 66 EUR. Lehota na vybavenie je 30 dní od podania úplnej žiadosti. 

Jedna osoba môže byť odborným garantom len v jednej obchodnej spoločnosti

Tip

Aj absolvent VŠ môže žiadať o licenciu odborného zástupcu – garanta. Nie je potrebné, aby daná osoba mala nepretržitú prax aspoň 4 roky. V tomto prípade predloží SKZL čestné vyhlásenie, že od skončenia štúdia neprerušila prax a pracuje od DD.MM.RRRR u z amestnávateľa XY, prípadne doloží tiež aj kópiu pracovnej zmluvy.

Tip

Aj zmenu zamestnávateľa je zubný lekár povinný nahlásiť SKZL a doložiť k tomu aj doklad o výkone práce (napr. pracovnú zmluvu).

2. Schválenie prevádzky na hygiene (RUVZ)

Na úrad vereného zdravotníctva sa dokladajú k žiadosti tieto dokumenty: 

 1. doklad stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel (napr. oznámenie stavebného úradu o využívaní priestoru ako zdravotnícke zariadenie, ak je ambulancia v priestoroch nemocnice / kolaudačné rozhodnutie)
 2. doklad o oprávnení na užívanie priestoru (vyžaduje sa nájomná zmluva na novú spoločnosť)
 3. vyjadrenie účastníkov konania – nedokladá sa, v prípade potreby vyžiada si priamo úrad verejného zdravotníctva)
 4. 2 x prevádzkový poriadok, posudok o riziku
 5. projektová dokumentácia, situácia širších vzťahov
 6. iné (napr. hluková štúdia, svetlotechnický posudok a pod.) 

Prevádzkový poriadok sa dokladá v dvoch vyhotoveniach, jeden sa vráti žiadateľovi. Ostatné prílohy postačuje doložiť v jednom vyhotovení. Prílohy stačí opatriť obyčajným podpisom, doklad stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel postačuje aj obyčajná kópia. 

K iným prílohám, ktoré sa dokladajú je potrebné predložiť najmä:

 • zmluva, ktorou sa zastrešuje likvidácia nebezpečného odpadu (je potrebné uzavrieť na novú s.r.o.)
 • zmluva, ktorou sa zastrešuje pracovná zdravotná služba (je potrebné uzavrieť na novú s.r.o.)
 • plná moc, ak je žiadateľ zastúpený zástupcom. 

V minulosti bolo pre niektoré regionálne úrady verejného zdravotníctva postačujúce doložiť zmluvu na likvidáciu odpadu, ktorú má uzavretú fyzická osoba – zubár, ktorý mení právnu formu na s.r.o. V súčasnosti sa však vyžaduje, aby bola zmluva uzavretá na nový subjekt. 

V čase podania žiadosti priestory už by mali byť stavebno – technicky vyriešené, tzn. vypriečkované, urobené podlahy, stierky, osadené výlevky, wc, umyvadlá, umelé osvetlenie. Problém by nemal nastať v prípade existujúcej ambulancie, kde sa bude len meniť subjekt (napríklad z fyzickej osoby na s.r.o.) 

Príslušný Regionálny úrad Verejného zdravotníctva vykoná v priestoroch zubnej ambulancie prehliadku a do 30 dní vydá rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva zašle rozhodnutie do elektronickej schránky subjektu, preto je potrebné, aby si oprávnený subjekt zriadil prístup k elektronickej schránke na www.slovensko.sk. Rozhodnutie v papierovej podobe sa už nedoručuje. 

Dôležitá informácia!

Od 21.7.2020 je platný a účinný zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým bol novelizovaný aj zákon č. 355/2007 Z.z.

Novelizované ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad nebude svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky. Povinnosť predložiť návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) sa už nebude vzťahovať:

– na priestory, pre ktoré už bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa za podmienky, že nedošlo k zmene podmienok prevádzky

– ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb

– telovýchovno-športové zariadenia

– zariadenia starostlivosti o ľudské telo

– prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a zariadenia s ambulantným predajom

– administratívne priestory

– priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín (t.j. aj výživových doplnkov).

Prevádzkový poriadok zubnej ambulancie

Prevádzkový poriadok zubnej ambulancie predkladaný hygiene (Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva) musí byť vypracovaný v súlade najmä s nasledovnými predpismi:

 • 52 ods. 1 písm. e) a ods. 5 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
 • nariadením vlády č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
 • nariadením vlády č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu 

Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia by mal obsahovať najmä:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa pracoviska (obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ak je prevádzkovateľom právnická osoba, meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ak je prevádzkovateľom fyzická osoba-podnikateľ,
 • názov, typ a adresu pracoviska),
 • stavebné a priestorové členenie pracoviska,
 • podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia pacienta a zamestnanca,
 • rozpracované postupy hygienicko-epidemiologického režimu. 

Prevádzkový poriadok by mal teda bližšie popísať:

 • Identifikačné údaje o zdravotníckom zariadení, dispozičné členenie priestorov, ordinačné hodiny, náplň činnosti…
 • Posudzovanie rizika z expozície biologickým faktorom
 • Spôsoby ochrany pred pôsobením biologických faktorov, režim pri odberoch biologického materiálu, druhy základných OOPP – odev a obuv, hygiena rúk, režim sterilizácie, režim dezinfekcie a upratovania, likvidácia nebezpečného odpadu, manipulácia s bielizňou, kvalita ovzdušia
 • Prevencia infekčných ochorení pri poraneniach pracovníkov v zdravotníctve
 • Práca s germicídnym žiaričom
 • Materiálno – technické vybavenie
 • Proces sterilizácie inštrumentária
 • Hygienický režim pri ošetrovaní pacientov 

V prípade záujmu Vám vzor prevádzkového poriadku zubnej ambulancie pošleme alebo vypracujeme.

Materiálne a personálne vybavenie zubnej ambulancie

Ambulancia zubného lekárstva musí obsahovať nasledovné personálne a materiálne vybavenie:

Personálne zabezpečenie ambulancie zubného lekárstva predstavuje zubný lekár v počte 1 a sestra alebo zubný asistent v počte 1. Materiálno – technické vybavenie ambulancie zubného lekárstva predstavuje: Základné priestorové vybavenie ambulancie zubného lekárstva tvoria základné funkčné priestory, ktoré majú minimálnu plochu miestností: a) ambulancia … 15 m2, b) prípravovňa (ak je zriadená) … 12 m2, c) čakáreň … 8 m2, d) toaleta pre pacientov … 2 m2, e) toaleta pre personál … 2 m2, f) denná miestnosť alebo šatňa pre personál, ktorá môže byť spoločná pre viaceré ambulancie, g) priestor s výlevkou pre upratovačku.

Ak ide o umiestnenie viacerých stomatologických súprav v jednej ambulancii, na každú ďalšiu súpravu sa požaduje navýšenie podlahovej plochy o 12 m2, vizuálne odčlenenie a inštalácia ďalšieho drezu na umývanie nástrojov a pomôcok a umývadla na umývanie rúk. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie zubného lekárstva, ktoré tvoria

 1. stomatologická súprava s príslušenstvom, kreslom, svietidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,
 2. stomatologická súprava nástrojov,
 3. nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,
 4. ručný kriesiaci prístroj,
 5. súbor základných chirurgických nástrojov (extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a zastavenie krvácania),
 6. súbor základných paradontologických nástrojov,
 7. ochranné pomôcky pre lekára,
 8. umývadlo na ruky,
 9. drez,
 10. písací stôl a stolička,
 11. počítač s príslušenstvom,
 12. stolička,
 13. vešiak,
 14. nádoba na odpad so šliapadlom,
 15. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
 16. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
 17. kartotečná uzamykateľná skriňa,
 18. chladnička,
 19. skrinka na nástroje a pomôcky,
 20. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom alebo materiál na jednorazové použitie,
 21. sterilné štvorce a tampóny,
 22. dezinfekčné prostriedky a antiseptiká,
 23. tlakomer, fonendoskop,
 24. nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,
 25. germicídny žiarič, zrušený od 1.5.2011.

Ak ambulancia zubného lekárstva nemá vlastný RTG prístroj, musí mať zabezpečené zhotovenie RTG snímkov na inom RTG pracovisku. Ak má zubný lekár vlastný panoramatický zubný röntgenový prístroj, musí byť umiestnený v samostatnej vyšetrovni s plochou najmenej 6 m2. Ak sa v ambulancii zubného lekárstva poskytuje lekárska služba prvej pomoci, súčasťou jej vybavenia musí byť aj tracheotomická súprava. Pri zriadení ambulancie dentálnej hygieny je minimálna plocha miestnosti 9 m2. Základné priestorové vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie dentálnej hygieny je umývadlo, drez, kreslo s osvetlením a základné vyšetrovacie nástroje a ošetrovacie nástroje na parodontológiu (kyrety).

Podľa zák.č. 145/1995 Z.z. poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke. V hotovosti alebo platobnou kartou do pokladne správneho orgánu možno platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je určené inak. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na zaplatenie.

3. VÚC – žiadosť o vydanie povolenia na zubnú ambulanciu

Ďalším krokom po hygiene a vybavení licencie na odborného zástupcu je podanie samotnej žiadosti o vydanie nového povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ sa podáva žiadosť pre právnickú osobu, k žiadosti je potrebné doložiť tieto prílohy:

 1. výpis z obchodného registra, prípadne doklad o založení právnickej osoby;
 2. právoplatné rozhodnutia komory o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu;
 3. doklad preukazujúci pridelenie registračného čísla komory odborného zástupcu;
 4. doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov, príp. zmluvu o budúcej zmluve o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať;
 5. právoplatné rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky;
 6. čestné vyhlásenie, že žiadateľ v období 2 rokov pred podaním žiadosti nemal zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v §19 ods.1 písm. c), d) a e) a že údaje v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé;
 7. doklad o štátnom občianstve konateľa – fotokópia občianskeho preukazu – neoverená kópia;
 8. žiadosť o schválenie ordinačných hodín;
 9. čestné vyhlásenie odborného zástupcu, že nevykonáva činnosť odborného zástupcu pre viac ako jedného poskytovateľa;
 10. pracovnú zmluvu príp. obdobnú zmluvu s odborným zástupcom;
 11. doklad o bezúhonnosti právnickej osoby – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Pokiaľ prechádza zubár z fyzickej osoby na s.r.o., na VÚC sa dokladá aj žiadosť o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre fyzickú osobu. K jednému dňu sa navrhne zrušiť povolenie na fyzickú osobu, k ďalšiemu vznikne povolenie na zubnú ambulanciu na s.r.o. Lehota VÚC na vydanie povolenia je 30 dní.

Na záver uvádzame, že pokiaľ chce zubár mať zriadené viac prevádzok zubnej ambulancie v rôznych krajoch, povolenie mu nevydáva VÚC, ale Ministerstvo zdravotníctva SR.

Upozorňujeme tiež na povinnosť začatia vykonávania činnosti ambulancie do 3 mesiacov od právoplatnosti povolenia.

V zmysle § 19 ods. 1 písm. e zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“): „Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia alebo v tejto lehote nepreukázal orgánu príslušnému na vydanie povolenia splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia (§ 8); to neplatí, ak ide o držiteľa povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, držiteľa povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, držiteľa povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie.“

V zmysle § 19 ods. 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti: „Ak orgán príslušný na vydanie povolenia zrušil povolenie z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. c) až f), môže vydať nové povolenie právnickej osobe alebo fyzickej osobe najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia.

4. Schválenie ordinačných hodín

Žiadosť o schválenie ordinačných hodín sa podáva cez aplikáciu https://ambulancia.e-vuc.sk.

5. Zdravotný obvod

Zákon neustanovuje podmienku zriadenia zdravotného obvodu. Aby bolo obvod možné prideliť, je potrebné, aby bol voľný, nakoľko v niektorých krajoch sú všetky obvody obsadené. V takomto prípade VÚC zriaďuje zoznam čakateľov. V niektorých krajoch na druhej strane majú veľa voľných ulíc, resp. obvodov a príslušný VÚC vyžaduje, aby zmluvný poskytovať zdravotnej starostlivosti po udelení povolenia na zdravotnícke zariadenie žiadal o pridelenie obvodu.

Ak má poskytovateľ zriadený obvod je povinný vyšetriť všetkých obyvateľov s pobytom na príslušných uliciach, ktoré spadajú pod daný obvod, spadajú sem aj osoby s prechodným pobytom v tomto obvode. Samozrejme neodopiera sa lekárovi možnosť vyšetriť pacientov z iných obvodov. Netreba však zabúdať, že pacienti z obvodu majú prednosť.

VÚC sa snaží prideľovať obvody tak, aby lekári zvládali poskytovať adekvátnu starostlivosť všetkým pacientom  v obvode. V prípade, ak má lekár veľmi veľa pacientov má dve možnosti. S pacientami mimo obvodu môže ukončiť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo požiadať VÚC o zúženie obvodu. VÚC si situáciu preverí a v prípade, že uzná fakt, že lekár je preťažený, jeho žiadosti vyhovie a napr. odoberie mu niektoré ulice.

V praxi sa stretávame so situáciou, kedy niektoré poisťovne pred tým, ako uzatvoria zmluvu s daným poskytovateľom, vyžadujú predložiť z VÚC potvrdenie o tom, že mu bude obvod udelený.

Ak lekár prestane poskytovať služby, jeho obvod odstúpi. Voľný obvod sa pridelí čakateľovi alebo prerozdelí sa medzi viacerých. V prípade, že lekár poskytoval zdravotnú starostlivosť ako fyzická osoba a mení formu podnikania na právnickú osobu, je oprávnený požiadať o ponechanie pôvodného obvodu, čo mu VÚC v zásade vyhovie.

§ 2 ods. 22 zákona č. 576/2044 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ZZS“):„Zdravotný obvod je administratívne určenie časti územia Slovenskej republiky poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast v rozsahu verejnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti v rozsahu verejnej minimálnej siete.

§ 2 ods. 23 ZZS: „Zdravotný obvod určí poskytovateľovi špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti podľa odseku 22 orgán príslušný na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Zdravotný obvod tvorí zoznam určených obcí, ulíc, prípadne popisných čísel domov.“

§ 2 ods. 24 ZZS: „Poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z iného ako určeného zdravotného obvodu sa posudzuje ako poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z určeného zdravotného obvodu.“

6. Poskytovanie nadštandardných služieb (cenník)

Ak si zmluvný lekár želá poskytovať na nadštandardné služby, je povinný zriadiť cenník. V cenníku je potrebné uviesť všetky takéto služby spolu s cenami. O poskytovaní nadštandardných služieb patrí lekárovi oznamovacia povinnosť a teda je povinný cenník zaslať na VÚC, ktorý ho vezme na vedomie. Pri poskytnutí takejto služby je lekár povinný vydať pacientovi doklad o zaplatení s uvedením presnej služby.

7. Pridelenie kódu poskytovateľa a zdravotníckeho pracovníka

Po vydaní povolenia zo strany VÚC sa žiada o pridelenie kódu poskytovateľa. K žiadosti sa prikladá rozhodnutie VÚC a licencia odborného zástupcu. Aj keď na pridelenie kódu má úrad 30 dní, štandardne nám kódy prideľujú do cca týždňa. Žiadosť je možné podať elektronicky cez slovensko.sk.

Ak ešte lekár nemá pridelený kód (napr. pečiatkoval úkony pod inou pečiatkou – iným zubárom), žiada aj o tento kód pre seba ako zubára. Kód zdravotníckeho pracovníka identifikuje zubára ako osobu s konkrétnym zdravotníckym povolaním – kategória zubný lekár. Zároveň zaznamenáva odbornú spôsobilosť na výkon činnosti.

Kód zdravotníckeho pracovníka prideľuje príslušný úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Žiadosť možno podať poštou, osobne alebo elektronicky cez portál Slovensko.sk.

Prílohami k žiadosti o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka sú:

 • vysokoškolský diplom preukazujúci vzdelanie v danom odbore
 • právoplatné rozhodnutie Ministerstva školstva o uznaní dokladu o vzdelaní (ak bol diplom vydaný v zahraničí)
 • potvrdenie o registrácii v Komore zubných lekárov (potvrdenie o pridelení registračného čísla)
 • sobášny list (ak bol diplom vystavený na priezvisko pred sobášom)

8. Zmluvy s poisťovňami

S poisťovňami sa uzatvára nová zmluva na s.r.o. a dokladá sa k nej najmä:

 • rozhodnutie (MZ SR, VÚC) o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
 • licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
 • doklad preukazujúci, že odborný zástupca je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s PZS v zmysle ustanovenia § 12 ods. 9 zákona 578/2004 Z. z. v platnom znení
 • kódy lekárov a kódy PZS pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • čestné prehlásenie PZS o plánovanom súbehu odbornej praxe spolu s priloženými fotokópiami dokladov o špecializácii zamestnancov
 • fotokópia dokladu o dosiahnutej špecializácii, resp. certifikácii PZS
 • zoznam používanej zdravotníckej techniky s uvedením platnosti certifikácie, resp. platnosti poslednej servisnej prehliadky, doklad o nadobudnutí a oprávnenie na výkon vyšetrení s týmito prístrojmi (ak sa vyžaduje, napr. USG)
 • rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti, na ktorý požaduje uzavrieť zmluvu
 • doklad o vymedzení zdravotného obvodu určeného príslušným samosprávnym krajom
 • rozpis ordinačných hodín (prevádzkového času) schválený príslušným samosprávnym orgánom
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti u zdravotníckych pracovníkov po dovŕšení 65 rokov veku v zmysle § 32 ods.5 zákona NR SR č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • potvrdenie štatutárneho zástupcu zdravotníckeho zariadenia o delimitovaní činnosti a výške delimitovaného finančného objemu a úväzku.

„Union, zdravotná poisťovňa nepodmieňuje uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pridelením zdravotného obvodu. Union, zdravotná poisťovňa uzatvorí zmluvu s každým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý predloží potrebnú dokumentáciu na zazmluvnenie.

Na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

–         Žiadosť o uzatvorenie zmluvy

–         Rozhodnutie o povolení prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia

–         Doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ)

–         Výpis z obchodného registra

–         Kód poskytovateľa a kódy zdravotníckych pracovníkov z ÚDZS

–         Čestné vyhlásenie poskytovateľa o výške úväzku

–         Zmluva o bankovom účte

–         Ordinačné hodiny

Doklady, ktoré je potrebné doložiť k zazmluvneniu prístrojového vybavenia nad rámec povinného materiálno-technického vybavenia ambulancie:

1.      fotokópiu dokladu o nadobudnutí prístrojového vybavenia nad rámec povinného materiálno-technického vybavenia ambulancie (napr. faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva, leasingová zmluva apod.)

2.      rozhodnutie o registrácii prístroja z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

3.      certifikát o zaškolení obsluhy prístroja autorizovanou osobou vystavený na meno s uvedením dátumu zaškolenia, osvedčenie o odbornej spôsobilosti

4.      fotokópie certifikátov výrobcu k prístroju (vyhlásenie o zhode, Declaration of conformity a pod.)

Zoznam prístrojových výkonov poskytovaných nad rámec povinného materiálno-technického vybavenia ambulancie) nájdete aj na https://www.union.sk/poskytovatelia-oznamy.

Dokumentáciu je možné zaslať naskenovanú do mailu, prípadne prostredníctvom elektronického formulára na stránke https://eform.union.sk/pzs/. „(zdroj: union)

9. Pečiatka lekára

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) podľa § 20 ods. 2 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal metodické usmernenie č. 2/2008 Pečiatky lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.V zmysle čl. 2 ods. 1 metodického usmernenia ÚDZS č. 2/2008 „Pečiatka lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve obsahuje:

a) názov a sídlo zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“),

b) kód zariadenia poskytovateľa v úradom určenom tvare „p99999sppyzz“,

c) titul, meno a priezvisko lekára alebo vybraného zdravotníckeho pracovníka,

d) odbornosť lekára uvedenú slovom. V prípade prednostu kliniky obsahuje text:

„prednosta príslušnej kliniky“ a v prípade primára oddelenia obsahuje text „primár príslušného oddelenia“. U vybraného zdravotníckeho pracovníka obsahuje odbornosť alebo dosiahnuté vzdelanie uvedené slovom,

e) ak ide o lekára bez dosiahnutej špecializácie vkladá sa názov sekundárny lekár,

f) číselný kód lekára alebo vybraného pracovníka v zdravotníctve v úradom určenom tvare „l99999sll“.“

10. Vybavenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka a čítačky

Aby mohol zdravotnícky pracovník riadne využívať ePZP, je potrebné, aby si zabezpečil čítačku. Orgánom oprávneným na vydávanie čítačiek ePZP je Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“).

O čítačku môže požiadať konateľ spoločnosti prevádzkujúcej zubnú ambulanciu po pridelení kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

NCZI poskytne čítačku na základe žiadosti – vyplnenia kontaktného formuláru na stránke: https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/kontaktny-formular, alebo telefonicky na telefónnom čísle 02/32 35 30 30.

11. Oznámenie začatia činnosti

Začiatok výkonu činnosti ambulancie odporúčame oznámiť príslušnej VÚC (napr. cez elektronickú schránku cez slovensko.sk).

Cena za vybavenie zubnej ambulancie a poplatky

Poplatky

 • Naše právne služby účtované hodinovou sadzbou 90 EUR DPH
 • SKZL za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu je poplatok vo výške 66 €
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva (všeobecný hygienický posudok) – poplatok 50 EUR / 25 EUR ak podávame žiadosť elektronicky
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ochrana zdravia pred žiarením) – poplatok 300 EUR za prvy rontgen, za každý další 100 EUR
 • VÚC – poplatok 500 EUR / s.r.o. (250 EUR ak sa podáva žiadosť cez nás elektronicky)

Pri založení novej spoločnosti (s.r.o.) je potrebné počítať s nasledovnými poplatkami

 • Obchodný register – 150 EUR za prvozápis spoločnosti
 • živnostenský register – v prípade výberu voľnej živnosti sa poplatok neplatí, poplatok za remeselnú alebo viazanú živnosť je 7,50 EUR
 • notárske poplatky za overenie podpisov a overené fotokópie listín

Na VÚC a hygienu bude potrebné dokladať viaceré dokumenty. S tým môžu byť spojené ďalšie poplatky (napr. za atest sterilizátorov o biologickej účinnosti, v prípade požiadavky hygieny za vyhotovenie posudku intenzity umelého osvetlenia, za školenie a skúšku odborného zástupcu pre radiačnú ochranu, ak ním s.r.o. nedisponuje atď.).

Tip

Prečítajte si aj: Založenie zubnej techniky

Zmena garanta a iné zmeny v povolení VÚC pre ambulanciu

Pokiaľ chce zdravotnícke zariadenie (ambulancia) zmeniť odborného garanta je potrebné žiadať vydanie nového povolenia na príslušnom samosprávnom kraji. K zmene odborného garanta je potrebné doložiť žiadosť podľa § 17 zákona č. 587/2004 Z. z. (väčšinou prístupná na stránke samosprávneho kraja). Ide o žiadosť z dôvodu zmeny povolenia (líši sa od žiadosti, ktorá sa podávala pri začatí prevádzkovania ambulancie).

VÚC má na vydanie nového povolenia 30 dní.

Pracovnú zmluvu nového garanta je možné nastaviť s platnosťou odo dňa právoplatnosti nového povolenia. Zmluva s pôvodným garantom sa zas ukončí deň pred týmto dňom. Prípadne je možné si zvoliť konkrétne dátumy.

Žiadosť na zmenu garanta a potrebné prílohy

Okrem vypísanej žiadosti, v ktorej sa popíše predmetná zmena, sa dokladajú nasledovné prílohy:

 • čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie podľa zákona č. 578/2004 Z. z. a že uvedené údaje v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé – s úradne overeným podpisom žiadateľa
 • doklad o úhrade správneho poplatku (poplatok je 50 EUR)
 • právoplatná licencia odborného garanta
 • pracovná zmluva nového garanta uzatvorená medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a odborným zástupcom
 • diplom o ukončení VŠ odborného garanta

Dohoda o skončení zmluvy pôvodného garanta sa nedokladá.

Iné zmeny v povolení na prevádzkovanie ambulancie

Aj nasledovné zmeny vyžadujú vydanie nového povolenia prostredníctvom uvedenej žiadosti:

 • zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
 • zmena odborného zamerania,
 • zmena druhu činnosti a
 • zmena odborného zástupcu.

„A) v prípade zmeny miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia žiadateľ doloží:

 • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať (názov obce a katastrálneho územia, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu alebo číslo listu vlastníctva), alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom; v prípade podnájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prenájmom tretej osobe
 • právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky

B) v prípade zmeny odborného zamerania žiadateľ doloží:

 • právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky
 • ak došlo k zmene v zmluve o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, je potrebné predložiť novú platnú zmluvu o nájme; v prípade podnájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prenájmom tretej osobe
 • ak zároveň pri novom odbornom zameraní bude určený nový odborný zástupca, je potrebné doložiť aj doklady týkajúce sa zmeny odborného zástupcu“ (zdroj: VUC BA)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie