Založenie zubnej (stomatologickej) ambulancie, postup a poplatky

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila základnú informáciu k založeniu spoločnosti s ručením obmedzeným zameranú pre výkon súkromnej zubárskej praxe (stomatológie).

Prvým krokom je založenie s.r.o., ktorým sa rozumie podpísanie zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy.

Druhým krokom je vybavenie licencie pre odborného garanta, ktorú vydáva Slovenská komora zubných lekárov. V žiadosti o vydanie licencie sú v závere uvedené listiny, ktoré bude potrebné k žiadosti doložiť. K žiadosti sa dokladá najmä lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania – zubný lekár, údaje pre vyžiadanie registra trestov, ako aj čestné vyhlásenie o doterajšej praxi. Za licenciu odborného garanta sa platí poplatok 66 EUR.

Následne treba požiadať o schválenie prevádzky na hygiene (na príslušnom orgáne verejného zdravotníctva) ohľadne vydania súhlasu s uvedením priestorov ambulancie do prevádzky.

Od 21.7.2020 je platný a účinný zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým bol novelizovaný aj zákon č. 355/2007 Z.z. Novelizované ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad nebude svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky. Povinnosť predložiť návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) sa už nebude vzťahovať napríklad na priestory, pre ktoré už bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa za podmienky, že nedošlo k zmene podmienok prevádzky.

Ak keď hygiena už rozhodnutie nevydáva, je potrebné požiadať ju o súhlas a tento sa dokladá následne na VÚC.

Nasleduje vydanie povolenia samosprávneho kraja (VÚC) na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Ako príloha k žiadosť o vydanie prvého povolenia pre právnickú osobu sa prikladá viacero dokumentov, medzi inými aj:

 • právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu
 • doklad o vlastníctve alebo zmluva o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať
 • čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala spoločnosť zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) alebo e) zákona č. 578/2004 Z. z. a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé – s úradne overeným podpisom žiadateľa
 • žiadosť o schválenie ordinačných hodín
 • diplom o ukončení VŠ odborného zástupcu
 • pracovná zmluva s odborným garantom

Správny poplatok za vydanie povolenia sa platí vo výške 500 EUR.K žiadosti o vydanie povolenia VÚC je zároveň potrebné požiadať aj o zrušenie povolenia pre fyzickú osobu.5. Po splnení predchádzajúcich krokov môže byť podaný návrh na zápis sro do obchodného registra, požiadá sa daňový úrad o pridelenie DIČ a oznámi sa vznik spoločnosti príslušným poisťovniam, vrátane oznámenia zmeny právnej formy štatistickému úradu.6. Záverom je potrebné požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súlade s ust. § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Licencia pre odborného garanta 

Jednou z príloh, ktorá sa prikladá k žiadosti o vydanie nového povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – zubnej ambulancie je právoplatné rozhodnutie komory zubných lekárov o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu. Táto licencia bude viazaná priamo na obchodnú spoločnosť (s.r.o.), ktorá bude prevádzkovať zubnú ambulanciu.

Licenciu vydáva Slovenská lekárska komora. K žiadosti je potrebné doložiť okrem dokladu o úhrade správneho poplatku aj:

 • overené diplomy (certifikáty)
 • potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • údaj o doterajšej praxi. 

Poplatok za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu je vo výške 66 EUR. Lehota na vybavenie je 30 dní od podania úplnej žiadosti. 

Jedna osoba môže byť odborným garantom len v jednej obchodnej spoločnosti

Schválenie prevádzky na hygiene

Na úrad vereného zdravotníctva sa dokladajú k žiadosti tieto dokumenty: 

 1. doklad stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel (napr. oznámenie stavebného úradu o využívaní priestoru ako zdravotnícke zariadenie, ak je ambulancia v priestoroch nemocnice / kolaudačné rozhodnutie)
 2. doklad o oprávnení na užívanie priestoru (vyžaduje sa nájomná zmluva na novú spoločnosť)
 3. vyjadrenie účastníkov konania – nedokladá sa, v prípade potreby vyžiada si priamo úrad verejného zdravotníctva)
 4. 2 x prevádzkový poriadok, posudok o riziku
 5. projektová dokumentácia, situácia širších vzťahov
 6. iné (napr. hluková štúdia, svetlotechnický posudok a pod.) 

Prevádzkový poriadok sa dokladá v dvoch vyhotoveniach, jeden sa vráti žiadateľovi. Ostatné prílohy postačuje doložiť v jednom vyhotovení. Prílohy stačí opatriť obyčajným podpisom, doklad stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel postačuje aj obyčajná kópia. 

K iným prílohám, ktoré sa dokladajú je potrebné predložiť najmä:

 • zmluva, ktorou sa zastrešuje likvidácia nebezpečného odpadu (je potrebné uzavrieť na novú s.r.o.)
 • zmluva, ktorou sa zastrešuje pracovná zdravotná služba (je potrebné uzavrieť na novú s.r.o.)
 • plná moc, ak je žiadateľ zastúpený zástupcom. 

V minulosti bolo pre niektoré regionálne úrady verejného zdravotníctva postačujúce doložiť zmluvu na likvidáciu odpadu, ktorú má uzavretú fyzická osoba – zubár, ktorý mení právnu formu na s.r.o. V súčasnosti sa však vyžaduje, aby bola zmluva uzavretá na nový subjekt. 

V čase podania žiadosti priestory už by mali byť stavebno – technicky vyriešené, tzn. vypriečkované, urobené podlahy, stierky, osadené výlevky, wc, umyvadlá, umelé osvetlenie. Problém by nemal nastať v prípade existujúcej ambulancie, kde sa bude len meniť subjekt (napríklad z fyzickej osoby na s.r.o.) 

Príslušný Regionálny úrad Verejného zdravotníctva vykoná v priestoroch zubnej ambulancie prehliadku a do 30 dní vydá rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva zašle rozhodnutie do elektronickej schránky subjektu, preto je potrebné, aby si oprávnený subjekt zriadil prístup k elektronickej schránke na www.slovensko.sk. Rozhodnutie v papierovej podobe sa už nedoručuje. 

Prevádzkový poriadok zubnej ambulancie

Prevádzkový poriadok zubnej ambulancie predkladaný hygiene (Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva) musí byť vypracovaný v súlade najmä s nasledovnými predpismi:

 • 52 ods. 1 písm. e) a ods. 5 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
 • nariadením vlády č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
 • nariadením vlády č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu 

Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia by mal obsahovať najmä:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa pracoviska (obchodné meno, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ak je prevádzkovateľom právnická osoba, meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a ak je prevádzkovateľom fyzická osoba-podnikateľ,
 • názov, typ a adresu pracoviska),
 • stavebné a priestorové členenie pracoviska,
 • podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia pacienta a zamestnanca,
 • rozpracované postupy hygienicko-epidemiologického režimu. 

Prevádzkový poriadok by mal teda bližšie popísať:

 • Identifikačné údaje o zdravotníckom zariadení, dispozičné členenie priestorov, ordinačné hodiny, náplň činnosti…
 • Posudzovanie rizika z expozície biologickým faktorom
 • Spôsoby ochrany pred pôsobením biologických faktorov, režim pri odberoch biologického materiálu, druhy základných OOPP – odev a obuv, hygiena rúk, režim sterilizácie, režim dezinfekcie a upratovania, likvidácia nebezpečného odpadu, manipulácia s bielizňou, kvalita ovzdušia
 • Prevencia infekčných ochorení pri poraneniach pracovníkov v zdravotníctve
 • Práca s germicídnym žiaričom
 • Materiálno – technické vybavenie
 • Proces sterilizácie inštrumentária
 • Hygienický režim pri ošetrovaní pacientov 

V prípade záujmu Vám vzor prevádzkového poriadku zubnej ambulancie pošleme alebo vypracujeme.

Materiálne a personálne vybavenie zubnej ambulancie

Ambulancia zubného lekárstva musí obsahovať nasledovné personálne a materiálne vybavenie:

Personálne zabezpečenie ambulancie zubného lekárstva predstavuje zubný lekár v počte 1 a sestra alebo zubný asistent v počte 1. Materiálno – technické vybavenie ambulancie zubného lekárstva predstavuje: Základné priestorové vybavenie ambulancie zubného lekárstva tvoria základné funkčné priestory, ktoré majú minimálnu plochu miestností: a) ambulancia … 15 m2, b) prípravovňa (ak je zriadená) … 12 m2, c) čakáreň … 8 m2, d) toaleta pre pacientov … 2 m2, e) toaleta pre personál … 2 m2, f) denná miestnosť alebo šatňa pre personál, ktorá môže byť spoločná pre viaceré ambulancie, g) priestor s výlevkou pre upratovačku.

Ak ide o umiestnenie viacerých stomatologických súprav v jednej ambulancii, na každú ďalšiu súpravu sa požaduje navýšenie podlahovej plochy o 12 m2, vizuálne odčlenenie a inštalácia ďalšieho drezu na umývanie nástrojov a pomôcok a umývadla na umývanie rúk. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie zubného lekárstva, ktoré tvoria

 1. stomatologická súprava s príslušenstvom, kreslom, svietidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,
 2. stomatologická súprava nástrojov,
 3. nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,
 4. ručný kriesiaci prístroj,
 5. súbor základných chirurgických nástrojov (extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a zastavenie krvácania),
 6. súbor základných paradontologických nástrojov,
 7. ochranné pomôcky pre lekára,
 8. umývadlo na ruky,
 9. drez,
 10. písací stôl a stolička,
 11. počítač s príslušenstvom,
 12. stolička,
 13. vešiak,
 14. nádoba na odpad so šliapadlom,
 15. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
 16. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
 17. kartotečná uzamykateľná skriňa,
 18. chladnička,
 19. skrinka na nástroje a pomôcky,
 20. parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom alebo materiál na jednorazové použitie,
 21. sterilné štvorce a tampóny,
 22. dezinfekčné prostriedky a antiseptiká,
 23. tlakomer, fonendoskop,
 24. nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,
 25. germicídny žiarič, zrušený od 1.5.2011.

Ak ambulancia zubného lekárstva nemá vlastný RTG prístroj, musí mať zabezpečené zhotovenie RTG snímkov na inom RTG pracovisku. Ak má zubný lekár vlastný panoramatický zubný röntgenový prístroj, musí byť umiestnený v samostatnej vyšetrovni s plochou najmenej 6 m2. Ak sa v ambulancii zubného lekárstva poskytuje lekárska služba prvej pomoci, súčasťou jej vybavenia musí byť aj tracheotomická súprava. Pri zriadení ambulancie dentálnej hygieny je minimálna plocha miestnosti 9 m2. Základné priestorové vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie dentálnej hygieny je umývadlo, drez, kreslo s osvetlením a základné vyšetrovacie nástroje a ošetrovacie nástroje na parodontológiu (kyrety).

VÚC – žiadosť o vydanie povolenia na zubnú ambulanciu 

Ďalším krokom po hygiene a vybavení licencie na odborného zástupcu je podanie samotnej žiadosti o vydanie nového povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ sa podáva žiadosť pre právnickú osobu, k žiadosti je potrebné doložiť tieto prílohy:

 1. výpis z obchodného registra, prípadne doklad o založení právnickej osoby;
 2. právoplatné rozhodnutia komory o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu;
 3. doklad preukazujúci pridelenie registračného čísla komory odborného zástupcu;
 4. doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov, príp. zmluvu o budúcej zmluve o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať;
 5. právoplatné rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky;
 6. čestné vyhlásenie, že žiadateľ v období 2 rokov pred podaním žiadosti nemal zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v §19 ods.1 písm. c), d) a e) a že údaje v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé;
 7. doklad o štátnom občianstve konateľa – fotokópia občianskeho preukazu – neoverená kópia;
 8. žiadosť o schválenie ordinačných hodín;
 9. čestné vyhlásenie odborného zástupcu, že nevykonáva činnosť odborného zástupcu pre viac ako jedného poskytovateľa;
 10. pracovnú zmluvu príp. obdobnú zmluvu s odborným zástupcom;
 11. doklad o bezúhonnosti právnickej osoby – výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Pokiaľ prechádza zubár z fyzickej osoby na s.r.o., na VÚC sa dokladá aj žiadosť o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pre fyzickú osobu. K jednému dňu sa navrhne zrušiť povolenie na fyzickú osobu, k ďalšiemu vznikne povolenie na zubnú ambulanciu na s.r.o. Lehota VÚC na vydanie povolenia je 30 dní.

Na záver uvádzame, že pokiaľ chce zubár mať zriadené viac prevádzok zubnej ambulancie v rôznych krajoch, povolenie mu nevydáva VÚC, ale Ministerstvo zdravotníctva SR.

Schválenie ordinačných hodín

Žiadosť o schválenie ordinačných hodín sa podáva cez aplikáciu https://ambulancia.e-vuc.sk.

Pridelenie kódu poskytovateľa

Po vydaní povolenia zo strany VÚC sa žiada o pridelenie kódu poskytovateľa. K žiadosti sa prikladá rozhodnutie VÚC a licencia odborného zástupcu. Aj keď na pridelenie kódu má úrad 30 dní, štandardne nám kódy prideľujú do cca týždňa. Žiadosť je možné podať elektronicky cez slovensko.sk.

Zmluvy s poisťovňami

S poisťovňami sa uzatvára nová zmluva na s.r.o. a dokladá sa k nej najmä:

 • rozhodnutie (MZ SR, VÚC) o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
 • licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
 • doklad preukazujúci, že odborný zástupca je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s PZS v zmysle ustanovenia § 12 ods. 9 zákona 578/2004 Z. z. v platnom znení
 • kódy lekárov a kódy PZS pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • čestné prehlásenie PZS o plánovanom súbehu odbornej praxe spolu s priloženými fotokópiami dokladov o špecializácii zamestnancov
 • fotokópia dokladu o dosiahnutej špecializácii, resp. certifikácii PZS
 • zoznam používanej zdravotníckej techniky s uvedením platnosti certifikácie, resp. platnosti poslednej servisnej prehliadky, doklad o nadobudnutí a oprávnenie na výkon vyšetrení s týmito prístrojmi (ak sa vyžaduje, napr. USG)
 • rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti, na ktorý požaduje uzavrieť zmluvu
 • doklad o vymedzení zdravotného obvodu určeného príslušným samosprávnym krajom
 • rozpis ordinačných hodín (prevádzkového času) schválený príslušným samosprávnym orgánom
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti u zdravotníckych pracovníkov po dovŕšení 65 rokov veku v zmysle § 32 ods.5 zákona NR SR č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • potvrdenie štatutárneho zástupcu zdravotníckeho zariadenia o delimitovaní činnosti a výške delimitovaného finančného objemu a úväzku.

Pečiatka lekára

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) podľa § 20 ods. 2 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal metodické usmernenie č. 2/2008 Pečiatky lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.V zmysle čl. 2 ods. 1 metodického usmernenia ÚDZS č. 2/2008 „Pečiatka lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve obsahuje:

a) názov a sídlo zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“),

b) kód zariadenia poskytovateľa v úradom určenom tvare „p99999sppyzz“,

c) titul, meno a priezvisko lekára alebo vybraného zdravotníckeho pracovníka,

d) odbornosť lekára uvedenú slovom. V prípade prednostu kliniky obsahuje text:

„prednosta príslušnej kliniky“ a v prípade primára oddelenia obsahuje text „primár príslušného oddelenia“. U vybraného zdravotníckeho pracovníka obsahuje odbornosť alebo dosiahnuté vzdelanie uvedené slovom,

e) ak ide o lekára bez dosiahnutej špecializácie vkladá sa názov sekundárny lekár,

f) číselný kód lekára alebo vybraného pracovníka v zdravotníctve v úradom určenom tvare „l99999sll“.“

Cena za vybavenie zubnej ambulancie a poplatky

Poplatky

 • Naše právne služby 1000 – 1500 EUR
 • SKZL za vydanie licencie na výkon odborného zástupcu je poplatok vo výške 66 €
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva (všeobecný hygienický posudok) – poplatok 50 EUR
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva (ochrana zdravia pred žiarením) – poplatok 300 EUR za prvy rontgen, za každý další 100 EUR
 • VÚC – poplatok 500 EUR / s.r.o.

Pri založení novej spoločnosti (s.r.o.) je potrebné počítať s nasledovnými poplatkami

 • Obchodný register – 150 EUR za prvozápis spoločnosti
 • živnostenský register – v prípade výberu voľnej živnosti sa poplatok neplatí, poplatok za remeselnú alebo viazanú živnosť je 7,50 EUR
 • notárske poplatky za overenie podpisov a overené fotokópie listín

Na VÚC a hygienu bude potrebné dokladať viaceré dokumenty. S tým môžu byť spojené ďalšie poplatky (napr. za atest sterilizátorov o biologickej účinnosti, v prípade požiadavky hygieny za vyhotovenie posudku intenzity umelého osvetlenia, za školenie a skúšku odborného zástupcu pre radiačnú ochranu, ak ním s.r.o. nedisponuje atď.).

Tip

Prečítajte si aj: Založenie zubnej techniky

Založenie ambulancie dentálnej hygieny

Častokrát zubári v ich ambulanciách vykonávajú aj dentálnu hygienu. Tá môže byť vykonávaná v samostatných priestoroch ambulancie dentálnej hygieny, ale aj spoločne v priestoroch zubnej ambulancie.

Priestorové, materiálne a personálne zabezpečenie ambulancie dentálnej hygieny

Vybavenie ambulancie dentálnej hygieny kontroluje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení upravuje, že v zariadení ambulancie dentálnej hygieny je minimálna plocha miestnosti 9 m2. Základné priestorové a prístrojové vybavenie ambulancie dentálnej hygieny tvorí umývadlo, drez, kreslo s osvetlením a základné vyšetrovacie nástroje a ošetrovacie nástroje na parodontológiu (kyrety).

Ambulancia dentálnej hygieny môže byť spojená s ambulanciou zubného lekárstva (stomatologickou ambulanciou). Je však potrebné dodržať podmienky personálneho, materiálneho aj priestorového zabezpečenia zubnej ambulancie, ktoré upravuje spomínaný výnos.

Postup získania povolenia na dentálnu hygienu

Postup získania povolenia na dentálnu hygienu je rovnaký ako v prípade zriadenia zubnej ambulancie. Vyžaduje sa súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva (hygieny) a následne aj povolenie z VÚC. Tak na hygiene, ako aj na VÚC, sa podáva jedna žiadosť na obe ambulancie (ak sa bude žiadať povolenie aj na stomatologickú ambulanciu, aj na ambulanciu dentálnej hygieny), rovnako sa platí len jeden poplatok.

Na VÚC sa dokladá aj licencia garanta na dentálnu hygienu vydaná Slovenskou komorou zubných lekárov.

Referencie: Veľmi rada by som Vám chcela poďakovať za vybavenie mojej s.r.o.a za všetko čo s ňou súviselo. Ušetrili ste mi veľa času a nervov. Želám Vám veľa pracovných a osobných úspechov. MUDr. Darina Horváthová, DH-dent s.r.o. 

Zmena garanta a iné zmeny v povolení VÚC pre ambulanciu

Pokiaľ chce zdravotnícke zariadenie (ambulancia) zmeniť odborného garanta je potrebné žiadať vydanie nového povolenia na príslušnom samosprávnom kraji. K zmene odborného garanta je potrebné doložiť žiadosť podľa § 17 zákona č. 587/2004 Z. z. (väčšinou prístupná na stránke samosprávneho kraja). Ide o žiadosť z dôvodu zmeny povolenia (líši sa od žiadosti, ktorá sa podávala pri začatí prevádzkovania ambulancie).

VÚC má na vydanie nového povolenia 30 dní.

Pracovnú zmluvu nového garanta je možné nastaviť s platnosťou odo dňa právoplatnosti nového povolenia. Zmluva s pôvodným garantom sa zas ukončí deň pred týmto dňom. Prípadne je možné si zvoliť konkrétne dátumy.

Žiadosť na zmenu garanta a potrebné prílohy

Okrem vypísanej žiadosti, v ktorej sa popíše predmetná zmena, sa dokladajú nasledovné prílohy:

 • čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie podľa zákona č. 578/2004 Z. z. a že uvedené údaje v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé – s úradne overeným podpisom žiadateľa
 • doklad o úhrade správneho poplatku (poplatok je 50 EUR)
 • právoplatná licencia odborného garanta
 • pracovná zmluva nového garanta uzatvorená medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a odborným zástupcom
 • diplom o ukončení VŠ odborného garanta

Dohoda o skončení zmluvy pôvodného garanta sa nedokladá.

Iné zmeny v povolení na prevádzkovanie ambulancie

Aj nasledovné zmeny vyžadujú vydanie nového povolenia prostredníctvom uvedenej žiadosti:

 • zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
 • zmena odborného zamerania,
 • zmena druhu činnosti a
 • zmena odborného zástupcu.

„A) v prípade zmeny miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia žiadateľ doloží:

 • údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať (názov obce a katastrálneho územia, parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu alebo číslo listu vlastníctva), alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom; v prípade podnájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prenájmom tretej osobe
 • právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky

B) v prípade zmeny odborného zamerania žiadateľ doloží:

 • právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky
 • ak došlo k zmene v zmluve o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, je potrebné predložiť novú platnú zmluvu o nájme; v prípade podnájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas vlastníka nehnuteľnosti s prenájmom tretej osobe
 • ak zároveň pri novom odbornom zameraní bude určený nový odborný zástupca, je potrebné doložiť aj doklady týkajúce sa zmeny odborného zástupcu“ (zdroj: VUC BA)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie