Dohoda medzi spoločníkmi / Shareholders‘ agreement (SHA)

V zmysle § 66c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len  „Obchodný zákonník“) možno za shareholders‘ agreement (SHA) považovať písomnú dohodu medzi spoločníkmi, v ktorej si jej strany môžu dohodnúť vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z ich účasti na spoločnosti, a to najmä:

 • spôsob a podmienky výkonu práv spojených s účasťou na spoločnosti;
 • spôsob výkonu práv súvisiacich so správou a riadením spoločnosti;
 • podmienky a rozsah účasti na zmenách základného imania a
 • vedľajšie dojednania súvisiace s prevodom účasti na spoločnosti.

V praxi je však bežné, že dohodu medzi spoločníkmi uzatvárajú aj budúci spoločníci spoločnosti, najčastejšie zakladatelia spoločnosti s investorom, ktorý má záujem do spoločnosti (do start-upu) investovať.

Prečítajte si aj: Ako založiť start-up

Povaha a účel SHA

SHA je v praxi sa bežne vyskytujúcou zmluvou. Jej výhodou je však to, že ide o neverejný dokument, ktorý sa na rozdiel od spoločenskej zmluvy spoločnosti nezverejňuje v zbierke listín Obchodného registra. Z toho dôvodu SHA často obsahuje ustanovenia nad rámec úpravy spoločenskej zmluvy spoločnosti, ktoré z určitých dôvodov nemajú byť verejne prístupné.

Rozdiel medzi SHA a spoločenskou zmluvou taktiež spočíva v tom, že zatiaľ čo spoločenská zmluva upravuje vzťahy medzi spoločníkmi a spoločnosťou, SHA upravuje vzťahy medzi spoločníkmi navzájom.

Podľa § 66c ods. 2 Obchodného zákonníka však zároveň platí, že: „Rozpor rozhodnutia orgánu spoločnosti s dohodou medzi spoločníkmi nespôsobuje jeho neplatnosť.“

Pokiaľ by teda valné zhromaždenie spoločnosti prijalo rozhodnutie, ktoré by bolo v rozpore s dohodou nachádzajúcou sa v SHA, rozhodnutie valného zhromaždenia by nebolo neplatné.

Obsah SHA

To, čo bude obsahom konkrétnej SHA z veľkej miery závisí od toho, ktoré otázky považujú spoločníci spoločnosti za dôležité a majú záujem ich osobitne upraviť. Najčastejšie však pôjde o nasledovné otázky:

 • valné zhromaždenie, predstavenstvo, konatelia, prípadne dozorná rada
 • v rámci tejto otázky je možné bližšie upraviť spôsob rozhodovania na valnom zhromaždení spoločnosti ako napríklad, že na prijatie rozhodnutia na valnom zhromaždení sa vyžaduje 2/3 väčšina všetkých hlasov, pričom konkrétny spoločník alebo akcionár musí hlasovať za. Touto úpravou je možné predísť tomu, aby minoritný spoločník či akcionár mohol byť zo strany ostatných prehlasovaný pri hlasovaní o dôležitej otázke;
 • pokiaľ ide o predstavenstvo alebo konateľov, spoločníci či akcionári sa môžu dohodnúť na tom, že každý z nich navrhne určitý počet osôb, ktoré majú byť ustanovené ako členovia štatutárneho orgánu. Každý zo spoločníkov a akcionárov si týmto spôsobom zabezpečí, že za spoločnosť bude konať osoba, ktorú navrhol sám a bude konať v súlade s jeho záujmami;
 • predkupné právo
 • predkupné právo sa bude vzťahovať k obchodnému podielu alebo akciám;
 • ak jeden zo spoločníkov či akcionárov bude mať záujem previesť svoj obchodný podiel alebo akcie na tretiu osobu, je povinný tieto najskôr ponúknuť ostatnými spoločníkom či akcionárom;
 • je vhodné dohodnúť aj bližšie detaily, ako napríklad lehoty, kúpnu cenu či sankcie za porušenie ustanovení SHA upravujúcich predkupné právo (zmluvné pokuty či nútený odchod spoločníka či akcionára zo spoločnosti);
 • drag-along
 • ide o právo požadovať pridanie sa k prevodu;
 • v situácii, v ktorej má jeden zo spoločníkov či akcionárov záujem previesť svoj obchodný podiel či akcie na tretiu osobu bude mať tento spoločník či akcionár zároveň právo požadovať, aby aj ostatní spoločníci či akcionári previedli svoj obchodný podiel či akcie za rovnakých podmienok a za rovnakú kúpnu cenu;
 • je nutné upraviť najmä lehoty na oznámenia, vrátane sankcií pre prípady porušenia a iných podmienok;
 • tag-along
 • ide o právo pridať sa k prevodu;
 • ak má niektorý spoločník či akcionár záujem previesť svoj obchodný podiel či akcie na tretiu osobu, t.j. nadobúdateľa, ostatní spoločníci či akcionári právo pridať sa k prevodu a žiadať, aby nadobúdateľ odkúpil aj ich obchodný podiel alebo akcie za rovnakých podmienok a za rovnakú kúpnu cenu;
 • rovnako ako v prípade drag-along odporúčame upraviť lehoty na oznámenia, sankcie a iné konkrétne podmienky;
 • deadlock
 • ak v spoločnosti popri sebe existuje viacero spoločníkov či akcionárov nie je možné vylúčiť, že pri hlasovaní na valnom zhromaždení dôjde k situácii, v ktorej valné zhromaždenie nebude schopné prijať rozhodnutie o určitej otázke (z dôvodu nedosiahnutia potrebnej väčšiny hlasov);
 • preto je vhodné, aby si spoločníci alebo akcionári zároveň dohodli postup na odstránenie vzniknutej situácie;
 • existuje viacero postupov, ktoré je možné uplatniť, napríklad:
 • spoločníci alebo akcionári si navzájom zašlú cenové ponuky na kúpu ich obchodného podielu či akcií, pričom vyhráva najvyššia ponuka;
 • spoločník či akcionár zašle druhému spoločníkovi či akcionárovi ponuku na odkúpenie jeho obchodného podielu za ním určenú cenu, ak druhý spoločník či akcionár ponuku neprijme, je povinný predať svoj obchodný podiel či akcie za rovnakých podmienok;
 • sankcie
 • medzi sankcie najčastejšie patrí zmluvná pokuta za porušenie vopred určených povinností vyplývajúcich z SHA;
 • zároveň však možno určiť aj to, čo sa považuje za závažné porušenie SHA, ktorého dôsledkom môže byť povinnosť odchodu zo spoločnosti ako Bad Leaver;
 • možnosť odchodu spoločníkov či akcionárov zo spoločnosti
 • môže ísť o dobrovoľný odchod alebo nútený odchod zo spoločnosti;
 • v prípade, ak došlo k porušeniu SHA pôjde o nútený odchod zo spoločnosti, pričom SHA by mala upravovať bližšie podmienky, za ktorých spoločník či akcionár v porušení SHA, t.j. Bad Leaver odchádza zo spoločnosti a je povinný predať svoj obchodný podiel či akcie zostávajúcim spoločníkom či akcionárom;
 • ako aj ďalšie ustanovenia, medzi ktoré patria napríklad:
 • anti-dillution ustanovenia – ide o ustanovenia proti tzv. riedeniu podielov, ktorých cieľom je chrániť investorov pred znehodnotením ich investície, ktorú do spoločnosti vložili;
 • call-opcia – jeden zo spoločníkov alebo akcionárov môže mať v stanovených prípadoch právo kúpiť obchodný podiel či akcie iného spoločníka či akcionára;
 • put-opcia – spoločník či akcionár môže mať v stanovených prípadoch právo predať svoj obchodný podiel alebo akcie;
 • KPIs – teda key performance indicators, ktoré sa budú vzťahovať na všetkých alebo len niektorých spoločníkov či akcionárov spoločnosti. Ide o ukazovatele, ktoré majú byť splnené v určitých časových intervaloch, pričom ich neplnenie môže viesť k stanoveným sankciám;
 • výplata dividend – môže ísť o ustanovenia určujúce, že dividendy budú vyplatené až po určitom stanovenom čase;
 • mlčanlivosť – aj napriek tomu, že SHA je neverejným dokumentom možno v rámci SHA upraviť aj povinnosť mlčanlivosti;
 • zvýšenie základného imania, najmä spôsob participácie spoločníkov či akcionárov na zvýšení základného imania.

Prečítajte si aj: Premeny obchodných spoločností

Záverom je vhodné uviesť, že vypracovanie dobrej SHA by v každom prípade malo byť zverené advokátovi, ktorý zaručí, že jej obsah bude zodpovedať dohode a vôli spoločníkov, ktorí ju uzatvárajú. Jej znenie by malo byť dostatočne jednoznačné, pričom je vhodné vyhnúť sa vágnym ustanoveniam, ktoré pripúšťajú viac ako jeden výklad. Týmto spôsobom je možné vyhnúť sa prípadným sporom.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie