Dotácie na sociálne byty

Dotácie na sociálne byty upravuje zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní upravuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania finančných prostriedkov formou dotácií na rozvoj bývania. V roku 2021 nadobudli účinnosť pomerne rozsiahle zmeny tohto zákona. Podľa súčasného znenia je dotáciu možné poskytnúť na:

 • Obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania
 • Obstaranie technickej vybavenosti
 • Odstránenie systémovej poruchy bytového domu

Dotáciu na obstaranie nájomného bytu možno poskytnúť na:

 • výstavbu nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome
 • výstavbu nájomného bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou bytovej budovy alebo nadstavbou alebo prístavbou nebytovej budovy, ak vznikne bytový dom, rodinný dom alebo polyfunkčný dom
 • stavebnú úpravu budovy, ak po vykonaní stavebnej úpravy vznikne byt v bytovom dome alebo v polyfunkčnom dome
 • kúpu nájomného bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome
 • stavebnú úpravu nájomného bytu v bytovom dome, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v lokalitách zapísaných v Zozname svetového dedičstva
 • stavebnú úpravu nájomného bytu v bytovom dome, ktorý žiadateľ nadobudol prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základe darovacej zmluvy

Dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti možno poskytnúť na:

 • výstavbu technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomného bytu, na ktorého obstaranie sa poskytla dotácia podľa tohto zákona alebo podpora podľa osobitného predpisu
 • výstavbu technickej vybavenosti pre zvýšenie sociálno-kultúrnej úrovne rómskej osady
 • kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej kúpu a užívanie nájomného bytu, na ktorého obstaranie sa poskytla dotácia podľa tohto zákona alebo podpora podľa osobitného predpisu

Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy:

 • vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu
 • predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu
 • predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu
 • balkónov a lodžií bytového domu
 • atiky bytového domu
 • predsadenej lodžie bytového domu a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť:

 • obec (v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj mestská časť)
 • vyšší územný celok
 • bytové družstvo
 • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom, ktorý vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej podľa osobitného predpisu a je zapísaný v zozname správcov podľa osobitného predpisu
 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu (ďalej len „nezisková organizácia“), ktorej zakladateľom alebo ktorej jedným zo zakladateľov je obec alebo vyšší územný celok, ak ich vklad tvorí najmenej 51 % majetku neziskovej organizácie a v správnej rade neziskovej organizácie ich zastupuje nadpolovičný počet členov

Ďalšie podmienky závisia od toho, o ktorú z vyššie uvedených dotácií sa žiada.

Výška dotácie

Výška dotácie závisí od toho, o ktorú dotáciu sa žiada, aký je štandard nájomného bytu alebo o akú technickú vybavenosť ide. Napr. na obstaranie nájomného bytu bežného štandardu možno poskytnúť dotáciu v rozsahu 40 % obstarávacích nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 52 m2 alebo 35 % obstarávacích nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 52 m2 a neprevyšuje 60 m2. Na obstaranie nájomného bytu nižšieho štandardu možno poskytnúť dotáciu v rozsahu 75 % obstarávacích nákladov, ak priemerná plocha nájomných bytov neprevyšuje 55 m2 atď.

Všeobecné podmienky poskytnutia dotácie

 • žiadateľ preukáže, že má zabezpečené zdroje vo výške rozdielu medzi obstarávacími nákladmi a dotáciou
 • žiadateľ nezačal s realizáciou stavby pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie s výnimkou žiadosti, ktorou sa rieši odstránenie následkov živelnej udalosti
 • sa žiadateľ zaviaže, že pri realizácii zabezpečí na stavbe dohľad odborným technickým dozorom, ktorým je fyzická osoba oprávnená vykonávať funkciu stavebného dozoru podľa osobitného predpisu, pričom ide o fyzickú osobu, ktorá nemá zmluvný vzťah, pracovný vzťah alebo iný obdobný vzťah so zhotoviteľom stavby
 • žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ak ide o žiadateľa, ktorým sú vlastníci bytov a nebytových priestorov zastúpení správcom, splnenie podmienok preukazuje správca

Žiadosť o dotáciu

Žiadosť o dotáciu sa predkladá Ministerstvu dopravy a výstavby SR na predpísanom tlačive prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja, príslušného podľa miesta stavby. Žiadosť sa úradu predkladá od 15. januára do 31. mája príslušného roka. okrem prípadov žiadostí, ktorými sa rieši odstránenie následkov živelnej udalosti. Takéto žiadosti možno predkladať v priebehu roka.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie