Elektronická faktúra

Podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) je elektronickou faktúrou faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte; elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby.

Podľa Metodického pokynu k fakturácii podľa zákona o DPH vydaného Finančným riaditeľstvom SR “výber formátu neurčuje členský štát, ale použitie elektronického formátu záleží od zdaniteľných osôb. Môže ísť o faktúry ako štruktúrované správy, napríklad XML, alebo iné typy elektronického formátu, ako napríklad e-mail s prílohou PDF alebo fax prijatý v elektronickom nepapierovom formáte. Druh elektronického formátu nie je rozhodujúci, dôležitá je len skutočnosť, že faktúra je vydaná a prijatá v elektronickom formáte. Ak je faktúra vytvorená v papierovej forme, naskenovaná a poslaná a prijatá cez e-mail, takáto faktúra je elektronickou faktúrou. Pokiaľ je však faktúra vytvorená v elektronickom formáte, napríklad pomocou účtovného softvéru, a je poslaná a prijatá v papierovej forme, takáto faktúra nie je elektronickou faktúrou. Elektronické faktúry predstavujú pre zdaniteľné osoby menšiu administratívnu náročnosť, eliminujú chybové zaúčtovanie faktúr a umožňujú v mnohých prípadoch automatické účtovanie materiálu a tovaru na sklad.”

Súhlas príjemcu

Podľa Motodického pokynu k fakturácii podľa zákona o DPH vydaného Finančným riaditeľstvom SR “súhlas na vydanie elektronickej faktúry môže byť vydaný písomne, v zmluve, e-mailom, alebo aj samotným spracovaním faktúry zo strany zákazníka alebo jej úhradou. Ak zákazník uhradí prijatú faktúru elektronicky, samotná úhrada takejto faktúry znamená, že súhlasil s jej vydaním v elektronickej podobe.”

Zdaniteľná osoba je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúry. Ako spôsob zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry možno podľa zákona o DPH použiť:

 • kontrolné mechanizmy podnikových procesov, ktoré spoľahlivo zabezpečia priraditeľnosť faktúry k dokumentom súvisiacim s dodaním tovaru alebo služby
 • zaručený elektronický podpis podľa slovenského osobitného predpisu alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho použitie zaručeného elektronického podpisu
 • elektronickú výmenu údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov
 • iný spôsob zabezpečujúci vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry

Podľa telefonickej informácie daňového poradcu sa na Slovensku používa tzv. osobný certifikát, ktorý je elektronickým dokumentom, ktorým vydavateľ certifikátu potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný. Na Slovensku vydáva tento osobný certifikát niekoľko spoločností. Podľa informácií, ktoré boli poskytnuté našej advokátskej kancelárii, certifikát vydajú aj zahraničnej osobe.

Náležitosti elektronickej faktúry

Elektronická faktúra rovnako ako klasická faktúra obsahuje údaje podľa § 74 zákona o DPH.

Faktúra musí obsahovať:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba
 • poradové číslo faktúry
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry
 • dátum vyhotovenia faktúry
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie zákona o DPH alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť (okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66

Faktúra vyhotovená pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby, nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. g) až i), ak formou odkazu na množstvo alebo rozsah a druh tovaru alebo služby možno určiť základ dane.

Ak elektronické faktúry sú poslané alebo sprístupnené rovnakému príjemcovi v jednom súbore, môžu sa údaje, ktoré sú spoločné pre jednotlivé faktúry, uviesť len raz, ak sú pre každú faktúru prístupné všetky informácie.

Zdaniteľná osoba, ktorá uchováva faktúry elektronicky, je povinná umožniť daňovému úradu na účely kontroly prístup k týmto faktúram, ich sťahovanie a používanie.

Elektronickým uchovávaním faktúry sa rozumie uloženie údajov vykonané prostredníctvom elektronického zariadenia na spracovanie vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov použitím drôtových, rádiových, optických alebo iných elektromagnetických prostriedkov.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie