Elektronické zasielanie podaní za klienta advokátom na daňový úrad

V praxi sme sa stretli s otázkou, či môže advokát, ktorý má zaručený elektronický podpis, oznamovať údaje o klientovi daňovému úradu elektronicky a ak áno, čo je k tomu potrebné.

V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 539/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) má advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní povinnosť doručovať podania správcovi dane elektronickými prostriedkami.  Táto povinnosť bola zavedená s účinnosťou od 1.1.2014 a okrem advokáta zastupujúceho daňový subjekt pri správe daní má túto povinnosť aj napríklad daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní či iný zástupca za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

O tom, že podnikatelia platitelia DPH sú povinní komunikovať s daňovým úradom od 1.1.2014 výhradne elektronicky sme Vás už informovali v našom článku: Od 1.1.2014 komunikácia s daňovým úradom len elektronicky! Za týmto účelom boli platitelia DPH povinní uzatvoriť s daňovým úradom zmluvu o elektronickom doručovaní podaní, ak nedisponovali zaručeným elektronickým podpisom.

Podmienkou podávania podaní za klienta je vytvorenie väzby

Podľa vyjadrenia finančnej správy SR, ak chce advokát za daňový subjekt podať elektronicky podanie, musí mať naň vytvorenú väzbu. Podľa emailovej informácie z finančnej správy, ktorá nám bola doručená: Osoba, ktorá bude zasielať aj čo i jedno podanie musí byť na to splnomocnená daňovým subjektom. Zároveň, ak takáto osoba bude zasielať podanie zaručeným elektronickým podpisom je potrebné vytvoriť u miestne príslušného správcu dane väzbu medzi daňovým subjektom a osobou, ktorá bude zasielať podanie. Na písomnú žiadosť daňového subjektu o vytvorenie väzby /medzi ID a DIČ/ správca dane väzbu vytvorí…

Podľa vyjadrenia finančnej správy je potrebné naviazanie väzby aj v prípade, ak by sám klient nemal s daňovým úradom vytvorenú väzbu  na podávanie podaní elektronicky: “V prípade, ak niektorí klienti nemajú povinnosť zasielať podania elektronicky a advokát má splnomocnnie k zasielaniu podaní a zároveň má tento advokát zaručený elektronický podpis, môže za daňové subjekty zasielať podania elektronicky len na základe žiadosti daňového subjektu o vytvorenie väzby medzi daňovým subjektom a osobou, ktorá má ID /idenfitikátor/ a môže zasielať podania zaručeným elektronickým podpisom.

Zároveň sme boli upozornení, že v prípade, ak podá advokát všeobecné podanie cez svoje ID a vyplní DIČ subjektu, ktorý zastupuje, avšak nemá naň vytvorenú väzbu, toto podanie bude smerované na nesprávny daňový úrad, čo spôsobuje problémy pri spracovaní. Toto je zatiaľ možné kvôli chybe nastavenia systému podávania všeobecných podaní. Momentálne sa pracuje na znemožnení podávaní za ľubovoľný subjekt vo všeobecnom podaní.

Rovnako sme boli informovaní, že je možné požiadať o vytvorenie väzby na subjekty, ktoré advokát zastupuje len na vybrané typy tlačív, napr. na všeobecné podania, čo by umožnilo podávať len vybrané typy dokumentov podľa splnomocnenia, ktoré má advokát k dispozícii.

Spôsob naviazania väzby

Ak advokát chce podať za klienta – daňový subjekt podanie elektronicky, musí najprv vykonať autorizáciu na overenie oprávnenia konať pri využívaní eSlužieb. Značnou nevýhodou je, že autorizácia vyžaduje osobnú účasť advokáta na príslušnom daňovom úrade klienta.

Pokiaľ advokát disponuje zaručeným elektronickým podpisom nie je potrebné, aby s daňovým úradom uzatvoril na daňovom úrade dohodu o elektronickom doručovaní. Ak advokát za daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané jeho zaručeným elektronickým podpisom, uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania elektronického podania a spôsob preukazovania doručenia.

Komunikácia s daňovým úradom s použitím eID

Komunikácia s daňovým úradom je možná aj cez elektronický občiansky preukaz. Podmienkou však je, že pri vydávaní eID požiadal držiteľ o pridelenie kvalifikovaného certifikátu potrebného na tvorbu zaručeného elektronického podpisu (ZEP). O vydanie kvalifikovaného certifikátu je možné požiadať aj dodatočne.

Praktická rada – prílohy k elektronickým podaniam

Na rozdiel od príloh k podaniam, ktoré sa podávajú do obchodného či živnostenského registra, ktoré musia byť pred priložením už podpísané zaručeným elektronickým podpisom, prílohy k podaniu zasielanému na daňový úrad sa najprv priložia nepodpísané ZEPom a až následne sa celé podanie podpíše zaručeným elektronickým podpisom.

Prílohy k elekronickému podaniu možno doručovať aj inak ako elektronickými prostriedkami.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie