Od 1.1.2014 komunikácia s daňovým úradom len elektronicky!

V zmysle § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú vybrané daňové subjekty povinné od 1.1.2014 doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami. K týmto subjektom zákon zaraďuje daňové subjekty, ktoré sú platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ich zástupcov (daňového poradcu, advokáta a iného zástupcu, ktorý zastupuje daňový subjekt pri správe daní). Prílohy k podaniu môžu subjekty doručovať aj inak ako elektronickými prostriedkami.

Podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom

Podanie urobené elektronickými prostriedkami sa podáva prostredníctvom elektronickej podateľne alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy a musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom (podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v znení neskorších predpisov) osoby, ktorá ho podáva. V tomto prípade sa nevyžaduje podpísanie dohody o elektronickom doručovaní s príslušným daňovým úradom.

Podania nepodpísané zaručeným elektronickým podpisom

Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania elektronického podania a spôsob preukazovania doručenia. Dohodu o elektronickom doručovaní je potrebné podpísať osobne na príslušnom daňovom úrade do konca roka 2013.

Elektronická podateľňa

Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.

Účinnosť

Ustanovenie upravujúce povinnosť doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami nadobúda účinnosť od 1.1.2014.

Dôsledky

Ak osoba uvedená v § 14 daňového poriadku nemá k 1. 1. 2014 uzatvorenú dohodu o elektronickom doručovaní alebo nevlastní zaručený elektronický podpis a doručí písomnosť osobne alebo do zápisnice u správcu dane, správca dane bude považovať túto písomnosť za nedoručenú v ustanovenej lehote.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie