GDPR - Aké je znenie nariadenia?

Aktualizované: 30.06.2020 | Vytvorené: 30.06.2020 |

GDPR je skratka z anglického názvu General Data Protection Regulation, čo v slovenčine znamená všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Celý názov nariadenia je „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“.

GDPR - Aké je znenie nariadenia?

Obsah

Čo je to nariadenie?  Kde nájdem znenie GDPR nariadenia?  Zákon o ochrane osobných údajov 

Čo je to nariadenie? 

Nariadenie je jedným z druhov právnych aktov Európskej únie. Keď Európska únia príjme nariadenie, nariadenie sa uplatňuje jednotne a automaticky vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Právna úprava nariadenia je teda uplatniteľná aj v Slovenskej republike a nie je potrebné, aby tá istá právna úprava bola obsiahnutá aj vo vnútroštátnej právnej norme (v zákone) resp. transponovaná do slovenského právneho poriadku. 

Kde nájdem znenie GDPR nariadenia? 

Znenie nariadenia GDPR je zverejnené na tejto webovej stránke. Tu je možné dohľadať konsolidované znenie, ako aj rôzne jazykové verzie v úradných jazykoch jednotlivých členských štátov Európskej únie. 

Keďže sa jedná o nariadenie Európskej únie, nie náš vnútroštátny právny predpis, nariadenie GDPR nie je možné nájsť v slovenskej zbierke zákonov. 

Zákon o ochrane osobných údajov 

Nariadenie GDPR nie je možné stotožňovať so zákonom o ochrane osobných údajov. Jedná sa o dva samostatné právne akty. Kým nariadenie GDPR je právnym aktom Európskej únie, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vnútroštátna právna norma (zákon). Nič také ako „zákon o GDPR“ teda neexistuje, napriek tomu, že v hovorovej reči sa toto označenie bežne používa. Aký je vzťah nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov si priblížime v niektorom z budúcich príspevkov. 

Aby sme sa pri vyjadrovaní nedopúšťali nepresností je potrebné rozlišovať, či hovoríme o všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov - GDPR, o našom vnútroštátnom zákone na ochranu osobných údajov alebo o ochrane osobných údajov vo všeobecnosti, pričom ochrana osobných údajov je okrem GDPR a zákona o ochrane osobných údajov zakotvená aj v ďalších právnych predpisoch ako napr. zákon o elektronických komunikáciách, Zákonník práce atď.

Využite naše právne služby

 • vypracovanie internej GDPR dokumentácie pre prevádzkovateľa;
 • vypracovanie znenia súhlasov a poučení pre dotknuté osoby (napr. pri odbere newslettra, používaní cookies atď.);
 • vypracovanie politiky ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa;
 • vypracovanie tzv. LIA (Legitimate Interest Assessment) - posúdenia (testu) oprávneného záujmu;
 • vypracovanie DPIA - posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov;
 • zmapovanie toku osobných údajov u prevádzkovateľa a vypracovanie záznamov o spracovateľských činnostiach;
 • analýza rozsahu a nutnosti spracúvania osobných údajov;
 • analýza účelov a právnych základov spracúvania osobných údajov;
 • vypracovanie vzoru zmluvy o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom;
 • školenia k aplikácii GDPR pripravené na mieru vrátane prípravy prezentácií a študijných materiálov;
 • revízia a pripomienkovanie už existujúcich dokumentov vo vzťahu k ochrane osobných údajov (interné smernice o spracúvaní osobných údajov, VOP, zmlúv o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom);
 • vypracovanie stanovísk a analýz ku konkrétnym praktickým otázkam súvisiacim so spracúvaním osobných údajov (napr. monitorovanie zamestnancov, kamery na pracovisku, bezpečnostné kamery na rodinnom dome, rozsah údajov v databáze klientov atď.);
 • osobné, telefonické a e-mailové konzultácie k ochrane osobných údajov

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.