Skopírovanie obchodných podmienok z iného webu, je to legálne?

Otázka:

Dobrý deň, je možné skopírovať obchodné podmienky z inej webovej stránky a pridať si ich na svoju s tým, že zmením potrebné údaje?

Odpoveď:

Všeobecné obchodné podmienky alebo skrátene aj obchodné podmienky predstavujú súhrn dojednaní, ktoré upravujú práva a povinnosti pri uzatváraní určitého typu zmlúv. Je dôležité nepodceniť vypracovanie obchodných podmienok, pretože prostredníctvom týchto obchodných podmienok si predávajúci plní povinnosti voči zákazníkovi, ktoré mu ukladá zákon.

Kopírovanie obchodných podmienok z iného webu ako také nie je považované za nelegálne konanie, avšak je potrebné zdôrazniť, že nie všetky obchodné podmienky musia korešpondovať s aktuálnym právnym stavom. Tým pádom sa môže stať, že budete mať skopírované nesprávne alebo už neplatné ustanovenia, čo by mohlo mať v konečnom dôsledku za následok sankcie.

Vašou povinnosťou je vytvoriť také obchodné podmienky, ktoré budú v súlade so zákonom, nebudú obmedzovať práva zákazníka ako spotrebiteľa a zároveň budú chrániť Vás ako predajcu. Vzhľadom na to, že zákazník je spotrebiteľom je potrebné dôsledne dodržiavať podmienky, ktoré sa vzťahujú na ochranu spotrebiteľa.

Obchodné podmienky musia obsahovať najmä:

 • dostatočné identifikačné znaky Vás ako predajcu
 • opis tovaru alebo služby
 • celkovú cenu tovaru alebo služby
 • náklady týkajúce sa dopravy a iných poplatkov spojených s dopravou
 • platobné podmienky
 • dodacie podmienky
 • informácie o možnosti spotrebiteľa reklamovať tovar
 • informácie o možnosti odstúpiť od zmluvy (má možnosť odstúpiť od  zmluvy do 14 dní)
 • informácie o možnostiach alternatívneho riešenia sporov
 • informácie o podmienkach ochrany osobných údajov
 • informácie o orgáne dozoru

Obchodné podmienky nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré by spôsobili značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán, teda predávajúceho a zákazníka. V prípade, ak by bola takáto nerovnováha práv a povinností identifikovaná Slovenskou obchodnou inšpekciou ako dozorným orgánom, boli by takéto podmienky vyhlásené za neprijateľné s možnosťou sankcionovateľnosti predávajúceho pokutou. Podmieňovanie súhlasu zákazníka s obchodnými podmienkami, podľa ustálenej praxe Slovenskej obchodnej inšpekcie, nepredstavuje značnú nerovnováhu práv a povinností zmluvných strán v neprospech zákazníka ako spotrebiteľa. Podľa rozhodnutia SOI z novembra 2016, č. SK/0184/99/2016 „nie je právny dôvod na sankcionovanie účastníka konania pre zmluvnú podmienku, podľa ktorej: (…) vyplnením a odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP ako aj s ďalšími podmienkami nákupu tovaru (…) Kupujúci objednaním tovaru bezvýhradne prehlasuje, že týmto VOP porozumel a súhlasí s nimi.“

Záverom je, že je nutné dodržať všetky náležitosti, ktoré vyžadujú právne predpisy. Vzhľadom na to, by sme Vám odporučili vypracovať obchodné podmienky bez kopírovania, aby ste sa vyhli možným nepresnostiam a možným sankciám.