GDPR dokumentácia

Povinnosti zamestnávateľa pri BOZP, pracovnom úraze, voči daňovému úradu či GDPR

Povinnosti zamestnávateľa pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  Ustanovenie § 147 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

GDPR v skratke

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Osobný dotazník podľa GDPR

Jedným z častých spôsobov nakladania s osobnými údajmi je aj ich spracúvanie vo forme dotazníkov. S dotazníkmi sa môžeme stretnúť napr. v pracovnoprávnej oblasti,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

GDPR v praxi

GDPR, celým názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Na čo si dať pozor pri vypracovaní GDPR?

Jednou zo základných povinností, ktorá prevádzkovateľom vyplýva zo Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (ďalej ako „GDPR“) je aj vypracovanie internej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

GDPR pre správcov bytových domov

Subjekty, ktoré vykonávajú správu bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „zákon o vlastníctve bytov“)...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

GDPR – Aké je znenie nariadenia?

GDPR je skratka z anglického názvu General Data Protection Regulation, čo v slovenčine znamená všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK