GDPR pre správcov bytových domov

službapopisčasový odhad
Vstupná analýza súčasného stavuZmapovanie toku osobných údajov, zmapovanie účelov spracúvania osobných údajov a určenie právnych základov pre jednotlivé spracovateľské činnosti, na základe dotazníka.   V prípade, ak z analýzy vyplynie, že osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vypracovanie balančných testov na potvrdenie aplikovateľnosti oprávneného záujmu ako právneho základu (napr. prípade kamerových systémov, kontrola dochádzky podľa otlačku prsta a pod.)2 – 4 hod.             1,5 – 2 hod./1 test
Vypracovanie záznamov o spracovateľských činnostiachVypracovanie záznamov o spracovateľských činnostiach podľa aktuálneho stavu u prevádzkovateľa na základe výstupov vstupnej analýzy.2 – 4 hod.
Vypracovanie internej politiky ochrany osobných údajovInterný dokument, ktorý komplexne opisuje politiku ochrany osobných údajov prevádzkovateľa.2 – 3 hod.
Popis prijatých bezpečnostných opatrení a návrh na prijatie ďalších bezpečnostných opatrení (bezpečnostná dokumentácia)Posúdenie bezpečnosti prijatých opatrení a vypracovanie interného dokumentu  obsahujúceho popis technických a organizačných opatrení prijatých prevádzkovateľom na ochranu osobných údajov.   Podľa potreby – návrh na prijatie bezpečnostných opatrení, ktoré Vám na základe analýzy súčasného stavu odporúčame prijať nad rámec súčasných opatrení.3 – 5 hod.
Vypracovanie internej smernice riešenia tzv. bezpečnostných incidentovInterný dokument obsahujúci popis postupu v prípade bezpečnostného incidentu vrátane oznámenia Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutej osobe so vzormi na plnenie uvedených oznamovacích povinností a vzorom záznamu o priebehu bezpečnostného incidentu.1 – 2 hod.
Vypracovanie poverenia na spracúvanie osobných údajovVypracovanie vzorových poverení na spracúvanie osobných údajov pre jednotlivé okruhy poverených osôb spolu so záväzkom mlčanlivosti poverených osôb.2 – 4 hod.
Nastavenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobámVypracovanie dokumentu na plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám (zamestnanci, zákazníci, členovia a pod.). Vypracovanie informačnej povinnosti na webovú stránku prevádzkovateľa vrátane  informácie ku cookies na webovej stránke v súlade s GDPR, Smernicou o e-Privacy a  Zákonom o elektronických komunikáciách. Vypracovanie informačnej povinnosti do e-mailovej komunikácie.3 – 5 hod.
Vypracovanie súhlasu dotknutej osobyVypracovanie vzorového dokumentu, ktorý sa použije v prípadoch, kedy právnym základom spracúvania osobných údajov bude súhlas dotknutej osoby. Zmapovanie, od ktorých konkrétnych osôb je potrebné udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov a podľa dohody vypracovanie jednotlivých súhlasov.1 – 2 hod.
Zodpovedná osobaPosúdenie, či prevádzkovateľovi vznikla povinnosť určenia zodpovednej osoby. Vypracovanie vzoru ustanovenia zodpovednej osoby.1 – 2 hod.
Analýza sprostredkovateľov a vypracovanie zmlúv o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľmiDetailne posúdime, v ktorých prípadoch u Vás dochádza k sprostredkovaniu osobných údajov a vypracujeme návrh zmluvy o spracúvaní osobných údajov pre konkrétnych sprostredkovateľov alebo zrevidujeme už uzavreté zmluvy z hľadiska ochrany osobných údajov.1 – 3 hod.   1 – 3 hod./zmluva
Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA)Predbežné posúdenie, či Vaša spoločnosť musí vykonať tzv. DPIA – posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.   V prípade, ak sa na Vás vzťahuje zákonná povinnosť vykonania posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov – vykonanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov.1 hod.       dohodou podľa charakteru spracovateľských operácií
Právna analýzaVypracovanie podrobnej analýzy k špecifickým aspektom spracúvania osobných údajov u konkrétneho prevádzkovateľa s ohľadom na aktuálne usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov, Európskeho výboru pre ochranu údajov a rozhodovaciu prax vrátane súdnej praxe.  dohodou podľa charakteru spracovateľských operácií
Manuál na použitie GDPR dokumentácieStručný prehľad vypracovaných dokumentov s informáciou o ich použití.poskytujeme ako bonus k dokumentácii

Referencie od klientov

Práca s Vami bola rýchla, reakcie boli okamžité, za čo Vám ďakujeme. Spokojnosť na 100%.

Alojz Kristl AMK GOLD,s.r.o.
203 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

DIČ na faktúrach – musím ho uvádzať?

Musím uvádzať DIČ na faktúrach? Často ho neviem pri odberateľoch.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Potreba zaokrúhliť výšku vkladu obchodného podielu na celé číslo?

Chcela by som sa spýtať, či som povinná zo zákona zaokrúhliť výšku obchodného podielu na celé číslo bez ohľadu na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Poistenie samostatného finančného agenta a povinné výkazy

Koľko je poistné krytie keď chcem vykonávať činnosť samostatného finančného agenta? Ak často musím predkladať NBS správu o činnosti?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie