Licencia na taxislužbu – ako ju vybaviť, postup a poplatky

Pomôžeme Vás s vybavením koncesie na taxislužbu

Ak máte záujem o vybavenie koncesie na taxislužbu, prípadne kartu vodiča, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0948 560 483.

Na výkon činnosti taxislužby (osobnej dopravy s obsadenosťou najviac 9 osôb vrátane vodiča) sa vyžaduje vybavenie koncesie / licencie na taxi. 

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť:

 • aby išlo o slovenskú fyzickú alebo právnickú osobu, tzn. aby mal žiadateľ pobyt, miesto podnikania (v prípade fyzickej osoby podnikateľa) alebo sídlo (v prípade obchodnej spoločnosti) na území SR
 • aby mal žiadateľ spôsobilosť na právne úkony a bol bezúhonný a
 • aby mal žiadateľ aspoň jedno vozidlo (vlastné, prenajaté, na lízing alebo vypožičané). Vozidlo taxislužby bude viazané priamo na licenciu a teda musí byť zaevidované v koncesii / licencii

Čo žiadateľ nemusí spĺňať / dokladovať:

 • finančnú spoľahlivosť prevádzkovateľa taxislužby
 • odborná spôsobilosť

Od uvedeného dátumu sa zavádza nová forma podnikania – prevádzkovanie dispečingu, ktorým sa v zmysle dôvodovej správy myslí „sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, napríklad prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom.“ 

V tomto príspevku Vás oboznámime s podmienkami platnými od januára 2021 tak pre vybavenie licencie na taxislužbu ako aj na dispečing. 

Taxislužbu je teda možné prevádzkovať buď ako fyzická osoba alebo aj ako právnická osoba (s.r.o.). O výhodách obchodnej spoločnosti oproti fyzickej osobe si prečítajte v našom článku

Povolenie na taxislužbu je možné vybaviť pre novú spoločnosť, ako aj pre už existujúcu / fungujúcu s.r.o.. Avšak pri fyzickej osobe sa vyžaduje aj zápis do obchodného registra, s ktorým Vám tiež pomôžeme.

Na aký čas sa udeľuje licencia na taxislužbu? 

Licencia na taxislužbu sa udeľuje na najviac na 10 rokov. Je však možné požiadať aj na kratší čas. Kópia koncesie na taxislužbu a osvedčenie vozidla musia byť v každom vozidle taxislužby. 

Prílohy k žiadosti na licenciu pre taxislužbu 

Tlačivo žiadosti je možné nájsť na príslušnom úrade dopravy podľa sídla / miesta podnikania dopravcu. 

K žiadosti sa na úrad dopravy dokladajú nasledovné prílohy (stav do januára 2021):

 • fotokópia aktuálneho výpisu zo živnostenského (obchodného) registra, ak už žiadateľ podnikal
 • fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti žiadateľa na vykonávanie taxislužby
 • fotokópia dokladu k preukázaniu finančnej spoľahlivosti (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu z výkonu povolania – pre podnikateľov v taxislužbe, výkaz o majetku a záväzkoch, alebo účtovná závierka)
 • informácie o vozidlách taxislužby (EČV, dátum prvej evidencie, vlastnícky vzťah – napr. vlastník vozidla, držiteľ osvedčenia, nájomca a pod.) – uvádza sa vyplnením tlačiva k žiadosti
 • fotokópia osvedčenia o evidencii vozidla časť II
 • fotokópia zmluvy o prenájme vozidla (ak žiadateľ nie je držiteľom osvedčenia o evidencii vozidla ani vlastníkom vozidla)
 • fotokópie protokolov alebo osvedčenia o emisnej kontrole a o kontrole technického stavu vozidiel (pre vozidlá staršie ako 1 rok)
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – právnickej osoby, štatutárneho zástupcu
 • informácie o stanovištiach taxislužby – uvádzajú sa na oficiálnom tlačive v rozsahu ulica, číslo, mesto, PSČ
 • doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k stanovišťu taxislužby (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, všeobecné záväzné nariadenie)
 • doklad preukazujúci existenciu prevádzkových a technických možností dispečingu (ak ho žiadateľ zriadil)

Ako sme vyššie uviedli, od apríla 2019 sa nebude dokladať odborná spôsobilosť ani finančné zabezpečenie. 

Stanovištia vozidiel taxislužby a ich kapacitu si určuje konkrétna obec, ktorá tak môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením. 

Kto nie je bezúhonným? 

Jednou z podmienok vydania licencie na taxi je aj bezúhonnosť. Pri fyzickej osobe podnikateľovi musí byť bezúhonný podnikateľ samotný, pri právnickej osobe musí byť bezúhonná táto právnická osoba ako aj jej štatutár alebo jeho člen (napr. konateľ, člen predstavenstva). Potrebujete získať výpis z registra trestov právnickej osoby? Kontaktujte nás, radi Vám pomôžeme. 

Bezúhonným musí byť okrem prevádzkovateľa aj vodič taxislužby (ten bezúhonnosť preukazuje výpisom z evidenčnej karty vodiča a výpisom z registra trestov), ako aj prevádzkovateľ dispečingu. 

Podľa zákona o cestnej doprave nie je bezúhonným a teda nemôže vykonávať taxislužbu ten, bol právoplatne odsúdený:

 1. za úmyselný trestný čin a odsúdenie nebolo zahladené
 2. za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou premávkou a odsúdenie nebolo zahladené
 3. za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s poskytovaním služieb zákazníkom a odsúdenie nebolo zahladené
 4. komu bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo bola uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá
 5. komu bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze prevádzkovania taxislužby alebo prevádzkovania dispečingu, ak ide o žiadateľa o koncesiu, dokiaľ zákaz trvá, alebo
 6. komu bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze prevádzkovania dispečingu, ak ide o žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie dispečingu, dokiaľ zákaz trvá

Poplatky za licenciu / koncesiu na taxislužbu 

Úradu dopravy sa platí správny poplatok v hodnote 30 EUR. Poplatok 10 EUR je pri zmenách / doplnení v udelenej koncesii. 

Kto môže požiadať o povolenie na taxislužbu? 

Všeobecnou podmienkou je vek aspoň 21 rokov. Túto podmienku musí v prípade obchodnej spoločnosti (s.r.o.) splniť štatutár (napríklad konateľ) alebo člen štatutárneho orgánu ako aj vedúci dopravy. 

Koľko trvá vybavenie povolenia? 

Vybavenie licencie na taxislužbu trvá 30 dní. 

Kto môže byť vedúcim dopravy? 

Vedúci dopravy môže riadiť dopravné činnosti najviac v štyroch rozličných podnikoch s vozidlovým parkom, v ktorom je spolu najviac 50 vozidiel; toto obmedzenie počtu vozidiel sa nevzťahuje na vedúceho dopravy, ktorý je skutočne spojený s podnikom a riadi iba jeden podnik. 

Finančná spoľahlivosť 

Od apríla 2019 sa finančná spoľahlivosť nedokladá.

Do apríla 2019 to bolo potrebné a zákon rozlišoval, či ide o novú spoločnosť, ktorá existuje max 15 mesiacov alebo spoločnosť staršiu. V prvom prípade bolo možné preukázať spoľahlivosť aj základným imaním zapísaným v obchodnom registri, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou alebo otváracou súvahou zostavenou ku dňu vzniku podniku. Pri staršej spoločnosti bolo potrebné preukázať finančnú spoľahlivosť vlastným imaním. Na niektorých úradoch dopravy akceptovali aj poistenie zodpovednosti za škodu. 

Prenechanie prevádzkovania taxislužby iným prevádzkovateľom 

Zákon pripúšťa aj túto možnosť, dočasné prenechanie je však možné najviac na 6-mesačné obdobie. Podmienkou je, že ide o vážne prekážky prevádzkovania taxislužby. 

Tiež upozorňujeme, že koncesia je viazaná na jednu osobu a ani v prípade prevodu podniku neprechádza na nástupcu, ale nástupca má povinnosť si ju opätovne vybaviť. 

Smrť držiteľa koncesie na dopravu 

Ak zomrie držiteľ koncesie na dopravu (fyzická osoba), môžu vo výkone taxislužby pokračovať až do skončenia konania o dedičstve tieto osoby:

 1. dedičia zo zákona, prípadne dedičia zo závetu
 2. dedičia zo závetu a pozostalý manžel alebo pozostalá manželka, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie taxislužby
 3. pozostalý manžel alebo pozostalá manželka za podmienky podľa písmena b), ak v prevádzkovaní taxislužby nepokračujú dedičia
 4. správca dedičstva, ak ho ustanovil súd (Ako ustanoviť správcu sa dočítate tu)

Tieto osoby musia oznámiť úradu dopravy do 30 dní od úmrtia osoby, ktorá mala koncesiu na taxislužbu, že pokračujú v činnosti taxislužby. V rovnakej lehote musia predložiť aj výpis z evidenčnej karty vodiča, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace a údaje k vyžiadaniu výpisu z registra trestov. Úrad dopravy následne do 15 dní od doručenia oznámenia oznámi týmto osobám buď, že nemá námietky alebo im zakáže vykonávať taxislužbu. 

Tachometer vo vozidle taxislužby 

Zákon uvádza, že tachometer musí byť vo vozidle taxislužby len v prípade, ak cena za prepravu sa bude určovať na základe prejazdenej vzdialenosti alebo prejazdeného času. Tachometer musí byť:

 • funkčný
 • spĺňať podmienky pre určené meradlá
 • musí umožňovať cestujúcemu sledovanie ceny počas prepravy a 
 • musí byť schopný vydania potvrdenky

Kto môže byť vodič taxislužby? 

Upozorňujeme, že taxislužbu zabezpečuje prevádzkovateľ prostredníctvom vodičov, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu. Vodiči musia disponovať preukazom vodiča vozidla taxislužby.

Preukaz vodiča môže získať vodič, ktorý je:

 1. držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby
 2. spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu
 3. zdravotne a psychicky spôsobilý na vedenie motorového vozidla (je potrebné predložiť doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti nie starší ako 3 mesiace) a
 4. bezúhonný

Čo obsahuje prepravný poriadok v taxislužbe? 

Taxislužba musí byť v zmysle zákona prevádzkovaná podľa prepravného poriadku. Ten by mal byť zverejnený buď na webe prevádzkovateľa taxislužby, na webe prevádzkovateľa dispečingu (ak majú web), alebo vo vozidle taxislužby, alebo k dispozícii cez digitálnu platformu (opäť, ak bola zriadená). 

Prepravný poriadok v taxislužbe okrem prepravných podmienok obsahuje najmä:

 1. rozsah práv a povinností dopravcu v taxislužbe
 2. spôsob objednávania vozidiel taxislužby, podmienky uzatvárania zmluvy o preprave osôb a platenia cestovného
 3. rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní prepravy a postup uplatňovania ich nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok prepravy
 4. pravidlá vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe
 5. tarifu
 6. reklamačný poriadok

Licencia na dispečing 

Prostredníctvom dispečingu sa sprostredkovávajú služby taxislužby. Aby ste mohli túto činnosť vykonávať, je potrebné buď získanie licencie na taxislužbu, o ktorej sme už písali alebo povolenia / licencie na prevádzkovanie dispečingu. 

Toto povolenie sa rovnako ako licencia na taxi vydáva na obdobie 10 rokov. Tiež toto povolenie nie je prenosné na inú osobu a to ani v prípade predaja podniku. Pri smrti fyzickej osoby, ktorá má toto povolenie platí to, čo sme si uviedli pre licencii na taxi.

FAQ

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710