Čo musí obsahovať žiadosť na dispečing?

Otázka:

Chcem si požiadať o vydanie povolenia na dispečing. Volal som si na úrad dopravy, kde mi povedali, že vzor žiadosti neexistuje, ale musím si ju napísať sám. Čo musí obsahovať žiadosť na dispečing?

Odpoveď:

V žiadosti, ktorou žiadate o vydanie povolenia na prevádzkovanie dispečingu musíte podľa zákona o cestnej doprave uviesť tieto údaje: 

  • údaje o navrhovateľovi:
  1. ak žiadate o povolenie ako fyzická osoba uvádzate: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu
  2. ak žiadate o povolenie ako fyzická osoba – podnikateľ uvádzate: obchodné meno, adresu miesta podnikania, právnu formu, identifikačné číslo, údaj o registrácii v obchodnom registri alebo inom podnikateľskom zozname a predmet podnikania
  3. ak žiadate o povolenie ako právnická osoba uvádzate: názov, adresu sídla, právnu formu, identifikačné číslo a predmet činnosti, ak ide o právnickú osobu, a titul, meno a priezvisko osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu
  • údaje preukazujúce bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  • údaje o sídle alebo mieste podnikania
  • názov, pod ktorým bude dispečing prevádzkovaný

K žiadosti na vydanie povolenia na dispečing priložíte doklady, ktoré preukazujú uvedené údaje. Spôsobilosť odporúčame preukázať čestným vyhlásením, bezúhonnosť výpisom z registra trestov, prípadne uvedením údajov, na základe ktorých si vie úrad dopravy sám výpis z registra trestov vyžiadať. 

Ohľadne postupu získania licencie na dispečing a naše právne služby nájdete v sekcii dopravné právo.