Poľnohospodárska pôda a spôsoby jej nadobúdania

V článku vám priblížime ktorý zákon spravuje nájom poľnohospodárskej pôdy, aká môže byť výška nájomného, o podnájme poľnohospodárskeho pozemku a či vôbec umožňuje zákon predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincovi.

Odstúpenie od nájomnej zmluvy zo strany SPF

S účinnosťou od 1.7.2023 ak je prenajímateľom poľnohospodárskeho pozemku Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“), je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času, ak nájomca nevyužíva prenajaté pozemky alebo len niektorý z nich riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára. O zisteniach vyhotoví fond zápisnicu z vykonanej kontroly, ktorá je podkladom pre odstúpenie od nájomnej zmluvy.

Dňom skončenia nájmu je nájomca povinný vypratať prenajaté pozemky a odovzdať ich fondu v stave zodpovedajúcom druhu pozemku, ak sa s fondom nedohodne inak.

Nájom pozemku na poľnohospodárske účely

Nájom pozemku na poľnohospodárskej účely sa spravuje zákonom č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Dňa 1.5.2018 nadobudla účinnosť novela, ktorá priniesla viaceré zásadné zmeny, ktoré si tiež v tomto článku priblížime. 

Novela okrem iných zmien špecifikovala pojem poľnohospodársky pozemok. Pozemok na poľnohospodárske účely je po novom definovaný ako pozemok alebo jeho časť, ktorý je buď:

 1. poľnohospodárskou pôdou podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
 2. evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, slúžiaci na poľnohospodárske účely alebo pozemok zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely alebo
 3. iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely

S účinnosťou od 1.5.2018 je poľnohospodárskym pozemkom teda aj zastavaný pozemok. 

Doba nájmu pri nájme poľnohospodárskeho pozemku a automatické predĺženie

Písomná nájomná zmluva na poľnohospodársky pozemok sa vyžaduje od 1.5.2018. Do tohto dátumu postačovala aj zmluva ústna. Novela upravila aj dobu nájmu. 

Doba nájmu je upravená v § 8 zákona. Pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov. Maximálna doba nájmu bola skrátená a je 15 rokov, ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku je uzavretá na určitý čas.

Ustanovenie § 8 zákona pritom uvádza, že zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na určitý čas možno uzavrieť:

 1. najviac na 25 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu ovocného sadu
 2. najviac na 30 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu škôlky pre ovocné dreviny alebo okrasné dreviny, založenie alebo obnovu vinohradu, založenie alebo obnovu chmeľnice
 3. najviac na 15 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu porastu špargle, alebo porastu drobného ovocia
 4. najmenej na 50 rokov, ak ide o zriadenie repozitória, ktoré je registrované
 5. najmenej na desať rokov, ak ide o zriadenie riešiteľského pracoviska, ktoré je registrované

S účinnosťou novely už nie je možné automatické predĺženie nájomnej zmluvy, ako to bolo možné pred novelou. Uvedené sa dotýka aj zmlúv uzavretých pred novelou. Zákon však ponecháva možnosť prednostného práva na uzavretie nájomnej zmluvy. 

Výška nájomného poľnohospodárskeho pozemku 

V prípade pozemku evidovaného v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, slúžiaceho na poľnohospodárske účely alebo pozemku zastavaného stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely, musí byť výška nájomného najmenej dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v danom katastrálnom území, ak sa nájomca a prenajímateľ nedohodnú na inej výške. 

V prípade nájomnej zmluvy na poľnohospodársku pôdu alebo iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely zákon pripúšťa dohodu o výške nájomného, ktoré musí byť najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy. 

Novela zavádza aj možnosť pomernej úpravy nájomného v prípade zmien priemerných cien poľnohospodárskych výrobkov. Uvedené vyplýva z § 10 ods. 3 zákona, podľa ktorého „Ak priemerné ceny poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú predmetom regulácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, pestovaných na prenajatých poľnohospodárskych pozemkoch v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokoch klesli alebo stúpli o viac ako 20 %, môže prenajímateľ alebo nájomca požadovať pomernú úpravu nájomného, a to počnúc najbližším obdobím, za ktoré sa nájomné platí.“ 

Skončenie nájmu poľnohospodárskeho pozemku 

Novela upravila aj skončenie nájmu, pričom pri nájme na neurčitý čas je zmluvu možné vypovedať len písomne a s výpovednou lehotou piatich rokov. Uvedené vyplýva z § 12 ods. 1 zákona, podľa ktorého: „Ak ide o zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku dohodnutú na neurčitý čas, možno ju vypovedať len písomne; výpovedná lehota je päť rokov.“ 

Podnájom poľnohospodárskeho pozemku 

Ak to nájomná zmluva na pozemok uzavretá s prenajímateľom nezakazuje, môže nájomca dať poľnohospodársky pozemok do podnájmu. Nájomca má povinnosť oznámiť prenajímateľovi do 30 dní spôsob a čas podnájmu. Zaujímavosťou je, že „ak bol pozemok daný do podnájmu na dlhší čas ako jeden rok, má prenajímateľ právo na nájomné priamo voči podnájomcovi.“ Do podnájmu nemožno dať pozemky, ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu (s výnimkou prípadov uvedených v § 12a a § 12b). 

Predaj poľnohospodárskej pôdy 

Na rozdiel od nájmu poľnohospodárskej pôdy je jej predaj upravený v samostatnom zákone č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Týmto zákonom je poľnohospodárska pôda definovaná ako „produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.“ Zákon zároveň obsahuje aj negatívnu definíciu, čiže vymedzuje, čo poľnohospodárskym pozemkom nie je. Poľnohospodárskym pozemkom nie je:

 1. záhrada
 2. pozemok v zastavanom území obce
 3. pozemok mimo zastavaného územia obce, ak
 4. je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov
 5. možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov
 6. je jeho výmera menšia ako 2 000 m2
 7. je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok

Komu sa môže poľnohospodársky pozemok previesť? 

Podmienky prevodu poľnohospodárskej pôdy ustanovuje § 4, ktorý uvádza, že poľnohospodársky pozemok sa môže previesť:

 1. osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobuako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza
 2. spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov
 3. blízkej osobe podľa (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžela osobe príbuznej

Predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom 

Zákon umožňuje za zákonných povinností aj predaj poľnohospodárskeho pozemku cudzincovi. Zákon teda uvádza aj možnosti prevodu inej osobe ako osobe uvedenej v bodoch a) a ž c). Nadobúdateľom poľnohospodárskej pôdy môže byť:

 • osoba, ktorá má v Slovenskej republike trvalý pobyt, alebo v prípade právnickej osoby na území SR sídlo minimálne 10 rokov a zároveň
 • podniká v oblasti poľnohospodárskej výroby aspoň tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a to buď v susednej obci alebo bez ohľadu na miesto podnikania 

Ďalšom podmienkou na nadobudnutie poľnohospodárskej pôdy touto osobou je, že sú splnené dve oznamovacie povinnosti. Jedna v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a druhá v obci, kde je predmetný pozemok:

 • povinnosť zverejnenia ponuky týkajúcej sa prevodu poľnohospodárskej pôdy a to aspoň na dobu 15 dní. Ponuku musí zverejniť prevádzajúci v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 • povinnosť zverejnenia ponuky týkajúcej sa prevodu poľnohospodárskej pôdy v rovnakom čase v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, na jej úradnej tabuli. Zákon uvádza, že zverejnenie na úradnej tabuli je bezplatné

To, či sú splnené podmienky vo veci nadobudnutia vlastníctva poľnohospodárskej pôdy overuje okresný úrad nachádzajúci sa v obvode predmetného pozemku. Žiadosť o overenie podáva okresnému úradu nadobúdateľ a to ešte pred podpisom zmluvy o prevode. Okresný úrad má lehotu 30 dní na posúdenie žiadosti a vydanie osvedčenia. Tá však môže byť predĺžená až na 60 dní. Osvedčenie sa v zákonom uvedených prípadoch dokladá aj k zmluve o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. 

Zákon zakazuje nadobudnúť poľnohospodársky pozemok štátu, občanovi štátu, fyzickej osobe s pobytom alebo právnickej osobe so sídlom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje občanom Slovenskej republiky, fyzickým osobám s pobytom v Slovenskej republike ani právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike nadobúdať vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku; uvedené sa nevzťahuje na dedenie poľnohospodárskeho pozemku. To sa nevzťahuje na osoby s bydliskom alebo sídlom v Európskej únie, v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, v Švajčiarsku a zo štátov, pre ktoré to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

Aktuálna informácia

Nálezom Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018 Ústavný súd SR rozhodol, že ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s Ústavou. Celé znenie nálezu nájdete tu.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (10.2.2019) stratili tieto ustanovenia účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stratia po šiestich mesiacoch od vyhlásenia nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky aj svoju platnosť. Aktuálne znenie zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov si môžete prečítať tu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie