Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podaný ELEKTRONICKY

Elektronické podanie návrhu na vklad do katastra

Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností spolu s kúpnou zmluvou, súhlasom správcu bytového domu alebo predsedu spoločenstva a prípadne ďalšími prílohami (napr. súhlas záložného veriteľa s prevodom nehnuteľnosti atď.) je potrebné pripraviť a podpísať tak, akoby sa návrh podával v papierovej podobe osobne na katastrálnom úrade alebo poštou.

Pri elektronickom podaní je následne potrebné tieto dokumenty naskenovať, čím sa ušetria poplatky za overenie podpisov na viacerých kópiách, resp. za ich overenie. Pokiaľ sa totiž návrh nepodáva elektronicky, k návrhu sa prikladajú dve papierové vyhotovenia zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

Elektronické podanie sa podáva prostredníctvom univerzálneho podania elektronickej služby zverejneného na stránke www.slovensko.sk. Po výbere príslušného katastrálneho odboru okresného úradu a “všeobecnej agendy” je potrebné vypísať podanie.

Podanie vyzerá nasledovne:

V texte podania je potrebné uviesť aj označenie katastrálneho odboru, ktorého sa podanie týka. Zároveň je nutné za účelom spätnej komunikácie uviesť v texte podania alebo priamo v návrhu na vklad e-mailovú adresu.

Všetky údaje v profile užívateľa portálu sa automaticky načítajú do podania a nie je ich ďalej možné meniť. Po vyplnení textu podania je potrebné ho podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Rovnako aj prílohy k podaniu musia byť podpísané týmto pôsobom a opatrené časovou pečiatkou.

Lehoty a deň doručenia podania

Katastrálny odbor príslušného okresného úradu rozhodne o návrhu na vklad, ktorý nebol podaný elektronicky, do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, okresný úrad rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní. Okresný úrad môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a po zaplatení správneho poplatku do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

V zmysle § 24 ods. 3 Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie, katastra č. 74/2011 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sa elektronické podanie považuje za doručené až vtedy, keď ho zaeviduje príslušná správa katastra s náležitosťami podľa § 30 ods. 6 zákona. O zaevidovaní príde navrhovateľovi na email uvedený v podaní správa spolu s číslom vkladu.

Podľa skúseností našej advokátskej kancelárie tento proces trvá do 2 pracovných dní, preto je potrebné počítať s tým, že zákonné lehoty na vybavenie podania sa o túto dobu predĺžia.

Zrýchlené podanie pri elektronickom podaní

Z tohto dôvodu je tiež potrebné upozorniť aj na elektronické podanie so žiadosťou o jeho vybavenie v zrýchlenej lehote 15 dní. Výhodou je znížený poplatok na polovicu, t.j. 133 EUR, avšak opätovne sa do tejto lehoty nezapočítava čas od vykonania elektronického podania po jeho registráciu katastrálnym odborom. Pokiaľ sa napríklad elektronický návrh podá v piatok, príslušný katastrálny odbor ho pravdepodobne zaregistruje až v utorok a až od tohto dňa začína plynúť zrýchlená lehota 15 dní na vybavenie podania. Ak by sa podanie podalo v listinnej podobe, znamenalo by to vyšší súdny poplatok (266 EUR), ale lehota na vybavenie by začala plynúť skôr.

Z tohto dôvodu je potrebné zvážiť aj elektronické podanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti autorizovanej advokátom so súčasnou požiadavkou vybavenia podania v zrýchlenej lehote.

Platenie správneho poplatku pri elektronickom podaní

Poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky je v zmysle položky 11 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 33 EUR. Pokiaľ účastník konania žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní, výška poplatku je 133 EUR, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky.

Poplatok sa znižuje o 15 EUR, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšlanom návrhu na vklad podľa § 30 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

Na emailovú adresu uvedenú v podaní doručí katastrálny odbor potvrdenie o zaregistrovaní podania spolu s číslom vkladu a číslom účtu, na ktorý je potrebné zaplatiť správny poplatok. Katastrálny odbor v emaily nešpecifikuje výšku správneho poplatku, ale len odkáže na predmetnú vyhlášku o správnych poplatkoch.

Aj napriek tomu, že lehota na vybavenie začína plynúť od doručenia oznámenia podávateľovi, o podaní nemôže byť rozhodnuté skôr, ako je zaplatený správny poplatok.

Doručenie rozhodnutia o vybavení podania

Príslušný katastrálny odbor odoslanie rozhodnutia vykonáva klasickým (papierovým) spôsobom, t.j. nie elektronicky.

Autorizovaná kúpa zmluva advokátom

Pri autorizovanej kúpnej zmluvy je potrebné upozorniť, že podľa skúseností našej advokátskej kancelárie katastrálne odbory okresných úradov vyžadujú, aby súhlas správcu bytového domu alebo predsedu spoločenstva bol pevne zviazaný s autorizovanou zmluvou ako jej súčasť.

Zabudnutá časová pečiatka – ako ďalej postupovať

V prípade, ak dôjde k odoslaniu podania bez toho, aby boli prílohy opatrené časovou pečiatkou, odporúčame telefonicky kontaktovať katastrálny odbor príslušného okresného úradu a oznámiť, aby sa na toto podanie neprihliadalo.

Je rovnako možné podať súčasne aj druhý návrh, ku ktorému sa priložia prílohy opatrené časovou pečiatkou. Treba však upozorniť, že z emailových potvrdení okresného úradu nebude možné identifikovať, ktoré podanie je správne a ku ktorému číslu vkladu je potrebné zaplatiť správny poplatok. Nie je možné sa spoľahnúť ani na poradie doručených správ.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie