Nedoloženie správy o činnosti agentúrou dočasného zamestnávania

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 21.06.2018 |

Právna úprava agentúr dočasného zamestnávania je zakotvená v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o službách zamestnanosti“). Pre agentúry dočasného zamestnávania ako fyzické alebo právnické osoby, ktoré zamestnávajú zamestnancov v trvalom pracovnom pomere na účel ich dočasného pridelenia k užívateľským zamestnávateľom právny poriadok predpisuje viaceré povinnosti. V dnešnom článku sa budeme zaoberať povinnosťou poskytnúť Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny správu o činnosti agentúry dočasného zamestnávania s následkami porušenia tejto povinnosti.

Nedoloženie správy o činnosti agentúrou dočasného zamestnávania

Obsah

Správa o činnosti  Nedoloženie správy o činnosti  Opätovné získanie povolenia 

Správa o činnosti 

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. f) zákona o službách zamestnanosti je agentúra dočasného zamestnávania povinná: „poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na formulári, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“ 

Vzor formulára je voľne dostupný na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny . 

Nedoloženie správy o činnosti 

Nedoloženie správy o činnosti v lehote určenej zákonom alebo rovnako aj uvedenie nepravdivých údajov v predmetnej správe má za následok zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. 

Pokiaľ takýto prípad nastane, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zašle predmetnej agentúre dočasného zamestnávania výzvu na vyjadrenie sa (v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny poriadok). Jedinou možnosťou, ako zvrátiť zrušenie povolenia je preukázanie doručenia správy o činnosti v zákonom určenej lehote. 

Pokiaľ správa o činnosti nebola včas doručená, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na obsah vyjadrenia povolenie zruší, nakoľko zákon o službách zamestnanosti mu výslovne takýto postup predpisuje. 

Opätovné získanie povolenia 

Po zrušení  povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania môže fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo povolenie zrušené opätovne požiadať o udelenie povolenia. Avšak nové povolenie jej môže byť udelené najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia. 

Riešením takejto situácie môže byť založenie novej obchodnej spoločnosti a podanie žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania na túto novú spoločnosť. Spoločníkmi, konateľmi, ako aj osobami konajúcimi v mene agentúry dočasného zamestnávania pritom môžu byť tie isté osoby. 

Naše služby 

  • založenie agentúry dočasného zamestnávania
  • vypracovanie zmlúv medzi agentúrami dočasného zamestnávania a užívateľskými zamestnávateľmi, dohôd o dočasnom pridelení, pracovných zmlúv a podobne
  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva vrátane zamestnávania cudzincov

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.