Založenie ADZ – agentúry dočasného zamestnávania

Potrebujete získať povolenie na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania, vypracovať projekt vlastnej činnosti alebo zabezpečiť zmluvnú agendu v tejto veci? Ochotne vybavíme celý proces za Vás. Ak chcete začať podnikať okamžite, ponúkame hotové firmy s platnou licenciou ADZ aj na predaj.

1 200 € + poplatok úradu (500 EUR fyzická osoba, 930 EUR s.r.o.)
30 dní rozhodnutie úradu na vydanie povolenia
Máme záujem o založenie ADZ

Potrebujete založiť alebo chcete odkúpiť ready-made agentúru dočasného zamestnávania? Kontaktujte nás na 0948 560 483 alebo emailom na office@akmv.sk

ADZ je definovaná v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v § 29. Základným rozdielom v porovnaní s personálnou agentúrou zameranej na sprostredkovaním zamestnania je, že ADZ zamestnáva občana v pracovnom pomere. O vydanie povolenia na činnosť ADZ sa žiada Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. K žiadosti  je pritom potrebné priložiť množstvo dokumentov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny má na rozhodnutie lehotu 30 dní. Povolenie sa následne vydáva na neurčitú dobu.

Ak chcete začať ako agentúra dočasného zamestnávania podnikať ihneď, možnosťou je ODKÚPENIE AGENTÚRY DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA. Za účelom odkúpenia ready-made ADZ nás kontaktujte na 0948 560 483.

Potrebujete získať povolenie na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania, vypracovať projekt vlastnej činnosti alebo zabezpečiť zmluvnú agendu v tejto veci? Ochotne vybavíme celý proces za Vás. Za určitých podmienok môže vaša spoločnosť žiadať o povolenie na založeniu ADZ aj ak jej v minulosti už bolo oprávnenie na túto činnosť odobraté.

Čo pre vás zabezpečíme

  • Komplexný právny servis a poradenstvo
  • zabezpečenie súhlasov od príslušných inštitúcií
  • vypracovanie dokumentov potrebných k žiadosti o vydanie povolenia na činnosť ADZ (projekt a pod.)
  • príprava žiadosti o vydanie povolenia na činnosť ADZ
  • príprava dohody o dočasnom pridelení zamestnanca
  • vypracovanie pracovných zmlúv s dočasne pridelenými zamestnancami

Ponuka agentúr dočasného zamestnávania, ktoré sú na predaj (ready-made)

Potrebujete začať podnikať okamžite? Naša advokátska kancelária má na predaj spoločnosti s vydanou licenciou na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

Pri každej zo spoločností máte 100% istotu čistoty firmy, nakoľko agentúry pripravila na predaj naša advokátska kancelária. 

Ročná správa agentúry dočasného zamestnávania

Od roku 2024 majú neštátny poskytovatelia služieb zamestnanosti povinnosť predkladať ročné správy, aktuálne správu za rok 2023, elektronickou formou cez novovytvorený informačný systému https://poskytovatel.gov.sk/, v rámci portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Povinnosti ADZ

Ak už vlastníte ADZ, dávame do pozornosti dve dôležité povinnosti, ktoré agentúra dočasného zamestnávania má:

Ďalšie povinnosti agentúry dočasného zamestnávania

(1) Agentúra dočasného zamestnávania je povinná
a) zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného agentúrneho zamestnanca podľa osobitného predpisu,22)
b) umožniť dočasnému agentúrnemu zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie,
c) umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho pridelením alebo v období medzi jeho prideleniami k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť,
d) umožniť prístup dočasnému agentúrnemu zamestnancovi k zariadeniam starostlivosti o deti,
e) vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly,
f) viesť evidenciu dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorá obsahuje údaje v rozsahu ustanovenom v prílohe č. 1 písm. J, na účel písmena g),
g) poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok spolu s údajmi z evidencie podľa písmena f) v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému na účely služieb zamestnanosti,
h) disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.35d)
 
(2) Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania na základe návrhu podľa odseku 3 pozastaviť činnosť do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Ústredie zruší povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania, ak
a) agentúra dočasného zamestnávania neprideľovala dočasných agentúrnych zamestnancov v období jedného roka,
b) agentúra dočasného zamestnávania nesplnila povinnosť podľa odseku 1 písm. f) až h) alebo v správe o činnosti uviedla nepravdivé údaje,
c) agentúre dočasného zamestnávania bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.
 
(3) Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania môže podať
a) príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)
b) príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
c) príslušný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov, predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,22kd)
d) Sociálna poisťovňa, ak zistila nesplnenie povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
e) zástupca zamestnancov, ak bolo kontrolou podľa osobitného predpisu33a) zistené porušenie pracovnoprávnych predpisov,
f) fyzická osoba, ktorá bola činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodená.

Prečítajte si aj:

Referencie od klientov

S poskytnutými službami advokátskej kancelárie AKMV pri zakladaní agentúry dočasného zamestnávania , najmä s ohľadom na profesionálny prístup, komplexnosť zastúpenia, promptnosť konania, ústretovosť a tiež s vypracovaním potrebných dokumentov som bola veľmi spokojná, taktiež ďakujem za vykonané zmeny a želám Vám veľa spokojných klientov.

Stanislava Šutá awite s. r. o.

Chceli by sme sa poďakovať AKMV advokátskej kancelárie s.r.o., konajúcej prostredníctvom JUDr. Veroniky Michalíkovej, MBA za poskytnuté služby v oblasti povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania. Všetko prebehlo rýchlo. Bola milá, ústretová, ochotná. Advokátska kancelária podala kvalitnú, profesijnú odbornú pomoc s ktorou bola naša spoločnosť nadmieru spokojná. Môžeme len odporučiť.

Secucamp-Jobline s.r.o

Spoločnosť AKMV som oslovil kvôli pomoci so všetkými procedúrami a postupmi pre získanie povolenia Agentúry dočasného zamestnávania na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny a následného zápisu do OR. Počas celého procesu boli vždy veľmi profesionálni a ochotní pomôcť pri príprave veľkého množstva dokumentov pre podanie žiadosti o povolenie a taktiež poskytli aj potrebné podklady. Celý proces zabezpečili rýchlo a bezproblémovo. Spoločnosť AKMV môžem len odporučiť.

Ing. Jakub Žemla, konateľ spoločnosti Ergasia recruitment spol. s r. o.

Po zlej skúsenosti s jednou bratislavskou právnickou firmou ( nechceme menovať ), sme vyhľadali služby Vašej spoločnosti AKMV, kde sme boli s právnickymi službami, ktoré poskytuje Vaša spoločnosť, v maximálnej možnej miere spokojní. Vrelo môžeme odporučiť Vašu spoločnosť. Chceli by sme osobitne poďakovať Vám pani JUDr. Veronika Michalíková, MBA . Prajeme veľa osobných aj pracovných úspechov.

Vladimír Kadlčík, konateľ spoločnosti Workcontrol s.r.o.

Absolútna spokojnosť, 100 percentná profesionalita.

Stanislav Kotlár KOTLAR - MONT, s.r.o.

Vysoko oceňujem za spoločnosť AQSP s.r.o. pri založení ADZ promptné riešenie, fundované odpovede, príjemné vystupovanie a profesionálny prístup.

Mirka Sláviková AQSP s.r.o.

So službami advokátskej kancelárie sme veľmi spokojní, reagujú veľmi rýchlo a profesionálne na všetky naše požiadavky, veľmi nám pomohli.

Stanislava Jančárová MM weld, s.r.o.

Som veľmi rada, že som sa rozhodla práve pre túto advokátsku kanceláriu. Ak som niečomu nerozumela, reagovali pohotovo a zrozumiteľne.  V prípade potreby využijem opäť služby tejto advokátskej kancelárie. Ďakujem za pomoc a prajem veľa spokojných klientov.

MA. Ivana Kovárová P.a.Mamut s.r.o.
245 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie