Niektoré pripravované zmeny v právnom poriadku SR

V Národnej rade SR sa v súčasnosti nachádzajú viaceré návrhy zákonov, ktoré majú do právneho poriadku SR zaviesť aj tieto novinky:

Otcovská dovolenka (novela Zákonníka práce)

V Národnej rade SR sa nachádza novela Zákonníka práce, ktorá chce zaviesť nárok zamestnanca ako otca dieťaťa na otcovskú dovolenku.

Na túto dovolenku bude mať nárok zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní. Takýto zamestnanec bude mať v čase narodenia dieťaťa jeho manželke, nárok na otcovskú dovolenku. Zákon výslovne uvádza, že dieťa sa musí narodiť jeho manželke, nebude postačovať, nárok na otcovskú dovolenku nevznikne otcovi dieťaťa, ktoré sa narodí jeho družke. Otcovská dovolenka v dĺžke jedného týždňa a musí byť vyčerpaná v čase do jedného mesiaca od narodenia dieťaťa. Za nevyčerpanú otcovskú dovolenku sa náhrada mzdy neposkytne. Pokiaľ sa návrh zákona schváli, má byť účinný od 1. júna 2015.

Podľa účinného znenia § 340a Obchodného zákonníka zmluvne určená lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa podobnej povahy, ktorou požaduje splnenie peňažného záväzku (ďalej len „doklad“), alebo 60 dní odo dňa, keď veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. To neplatí, ak sa strany o dlhšej lehote splatnosti výslovne dohodnú a takáto dohoda nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa. Toto ustanovenie sa však nepoužije, ak osobitný zákon ustanovuje kratšiu lehotu splatnosti.

Navrhovaná novela má zaviesť povinnosť dlžníka splniť peňažné záväzky veriteľom z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v poradí podľa lehoty ich splatnosti.

Trestný čin nevyplatenia faktúry (novela Trestného zákona)

V parlamente sa nachádzajú až dva návrhy, ktoré navrhujú do právneho poriadku zaviesť trestný čin nevyplatenia faktúry.

Podľa prvého navrhovaného znenia kto ako: 

  • štatutárny orgán právnickej osoby alebo
  • podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, alebo
  • ich zástupca alebo
  • prokurista

nevyplatí podnikateľovi faktúru alebo mu neposkytne plnenie vyplývajúce z faktúry, na ktorých vyplatenie alebo plnenie má podnikateľ nárok, ani do 30 dní po ich splatnosti, hoci v tejto lehote mal peňažné prostriedky na ich vyplatenie alebo v tejto lehote bol schopný poskytnúť plnenie vyplývajúce z faktúry, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo činnosti právnickej osoby, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov alebo poskytnutia plnenia vyplývajúceho z faktúry, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Druhý návrh navrhuje znenie skutkovej podstaty nasledovne:

Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, alebo ich zástupca alebo prokurista nevyplatí cenu práce z vystavenej faktúry fyzickej osobe, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, na ktorú má fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia nárok, do 30 dní po jej splatnosti, hoci v tejto lehote mal peňažné prostriedky na jej vyplatenie, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo činnosti právnickej osoby, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie