Otcovská dovolenka

Dňa 4.10.2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila prelomovú novelu Zákonníka práce, ktorej súčasťou je aj dlho očakávaná úprava otcovskej dovolenky. Novela nadobudne účinnosť dňa 1.11.2022.

Podľa dôvodovej správy: „Cieľom novely Zákonníka práce vychádzajúc zo smernice (EÚ) 2019/1158 je doplniť a spresniť ustanovenia, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, napr. inštitút tzv. otcovskej dovolenky, možnosť žiadať flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa napr. starajú o deti.

Naše právne služby:

Síce pôvodné znenie zákona v § 166 ods. 1 uvádza, že: „V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.“, no v praxi štandardizovaný postup výkladu tohto ustanovenia podľa obsahu nebol širokou verejnosťou chápaný. Preto sa toto ustanovenie v časti úpravy rodičovskej dovolenky zmenilo a: „V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.“.

Nárok na služobné voľno vojaka pri narodení dieťaťa

Profesionálni vojaci majú podľa novely zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov možnosť čerpať služobné voľno v rozsahu desať služobných dní pri príležitosti narodenia dieťaťa, ktorého sú otcom. Je však na uvážení každého vojaka, kedy si toto voľno uplatnia. Jediné zákonné obmedzenie spočíva v tom, že tak musia urobiť počas šiestich týždňov odo dňa narodenia dieťaťa,  toto obdobie sa predlžuje o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky. Ak z objektívnych dôvodov, nebolo umožnené vojakovi takéto voľno čerpať v danej lehote, veliteľ mu toto voľno poskytne v najbližšom možnom termíne po ich opadnutí.

Úprava materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky profesionálnych vojakov

§130 a zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov hovorí: „V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí profesionálnej vojačke materská dovolenka v trvaní 34 týždňov; osamelej profesionálnej vojačke patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a profesionálnej vojačke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj profesionálnemu vojakovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Profesionálna vojačka nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Zároveň podľa §130a ods. 2 zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov: „Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa sa poskytne profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi, ak o to písomne požiada, rodičovská dovolenka až do troch rokov veku dieťaťa.“

Medzi povinnosť vojačky či vojaka patrí, aby najmenej jeden mesiac vopred písomne oznámil služobnému úradu predpokladaný deň nástupu na materskú či rodičovskú dovolenku.

Policajti a hasiči

Otcovia vykonávajúci povolanie policajta či hasiča majú nárok na otcovskú dovolenku v podobe služobného voľna, v rozsahu 14 po sebe idúcich kalendárnych dní. Nakoľko ide o služobné voľno, patrí im počas jej čerpania príslušný služobný plat.

Hasiči aj policajt majú zároveň nárok na rodičovskú dovolenku, podľa §102ad ods. 3 zákona o Hasičskom a záchrannom zbore a zároveň podľa § 152 ods. 3 zákon a o štátnej službe príslušníkov policajného zboru: „V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa sa príslušníkovi poskytne na jeho žiadosť rodičovská dovolenka v rozsahu deväť týždňov s nárokom na služobný plat najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu do troch rokov veku dieťaťa, ak žiaden z oprávnených nepoberá na dieťa materské alebo rodičovský príspevok. Splnenie podmienok je príslušník povinný preukázať.“

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Oslobodenie od súdnych poplatkov za rozvod

Po pracovnom úraze som ostala na invalidnom dôchodku, chcem požiadať o rozvod, avšak pri mojom nízkom príjme je pre mňa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyživovacia povinnosť dospelých detí voči rodičom

Dobrý deň, chcem sa spýtať, od kedy a v akých prípadoch mám vyživovaciu povinnosť k rodičom. Som zamestnaná, živím sa...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Patrí príjem z prenájmu (nájomné) do BSM?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie