Novela katastrálneho zákona od 1.10.2018

Aktualizované: 02.05.2019 | Vytvorené: 19.09.2018 |

V našom článku si priblížime niekoľko zmien, ktoré prináša novela katastrálneho zákona účinná od 1.10.2018.

Novela katastrálneho zákona od 1.10.2018

Obsah

Náležitosti návrhu na vklad  Nové prílohy k návrhu na vklad  Údaj o cene nehnuteľností  Elektronický návrh na vklad a nárok na zníženie správneho poplatku  Dokladanie geometrického plánu  Elektronický návrh na vykonanie záznamu  Overené podpisy  Oprava nedostatkov v zmluvách (koniec opravných doložiek)  Skrátená lehota pri výmaze záložného práva 

Náležitosti návrhu na vklad 

Novela katastrálneho zákona rozšírila počet náležitostí návrhu na vklad. Návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať

 1. a) identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu:
 2. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu,

2.názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu,

 1. b) názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,
 2. c) uvedenie predmetu návrhu,
 3. d) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad,
 4. e) označenie nehnuteľností podľa § 42 ods. 2 písm. c),
 5. f) označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,
 6. g) číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov podľa § 46 ods. 2 až 4, 6 až 8,
 7. h) údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu,
 8. i) označenie príloh,
 9. j) žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe,
 10. k) žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie. 

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona, iným identifikátorom cudzinca môže byť napríklad číslo pasu. 

V zmysle novej právnej úpravy účastníci konania, ktorí majú trvalý pobyt alebo sa zdržiavajú v zahraničí, musia v návrhu uviesť aj adresu na doručovanie na Slovensku z dôvodu zabezpečenia doručenia dôležitých písomností účastníkom konania. 

Zároveň upozorňujeme, že podľa § 30 ods. 5 „Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Prílohou návrhu na vklad môže byť len jedna zmluva, ktorej obsahom môže byť viac právnych úkonov.“ Aj podľa doteraz platnej právnej úpravy platilo, že nebolo možné požadovať zápis prevodu vlastníckeho práva len k jednej nehnuteľnosti, pokiaľ predmetom prevodu podľa zmluvy bolo viac nehnuteľností. 

Nové prílohy k návrhu na vklad 

V prípade akciovej spoločnosti (ak spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty základného imania) bude novou prílohou čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú. Na ostatné obchodné spoločnosti sa uvedené ustanovenie vzťahovať nebude. 

Údaj o cene nehnuteľností 

V zmysle upraveného § 7 bude kataster obsahovať aj údaj o cenách nehnuteľností. Tie sa budú evidovať až od 1.10.2018, spätne sa nebude cena zisťovať. 

Elektronický návrh na vklad a nárok na zníženie správneho poplatku 

V prípade, ak žiadateľ bude požadovať zníženie správneho poplatku za elektronický návrh na začatie katastrálneho konania, musia byť všetky prílohy v elektronickej podobe. Prílohy však bude možné podať aj listinne, avšak tu nárok na zníženie správneho poplatku nevznikne. 

Dokladanie geometrického plánu 

K návrhu na vklad v prípadoch, keď sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku, nebude potrebné dokladať geometrický plán. Bude postačovať uvedenie čísla úradného overenia geometrického plánu, pokiaľ bude geometrický plán overený po nadobudnutí účinnosti tejto novely katastrálneho zákona. 

Elektronický návrh na vykonanie záznamu 

Návrh na vykonanie záznamu bude možné podať aj prostredníctvom elektronického formulára, ktorý úrad zverejní na svojom webovom sídle.  

Dôvodová správa zároveň uvádza, že k žiadosti o zápis zákonného záložného práva bude postačovať žiadosť správcu bytového domu alebo žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov o jeho zápis do katastra nehnuteľností bez uvedenia pohľadávky a bez doloženia listiny preukazujúcej existenciu pohľadávky. 

Overené podpisy 

V zmysle § 42 ods. 3 „Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov;10a) ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok, Železnice Slovenskej republiky alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.“ 

Oprava nedostatkov v zmluvách (koniec opravných doložiek) 

Ustanovenie § 42 ods. 4 rieši prípady potreby opravy chýb. „Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti, účastníci konania môžu vykonať opravu len dodatkom k zmluve. Ak je zmluva vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti sa opravia postupom podľa osobitného predpisu. 

Z uvedeného vyplýva, že opravné doložky už nebude možné realizovať (s výnimkou notárskych opravných doložiek), ale bude potrebné účastníkmi zmluvy vyhotoviť dodatok k zmluve. 

Skrátená lehota pri výmaze záložného práva 

Lehota na zápis výmazu záložného práva sa skrátila na 5 pracovných dní. Lehoty pri ostatných záznamoch zostali zachované v dĺžke 60 dní. 

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.