Novela Občianskeho súdneho poriadku (od 01.01.2013)

Novelou č. 335/2012 Z. z., ktorou sa menil zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii došlo zároveň k zmene Občianskeho súdneho poriadku. Naša advokátska kancelária Vám prináša prehľad prijatých zmien.

Drobný spor

S účinnosťou od 1.1.2013 bola do Občianskeho súdneho poriadku opätovne vložená úprava spojená s prejednávaním tzv. drobných sporov. Podľa § 115a ods. 2 pojednávanie nie je v drobných sporoch potrebné nariaďovať. Zároveň došlo novelou k zvýšeniu hranice peňažnej sumy z 500 na 1.000 EUR. Ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 1.000 EUR, od toho okamihu ide o drobný spor.

Zároveň dodávame, že za drobné spory sa nepovažujú veci, ktoré sa týkajú:

 1. osobného stavu alebo spôsobilosti na právne úkony
 2. sociálneho zabezpečenia
 3. konania o preskúmanie rozhodnutí vydaných v rozhodcovskom konaní
 4. vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 5. konania o dedičstve
 6. konania o určenie, zmenu alebo zrušenie vyživovacej povinnosti
 7. konkurzného konania a reštrukturalizačného konania
 8. sporov z pracovných vzťahov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov
 9. ochrany osobnosti

Ak je predmetom konania iba príslušenstvo pohľadávky, ktorého hodnota neprevyšuje sumu 1.000 EUR, konanie sa rovnako považuje za drobný spor.

Obnova konania – nový dôvod (§230)

Návrh na obnovu konania treba podať v lehote troch mesiacov od toho času, keď ten, kto obnovu navrhuje, sa dozvedel o dôvode obnovy, alebo od toho času, keď ho mohol uplatniť. Po troch rokoch od právoplatnosti rozsudku možno návrh podať len z dôvodu:

 • sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, ktoré bez svojej viny účastník nemohol použiť v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre neho priaznivejšie rozhodnutie vo veci
 • možno vykonať dôkazy, ktoré sa nemohli vykonať v pôvodnom konaní, ak môžu privodiť pre účastníka priaznivejšie rozhodnutie vo veci
 • ak nové dôkazy súvisia s novými vedeckými metódami, ktoré v pôvodnom konaní nebolo možné použiť

Lehota na rozhodnutie vo veci starostlivosti o maloletých s cudzím prvkom

Vo veciach starostlivosti súdu o maloletých rozhodne súd bez zbytočného odkladu, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania, ak zákon neustanovuje inak. Táto lehota nahrádza pôvodnú trojmesačnú, ktorá bola často nevykonateľná.

Obmedzenie zastúpenia všeobecným zástupcom

Podľa § 27 Občianskeho súdneho poriadku sa účastník môže dať zastúpiť aj ktoroukoľvek fyzickou osobou spôsobilou na právne úkony. Tento zástupca môže konať jedine osobne.

Novela vymedzuje veci, v ktorých zastúpenie tzv. všeobecným zástupcom nie je prípustné. Ide o tieto prípady:

 • vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka
 • vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch
 • v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou
 • v sporoch o ochranu hospodárskej súťaže
 • v sporoch z porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo
 • v sporoch z právnych vzťahov týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov
 • v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva
 • v konaní s cudzím prvkom
 • v konaní podľa piatej časti tretej hlavy Občianskeho súdneho poriadku
 • vo veciach podľa § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka (tzv. absolútne obchody)
 • v konaní podľa Exekučného poriadku

Výnimkou je, ak zástupca účastníka konania má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a účastník konania je jeho blízkou osobou.

Vstup prokurátora do konania

Novela ustanovuje, že prokurátor môže vstúpiť do začatého konania aj vo veciach vrátenia dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu pri medzinárodných únosoch detí.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie