Novela Občianskeho zákonníka účinná od 1.6.2014 – úžera a súvisiace zmeny

Poslanci Národnej rady SR pripravili novelu Občianskeho zákonníka, ktorej cieľom je zabrániť úžerníckym praktikám. Medzi najpodstatnejšie zmeny, ktoré sa novelou uvádzajú do života, patrí definícia úžery v Občianskom zákonníku a stanovenie maximálnej odplaty za poskytnutie úveru.

Definícia úžery a výška odplaty

Doteraz bola  úžera definovaná len v zmysle trestného práva. Definícia úžery je po novom priamo zakotvená už aj v Občianskom zákonníku. Podľa novely je neplatný právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere. Podľa novely odmena nesmie prevyšovať dvojnásobok priemernej úrokovej sadzby bankových služieb, ktoré sú poskytované v danom odvetví, ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanoví vykonávací predpis. Takisto aj zmluvy o poskytovaní úverov musia spĺňať isté požiadavky, inak sa môže stať, že zmluva bude neplatná. Novelou zákona sa reguluje aj veľkosť písma, ktorá musí byť použitá na zmluve o poskytovaní úveru a v súvisiacich listinách. Zmluva, ktorá bude uzavretá s tým, že bude mať znaky úžery, bude jasne neplatná a taký istý efekt bude mať aj prekročenie výšky odplaty. Týmto by sa malo zamedziť využívaniu nekalých praktík poskytovateľov nebankových služieb. Zmeny sa udejú aj v prípade vyplácania úverov, ktoré bude realizované bezhotovostne. Cieľom novely je zabrániť aj reťazeniu úverov. Už nebude možné zadlžovať sa ďalšími a ďalšími úvermi. Celková zmena týkajúca sa úžery v sebe zahŕňa až šesť noviel iných zákonov. Okrem spomínaného Občianskeho zákonníka, zmenou prejde aj Exekučný poriadok, zákon o dobrovoľných dražbách, zákon o štátnej kontrole vnútorného trhu, zákon o ochrane spotrebiteľa a o spotrebiteľských úveroch.

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch

Novela Občianskeho zákonníka mení aj zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Najnovšie zmeny sa dotýkajú samotných poskytovateľov nebankových služieb. Podľa v súčasnosti platnej úpravy, veriteľ, ktorý je fyzickou osobou, musí spĺňať tieto podmienky:

  • dosiahnutie veku 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť
  • dôveryhodnosť

Na poskytovanie takýchto služieb sa po novom vyžaduje, aby veriteľ – fyzická osoba mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a minimálne 5-ročná prax v oblasti bankovníctva alebo poisťovníctva. Poskytovateľ nebankových služieb zároveň musí byť bezúhonný voči Slovenskej obchodnej inšpekcii aj voči ostatným orgánom štátnej správy. Novela zavádza aj novú povinnosť pre veriteľov. Veritelia budú povinní informovať spotrebiteľa o tom, že nedošlo k splateniu splátky zo spotrebiteľského úveru v lehote jej splatnosti písomne alebo formou krátkej textovej správy (SMS), a to najneskôr do 15 dní odo dňa splatnosti tejto splátky zo spotrebiteľského úveru.

Novela Exekučného poriadku

Novela Občianskeho zákonníka má dopad aj na Exekučný poriadok. Po novom nebude možné zexekvovať nehnuteľnosť, ak dlh nebude vyšší ako 2 000 € a takisto nebude možné exekúciou siahnuť na motorové vozidlo zdravotne ťažko postihnutého a na vozidlo nevyhnutné na výkon povolania. Pri vymáhaní dlhu nad 500 eur, trovy exekúcie nemôžu byť vyššie ako pohľadávka. Zabrániť sa má aj praktikám umelého navyšovania úrokov z pohľadávok odkladaním ich exekúcie. Ak ide o drobné exekúcie,  trovy exekúcie nebudú môcť po novom presiahnuť:

  • šesťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 50 eur
  • päťnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 166 eur
  • dvojnásobok výšky pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku neprevyšujúcu 500 eur
  • výšku pohľadávky bez príslušenstva, ak ide o pohľadávku prevyšujúcu 500 eur

Novela zákona o dobrovoľných dražbách

Novela Občianskeho zákonníka sa dotkla aj novely zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Dražiť nebude možné nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečenej záložným právom ku dňu oznámenia o začatí výkonu záložného práva neprevyšuje 2 000 eur. Na účely ohodnotenia predmetu dražby sa použije znalecký posudok a nebankové spoločnosti tak môžu predať nehnuteľnosť len na základe trhovej ceny. Vlastník predmetu dražby je oprávnený do desiatich pracovných dní od doručenia znaleckého posudku vzniesť u dražobníka námietky proti ohodnoteniu predmetu dražby a prípadne žiadať vyhotoviť znalecký posudok iným znalcom. Dražobník je povinný sa so vznesenými námietkami písomne vysporiadať a najneskôr päť pracovných dní pred konaním dražby  zaslať vlastníkovi predmetu dražby písomnú odpoveď. Ak vlastník predmetu dražby žiada vyhotoviť nový znalecký posudok, zabezpečí dražobník znalecký posudok bezodkladne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od iného znalca. Dražobné podvody budú trestané päťročným zákazom činnosti dražobnej spoločnosti.

Účinnosť

Táto novela Občianskeho zákonníka nadobudne účinnosť 1.júna 2014.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie