Novela zákona o dani z príjmov

K zvýšeniu atraktivity podnikateľského prostredia znížením administratívnej záťaže pre podnikateľov a k eliminácii daňových únikov má prispieť novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Novela obsahuje aj nie zrovna príjemné prekvapenia pre podnikateľov v podobe licencií a zmien odpisovania straty. Avšak treba spomenúť aj fakt, že schválená novela obsahuje aj príjemnejšie zmeny. Najväčšie zmeny sa týkajú hlavne týchto nižšie uvedených bodov.

Daňová licencia

V roku 2015 budú musieť zaplatiť minimálnu daň aj firmy, ktoré sú v strate. Nové firmy, spoločnosti v likvidácii a v konkurze a verejné obchodné spoločnosti sa vyhnú daňovej licencii. Firmy, ktoré zamestnávajú zdravotne postihnutých ľudí budú môcť platiť nižšie daňové licencie. Odpočítať licenciu od daňovej povinnosti si môže firma v troch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Z daňovej licencie je možné poskytnúť 2 % daň.

Nižšia daň

Od januára firmám klesne daň z 23 % na 22 %. Citeľné to bude hlavne pre veľké spoločnosti, ktoré dosahujú vyšší zisk.

Daňová evidencia

Schválenou novelou sa zjednodušuje čoraz obľúbenejší spôsob účtovania a to daňová evidencia. Podnikateľ nie je povinný viesť účtovníctvo. Stačí ak bude viesť len evidenciu o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, vrátane prijatých a vydaných dokladov o hmotnom a nehmotnom majetku, a o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch. Od januára, môžu daňovú evidenciu používať všetci podnikatelia, SZČO a daňovníci s príjmami z použitia diela a umeleckého výkonu a z prenájmov a to bez obmedzenia vykonávať danú činnosť samostatne (môže zamestnávať zamestnancov) a bez veľkostného obmedzenia dosiahnutých príjmov v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období.

Odpisy straty

Po novom sa nebude odpisovať sedem, ale len štyri roky. Odpisovať sa môže len rovnomerne, t.z., že podnikateľ a firma už nemôže odpísať stratu nerovnomerne a teda že v roku s väčším daňovým základom odpíše vyššiu sumu.

Zrážková daň

Až 35- percentami štát zdaní platby smerujúce do offshore krajín. Týka sa to spoločností, ktoré si takýmto spôsobom optimalizovali svoje dane. Ide o fyzickú osobu, ktorá má trvalý pobyt, alebo právnickú osobu, ktorá má sídlo v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú platnú a účinnú medzinárodnú zmluvu, ktorá obsahuje klauzulu o výmene informácií na daňové účely.

Vymeriavací základ pri dividendách

Novela zákona znížila vymeriavací základ dividend na 60-násobok priemernej mzdy. Podľa predchádzajúcej platnej úpravy sa platili zdravotné odvody z podielov na zisku najviac zo 120-násobku priemernej mzdy, čo je 94 320 €. Od januára to bude len 60-násobok, teda 47 160 €. Na dividendách sa po novom zaplatí najviac 6 602,40 €.

Používanie služobného auta

Pri výpočte výšky zdaniteľného príjmu zamestnanca, v prípade, že použije služobné motorové vozidlo na súkromné účely sa bude zohľadňovať jeho opotrebenie. Pri vyčíslení nepeňažného príjmu zamestnanca z používania auta sa bude vychádzať zo vstupnej ceny auta. Nepeňažný príjem sa bude zamestnancovi zdaňovať počas 8 rokov od zaradenia vozidla do užívania. V roku zaradenia do užívania zaplatí zamestnanec na dani 1 % zo vstupnej ceny za každý, aj začatý mesiac poskytnutia auta. V ďalších siedmich rokoch to bude 1 % zo vstupnej ceny zníženej každoročne o 12,5 % za každý, aj začatý mesiac. Ak bude na vozidle v týchto rokoch vykonané technické zhodnotenie, jeho vstupná cena sa o hodnotu technického zhodnotenia zvýši a následne sa táto suma zníži každoročne o 12,5 %.

Paušál na auto

Podľa novely si môže účtovať paušál 50 % z nákladov aj živnostník pri vlastnom osobnom automobile nezahrnutom do obchodného majetku.

Zjednotenie preddavkov, minimálna daň

Zjednotila sa spodná hranica pri platení štvrťročných preddavkov právnických a fyzických osôb na 2 500 eur. Dnes je táto hranica pri právnickej osobe 1 659,80 €,  pri fyzickej osobe 2 500 €. Novovzniknutí daňovníci budú môcť platiť preddavky podľa skutočnej daňovej povinnosti vykázanej za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli.

Výdavky na dopravu

Do daňových výdavkov budú zamestnávatelia zahrnovať výdavky na dopravu zamestnancov v prípade, ak sa na miesto výkonu práce a späť nemôže zamestnanec dopraviť verejnou dopravou.

Zdanenie cien a výhier

Výhry a ceny sa zdaňujú a platia sa z nich aj zdravotné odvody. Podľa novely sa bude zdaňovať len suma, ktorá prevyšuje 350 eur. Do tejto sumy sa príjem z výhry nezdaňuje.

Novela zákona o dani z príjmov – účinnosť

Novela zákona o dani z príjmov vstúpila do účinnosti od 1. januára 2014.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie