Novela zákona o DPH – kontrolné výkazy a ďalšie zmeny

V októbri 2013 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (novela zákona o DPH). Predmetná novela je zameraná na zmeny týkajúce sa zavedenia kontrolného výkazu, rozšírenia okruhu osôb, ktoré sú povinné platiť zábezpeku a ďalšie novinky, ktoré vstúpili do účinnosti od nového roku.

Kontrolný výkaz

Novela zákona o DPH zaviedla nové tlačilo, tzv. kontrolný výkaz. Vďaka tomuto výkazu budú podnikateľmi poskytované podrobné informácie pre finančnú správu o výške odpočtov DPH a o daňových povinnostiach. Účelom je efektivita využívania kapacít finančnej správy a sústreďovanie týchto kapacít, do cielene vybraných daňových kontrol. Vzor kontrolného výkazu bol vydaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Kúpa podniku a platcovstvo DPH

Platiteľom DPH zo zákona sa stáva fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je platiteľom DPH a nadobudne podnik alebo časť podniku fyzickej osoby, alebo právnickej osoby, ktorá platiteľom DPH už je. V tomto prípade získa osoba postavenie platiteľa DPH nadobudnutím podniku alebo časti podniku.

Zábezpeka na daň a rozšírenie okruhu povinných osôb

Čo sa týka rozšírenia okruhu osôb povinných zložiť zábezpeku na daň (DPH), zložiť zábezpeku bude povinná aj zdaniteľná osoba (s.r.o.,) ktorej spoločníkom je iná právnická osoba (iná s.r.o.), ktorá má nedoplatky na dani 1000 € a viac a ktorá má zrušenú registráciu pre daň z dôvodu, že opakovane v kalendárnom roku nepodá daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, nie je zastihnuteľná na adrese sídla/ miesta podnikania/ na adrese prevádzkarne, poprípade opakovane pri daňovej kontrole porušuje svoje povinnosti. V novelizovanom odseku 9. ustanovenia § 4c zákona o DPH sú vymedzené aj ďalšie osoby, ktoré sú povinné zložiť zábezpeku na daň. Ide o osoby, ktoré sa stali platiteľom dane z pridanej hodnoty z viacerých striktne vymedzených dôvodov v zákone o DPH.

Zmena registrácie skupiny

Novelou zákona o DPH sa skracuje lehota na zmenu registrácie skupiny v prípade pristúpenia ďalšieho člena do skupiny. Daňový úrad vykoná zmenu registrácie skupiny k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa žiadosť o zmenu registrácie skupiny podala. Výhoda skupinovej registrácie pre účely DPH je najmä v znížení administratívnych nákladov.

Žiadosť o zrušenie registrácie skupiny, ak skupina prestane spĺňať podmienky podľa zákona o DPH, podáva zástupca skupiny. Daňový úrad zruší registráciu skupiny najneskôr do 30 dní odo dňa podania žiadosti. V prípade ak skupina prestane spĺňať podmienky a zástupca skupiny nepodá žiadosť o zrušenie registrácie skupiny, a daňový úrad zistí, že skupina prestala spĺňať zákonom určené podmienky, zruší registráciu skupiny z úradnej moci.

Ďalšie zmeny

Ostatné zmeny novely zákona o DPH sa týkajú aj práva vykonať odpočítanie dane v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva dodatočné daňové priznanie a to z dôvodu oneskoreného doručenia faktúry; zjednotila sa lehota na podanie súhrnného výkazu s lehotou na podanie daňového priznania (aj kontrolného výkazu); vypustili sa ustanovenia, ktoré upravovali povinnú a dobrovoľnú registráciu zdaniteľných osôb spoločne podnikajúcich v združení; mierne sa zvýšil a zaokrúhlil limit pre vyňatie reklamných, resp. propagačných predmetov z daňovej povinnosti; opakované nepodanie kontrolného výkazu sa ustanovuje ako dôvod na zrušenie registrácie pre DPH.

Novela zákona o DPH – účinnosť

Novela zákona o DPH nadobudla účinnosť 1. januára 2014. Samozdanenie dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane sa odkladá z 1. januára 2014 na 1. január 2017.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie