Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

V našom dnešnom článku Vám prinášame informácie, aké nové úpravy zaviedla novela zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach").

Úpravy sa týkajú hlavne správy miestnych daní, ale aj miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, rozšírenia a precizovania predmetu dane zo stavieb pri stavbách hromadných garáží a stavbách hromadných garáží umiestnených pod zemou.

Základ dane pri určitých pozemkoch

Ide o pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb. Základom dane pri uvedených pozemkoch je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2, uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky. Správca dane môže byť splnomocnený na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým môže na vyššie uvedených pozemkoch určiť inú sadzbu.

§ 7 ods. 4: „Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb (ďalej len „predajný stánok“), je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky.“

§ 8 ods. 2 tretia veta znie: „Takto ustanovená ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. a) a d) nesmie presiahnuť 5-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1 a ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov ustanovenej správcom dane pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e) vo všeobecne záväznom nariadení.)“.

Takisto je novelou zavedené obmedzenie pre správcov dane pri určovaní sadzby dane z ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov, trvalých trávnatých porastov, lesných pozemkov a rybníkov s chovom rýb. Ročná sadzba pre uvedené pozemky nemôže presiahnuť 5 – násobok ročnej sadzby dane z pozemkov a pri záhradách, stavebných pozemkoch a zastavaných plôch a nádvorí nemôže sadzba dane presiahnuť 5 – násobok najnižšej ročnej sadzby dane z predmetných pozemkov ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Rozčlenenie úpravy určitých stavieb

Určité stavby sú úpravou rozčlenené na samostatné ustanovenia a to z toho dôvodu, aby sa správcom dane umožnilo ustanoviť rôzne sadzby dane pre uvedené kategórie stavieb.

Členenie je po novom na: 

  • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
  • samostatne stojace garáže
  • stavby hromadných garáží
  • stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

Predmet dane sa rozšíril o tie stavby, ktoré majú nadzemné alebo podzemné podlažie a sú ukotvené pilótami. Novelou sa vymedzil aj základ dane hromadných garáží umiestnených pod zemou, a to tak, že základom dane z uvedených garáží je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

Lehota na uplatnenie zníženia dane

§ 17 ods. 7 znie: „Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odsekov 2 až 4 v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote podľa § 99a ods. 1, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.“

Daňová povinnosť dediča pri nadobudnutí nehnuteľnosti

Podľa novely, pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka, daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúcim po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Novela zaviedla aj možnosť pre daňovníka, zaplatiť daň a miestny poplatok naraz, nie v splátkach. Ide o daň za užívanie verejného priestranstva a daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ubytovacie zariadenia

Ubytovacie zariadenia, ktoré sú predmetom dane, ako napríklad hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom a podobne, po novom vymedzuje § 37. Pre porovnanie, v predchádzajúcej právnej úprave bol zakotvený len pojem ubytovacie zariadenia s odkazom na osobitný predpis.

Daň za predajné automaty a za nevýherné hracie stroje

Táto daň po novom vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uvedené prístroje začnú prevádzkovať a nie prvým dňom nasledujúceho mesiaca, ako upravovala predchádzajúca právna úprava. Súčasne je upravený aj vznik daňovej povinnosti pri zmene správcu a to prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Odpady

Obec má právo určiť rôzne sadzby poplatku pri množstvovom zbere. Závisieť to bude od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov. Rôzne sadzby poplatku môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, pričom dolná a horná hranica sadzieb nesmie presahovať sadzby, ktoré sú upravené v ust. § 78 ods. 1 písm. a):

„Sadzba poplatku je najmenej 0, 0033 eura a najviac 0, 0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0, 0066 eura a najviac 0, 1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.“

Vyrubenie dane, vyrubenie pomernej časti dane

V znení novely, ak bude vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33.000 Eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach.

Novela dopĺňa zákon o oprávnenie správcov dane vydať rozhodnutie o vyrubení pomernej časti dane a to v prípade zániku daňovej povinnosti pri dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie automaty, ak už bolo vydané rozhodnutie o vyrubení dane. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie zrušuje.

Ak správca dane nevyrubí daň poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušné zdaňovacie obdobie ku dňu 1. januára, na základe novely vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov nadobudla účinnosť dňa 1. decembra 2014.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie