Novela zákona o ochrane spotrebiteľa

Novela zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ktorá bola predložená do Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvom hospodárstva SR, zabezpečuje ochranu záujmov bližšie neurčenej skupiny spotrebiteľov.

Hlavným zámerom novely bolo zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v súlade so súčasnými právnymi predpismi Európskej únie.

Zmluva uzavretá na diaľku

Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorá sa dojednáva a uzatvára buď použitím akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie alebo bez súčasného fyzického kontaktu spotrebiteľa a predávajúceho, a to až do jej uzavretia. Oba tieto znaky musia byť splnené kumulatívne. Zvýšená ochrana sa poskytuje z dôvodu, že pri uzatváraní zmluvy na diaľku nemá spotrebiteľ totožné možnosti a postavenie ako pri uzatváraní zmluvy v prevádzke predávajúceho. Spotrebiteľ napr. nemá možnosť zistiť najmä charakter a vlastnosti tovaru, je vystavený riziku, že skutočná identita obchodníka môže byť iná, ako prezentovaná. Zároveň spotrebiteľ musí platiť aj náklady vrátenia tovaru predávajúcemu v prípade, že sa od zmluvy na diaľku rozhodne odstúpiť.

Cieľom novely zákona v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou je stanoviť podrobnejšie požiadavky na informačné povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a tým prispieť k zvýšeniu právnej istoty tak spotrebiteľov, ako aj predávajúcich.

Okrem iného sa rozširujú formálne požiadavky na uvedené zmluvy a podrobnejšie je upravený aj postup pri uplatňovaní práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Novelou sa predlžuje lehota na odstúpenie od zmluvy a to zo siedmych pracovných dní na štrnásť kalendárnych dní. Zavádza sa aj tzv. vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý spotrebiteľom zjednoduší postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa – ďalšie úpravy

Novou právnou úpravou sa taktiež regulujú niektoré ďalšie požiadavky. Ide najmä o úpravu tzv. predajných akcií, ktoré sú v súčasnosti zneužívané v neprospech spotrebiteľov, pričom sa predovšetkým vymedzujú povinnosti predávajúcich a organizátorov predajných akcií s cieľom zamedziť využívaniu agresívnych a iných nekalých obchodných praktík zo strany predávajúcich na predajných akciách, pri ktorých často dochádza k zneužívaniu dôvery a objektívnej slabosti osobitne zraniteľnej skupiny spotrebiteľov, a to predovšetkým seniorov.

Novelou zákona dochádza napríklad aj k rozšíreniu informačných povinností, ktoré musí predávajúci vo všeobecnosti poskytnúť spotrebiteľovi ešte pred uzavretím zmluvy. Takisto dochádza k zákazu využívania niektorých zabezpečovacích prostriedkov vo vzťahu k spotrebiteľom.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zbavenie svojprávnosti

Sme nútení zbaviť syna právnej resp. zdravotnej spôsobilosti, nakoľko trpí schizofréniou. My ako rodičia, ako aj syn, máme všetci rakúske...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie