Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2014

Dňa 17.10.2013 bola Národnou radou SR schválená novela zákona č. 431/2002 Z. z. Zmeny a doplnenia, ktoré sa prijali novelou zákona o účtovníctve majú zabezpečiť zjednodušenie podnikania najmä malým a stredným podnikateľom a vymedziť presnejšie časť, ktorá sa týka registra účtovných závierok. Zjednodušenie podnikania sa odrazí najmä v oblasti oceňovania, zostavovania účtovnej závierky a inventarizácie. Zmeny budú citeľné aj pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva či pre neziskové organizácie.

Najpodstatnejšou zmenou v zákone o účtovníctve je zavedenie nového typu účtovnej jednotky. Tým sa poskytne možnosť účtovnej jednotke (čiže podniku) považovať sa za „mikro účtovnú jednotku“. Cieľom mikro účtovnej jednotky je znížiť administratívne zaťaženie a tým zjednodušenie života malých a stredných podnikateľov. Schválenou novelou bude umožnené mikro účtovným jednotkám zostavovať účtovnú závierku v tzv. „skrátenej forme“. Prvú účtovnú závierku v skrátenej forme bude možné zostaviť za účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2014.

Kritéria na určenie postavenia účtovnej jednotky ako mikro účtovnej jednotky

Celková suma majetku podniku nepresahuje 350 000 €, čistý obrat nepresahuje 700 000 € a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahne počet 10.

Uložiť účtovnú závierku do registra bude umožnené aj v listinnej podobe. Do registra účtovných závierok sa budú povinne ukladať riadne individuálne účtovné závierky, mimoriadne individuálne účtovné závierky, správy audítorov a individuálne výročné správy. Malý a stredný podnikatelia môžu ukladať účtovné závierky buď v elektronickej alebo listinnej podobe. Rozhodnutie ako účtovná jednotka uloží dokumenty do registra je ponechané výlučne na jej rozhodnutí. Ak účtovnej jednotke vznikne povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom, správu audítora, aj výročnú správu bude musieť ukladať do registra v elektronickej podobe. Súčasťou výročnej správy je aj účtovná závierka za účtovné obdobie.

Ak sa podnikateľ rozhodne účtovnú závierku doručiť daňovému úradu v listinnej podobe, za deň splnenia povinnosti sa považuje deň, kedy bola účtovná závierka doručená daňovému úradu. Týmto dňom sa povinnosť uloženia a zverejnenia účtovnej závierky považuje za splnenú. Daňový úrad účtovnú závierku skontroluje, prevedie ju do elektronickej podoby a postúpi na uloženie do registra.

Lehota na vykonanie inventarizácie

Novela zákona o účtovníctve zmenila aj lehotu na vykonanie inventarizácie. Lehota na vykonanie inventarizácie dlhodobého hmotného majetku sa predĺži zo súčasne platnej povinnosti inventarizovať najmenej raz za dva roky, na najmenej raz za štyri roky. Novelou tohto ustanovenia sa odbremení účtovná jednotka od nadbytočných povinností počas účtovného obdobia.

Veľkostné kritériá pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom zostávajú nezmenené.

Novela zákona o účtovníctve – účinnosť

Schválená novela zákona o účtovníctve nadobudla účinnosť 1. januára 2014.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie