Ochrana osobných údajov od 1.7.2013

Dňa 30. apríla 2013 bol Národnou radou SR schválený nový zákon na ochranu osobných údajov. Zákon nadobudol účinnosť 1.7.2013. Zároveň sa zrušil zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zákon prináša najmä tieto zmeny:

Zákon spresňuje niektoré definície pojmov, odstraňuje nejasnosti niektorých základných ustanovení, ktoré v aplikačnej praxi spôsobovali potrebu ich častého objasňovania. Na viacerých miestach zákona sa napríklad vypúšťa slovné spojenie „orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci, ako aj ostatné právnické osoby a fyzické osoby“ a nahrádza sa slovom „každý“, čím sa zjednodušuje právna úprava. Zároveň sa zavádza nový pojem „priestor prístupný verejnosti“, ktorý doposiaľ v tejto právnej úprave absentoval. Zákon ďalej poskytuje prehľadnejšiu úpravu prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a ich vzájomného vzťahu.

Za účelom jednoznačnejšieho výkladu zákon zavádza nový spoločný názov „právny základ spracúvania osobných údajov.“ V zmysle dôvodovej správy “právnym základom je vo všeobecnej rovine potrebné rozumieť oprávnenie prevádzkovateľa k spracúvaniu osobných údajov jednotlivých fyzických osôb (dotknutých osôb). Inými slovami, jedná sa o dôvod, ktorý umožňuje prevádzkovateľovi vykonávať akékoľvek operácie s osobnými údajmi dotknutých osôb v súlade s platnou legislatívou.”

Zákon upravuje aj podmienky spracúvania biometrických údajov

Ďalšou novinkou je zavedenie podmienok týkajúcich sa poverenia zodpovednej osoby. Okrem iného zavádza vykonanie skúšky zodpovednej osoby zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Zákon ďalej upravuje:

  • novú právnu úpravu podmienok prenosu osobných údajov do tretích krajín
  • úpravu registrácie, osobitnej registrácie a evidencie informačných systémov
  • doplnenie ustanovení o oprávnenej osobe

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie