Pár noviniek, ktoré prinesie Civilný sporový poriadok

V Národnej rade SR v posledný dňoch prebehlo prvé čítanie vládneho návrhu zákona – Civilný sporový poriadok.

Ciele nového Civilného sporového poriadku

Ako sme už uviedli v predchádzajúcom článku o Civilnom mimosporovom poriadku, Civilný sporový poriadok je súčasťou trojice procesných kódexov. K tejto trojici sa pripája aj Správny súdny poriadok. Cieľom tejto trojice kódexov je nahradiť súčasný Občiansky súdny poriadok. Veľakrát novelizovaný Občiansky súdny poriadok sa práve kvôli častým novelám stal neprehľadným. Nová právna úprava by mala zefektívniť, zhospodárniť a zrýchliť spravodlivú ochranu práv a právom chránených záujmov strán v procesnom konaní a tým aj skvalitniť rozhodovanie súdov. Okrem iného aj podstatne prispieť k zlepšeniu vymožiteľnosti práva v civilnom súdnom konaní.

Procesná preklúzia

Jednou z noviniek je, že v prípade zmeškania lehoty procesná strana stráca možnosť urobiť úkon neskôr. Ide o tzv. procesnú preklúziu. Týmto krokom by sa malo prispieť k efektívnemu a rýchlemu konaniu a to z toho dôvodu, že na procesnú aktivitu sporových strán budú kladené väčšie požiadavky. V prípade, že strany budú procesne pasívne, pasivita sa spája s rôznymi sankciami.

Doručovanie a zavedenie fikcie doručenia pri fyzických osobách nepodnikateľoch

Ďalší spôsob, ktorým sa podporí efektivita konania a zamedzí sa prieťahom v konaní, je v doručovaní fyzickým osobám. Ako vieme, v Občianskom súdnom poriadku pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch platí tzv. fikcia doručenia. Pri fyzických osobách nepodnikateľoch sa zavádza podobná fikcia doručenia. Občania budú zodpovední za to, že im písomnosť nemožno doručiť na adrese, ktorá je evidovaná v registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Námietky zaujatosti postihnuté pokutou

Ďalšou zmenou, ktorú vládny návrh zákona prináša je, že námietky zaujatosti, ktoré nebudú zjavne dôvodné budú postihnuté pokutou. Týmto krokom sa zamedzí zneužívaniu tohto inštitútu a tým aj predlžovaniu konania.

Ďalšie novinky

Okrem iného sa návrhom zákona zjednoduší právna úprava týkajúca sa trov konania, zavedie sa obligatórne právne zastúpenie v niektorých konaniach, v rámci dokazovania sa nebude prihliadať na neskoro navrhnuté dôkazy a tvrdenia, zavádza sa používanie elektronických prostriedkov v konaniach, ako elektronická pošta, telefonická komunikácia, webová stránka.

Zmeny nastanú aj v systéme opravných prostriedkov a to konkrétne pri dovolaní a mimoriadnom dovolaní. Dovolanie bude po novom kombináciou dvoch systémov a to revízneho a kasačného.

Štruktúra Civilného sporového poriadku

Vládny návrh zákona sa skladá z piatich častí. V dôvodovej správe k návrhu zákona sa ku konkrétnym častiam zákona nachádza stručný popis obsahu, v ktorom sa uvádza:

  1. časť navrhovaného zákona obsahuje ustanovenia o predmete zákona, o právomoci a príslušnosti súdov, o zložení súdu, vylúčení sudcov, o stranách sporu a zastúpení, o iných subjektoch, ktoré majú vplyv na priebeh konania. V tejto časti sú tiež vymedzené procesné úkony súdu, doručovanie, lehoty, ako aj ustanovenia o úkonoch strán.
  2. časť upravuje postupy v rámci konania v prvej inštancii, konkrétne postup súdu po začatí konania, predbežné prejednanie veci, dokazovanie, súdne rozhodnutia a trovy konania.
  3. časť obsahuje právnu úpravu osobitných procesných postupov, kam boli zaradené skrátené konania a skrátené rozhodnutia (Platobný rozkaz, Európsky platobný rozkaz, Rozsudok pre zmeškanie, Rozsudok pre uznanie a vzdanie sa nároku), spory s ochranou slabšej strany (za slabšiu stranu sa tu považujú spotrebiteľ, zamestnanec a ten, kto namieta porušenie práva na nediskrimináciu) a neodkladné, zabezpečovacie a iné opatrenia súdu.
  4. časť navrhovaného zákona upravuje riadne a mimoriadne opravné prostriedky, a teda odvolanie, žalobu na obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora.
  5. časť vymedzuje v spoločných, prechodných a záverečných ustanoveniach účinnosť zákona, prechodné a zrušovacie ustanovenia.“ Účinnosť Účinnosť predkladaného návrhu zákona zatiaľ nie je navrhnutá.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie