Porovnanie zmluvy o pôžičke a zmluvy o úvere

Zmluva o pôžičke a zmluva o úvere sú dva samostatné zmluvné typy s viacerými odlišnosťami, upravené v dvoch odlišných zákonoch, preto je ich odlíšenie dôležité pre posúdenie toho, ktorá právna úprava sa bude aplikovať na konkrétny záväzkový vzťah.

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke je upravená v ustanoveniach § 657 – 658 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“). V zmysle uvedenej právnej úpravy „zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.“

Zmluva o úvere

Na druhej strane zmluva o úvere je upravená v ustanoveniach § 497 – 507 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“), podľa ktorých sa „Zmluvou o úvere veriteľ zaväzuje, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy, a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky.“

Reálny kontrakt / konsenzuálny kontrakt

Ako je zakotvené v citovaných ustanoveniach, kým na základe zmluvy o pôžičke veriteľ dlžníkovi predmet pôžičky prenecháva, na základe zmluvy o úvere sa veriteľ zaväzuje, že dlžníkovi predmet úveru poskytne na jeho požiadanie.

Občiansky zákonník teda pri zmluve o pôžičke „okrem dohody zmluvných strán o podstatných častiach zmluvy na vznik záväzku z nej vyžaduje aj skutočné odovzdanie predmetu pôžičky“ (PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 983), a teda jedná sa o reálny kontrakt, zatiaľ čo zmluva o úvere podľa Obchodného zákonníka je konsenzuálnym kontraktom, a teda pre vznik záväzkov z nej postačuje dohoda zmluvných strán o podstatných častiach zmluvy a k odovzdaniu predmetu úveru môže dôjsť až v budúcnosti na požiadanie dlžníka.

V tejto súvislosti je ešte potrebné poznamenať, že dlžníkovi zo zmluvy o úvere „vzniká právo (nie povinnosť) úver čerpať.“ (KRAJČO, J.: Občiansky zákonník pre prax. Komentár III.EUROUNION, str. 2847)

Predmet zmluvy

Ďalším rozdielom je skutočnosť, že kým predmetom úveru môžu byť iba peniaze, predmetom pôžičky môžu byť aj iné veci určené podľa druhu, nie však individuálne určené veci.

Úroky

Kým platenie úrokov patrí medzi pojmové znaky úveru, pôžička môže byť dojednaná aj bez úrokov. V zmysle § 658 Občianskeho zákonníka je možné úroky dojednať pri peňažnej pôžičke.

V zmluve o úvere úrok z poskytnutého úveru predstavuje „cenu peňažných prostriedkov, ktoré zmluvou o úvere veriteľ umožňuje čerpať dlžníkovi.“ (PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 987)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti poskytovania pôžičiek

Chcem si založiť s.r.o. a ponúkať ľuďom pôžičky do 1.000 EUR na dobu od 3 mesiacov do 12 mesiacov. Pôžičky budú poskytované...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Paušálne trovy exekútora pri zastavení starej exekúcie

Môže exekútor žiadať paušálnu odmenu za starú exekúciu, ktorá bola zastavená začatím konkurzu po šestnástich rokoch? Možno použiť zákon 233/2019 ? (4) Exekútor nemá...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyhlásenie konkurzu a úhrada odmeny a výdavkov predbežného správcu

Dobrý deň, ja sa chcem spýtať, ak s.r.o. podá návrh na vyhlásenie konkurzu, zaplatí preddavok na úhradu odmeny a výdavkov...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie