Postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu a iné prípady zmien v subjektoch

V zásade je potrebné rozlišovať nasledovné prípady, kedy by mohlo dôjsť k zmene v osobe veriteľa alebo dlžníka.

Prevzatie dlhu

Na to, aby sa dlžník zbavil svojho záväzku a ten prebrala tretia osoba ako nový dlžník sa vyžaduje súhlas veriteľa. Pôvodný dlžník tak prestáva byť zaviazaný splniť svoj dlh veriteľovi, ale táto povinnosť prejde na nového dlžníka. Bez súhlasu veriteľa však nie je možné účinné prevzatie dlhu.

Rovnako tak nie je možné prevziať dlh ani bez súhlasu dlžníka dohodou s veriteľom. V tomto prípade pôvodný dlžník zostáva naďalej zaviazaný veriteľovi popri ďalšom dlžníkovi, ktorý uzavrel zmluvu s veriteľom. Plnením nového dlžníka zanikne aj záväzok pôvodného dlžníka.

Pristúpenie k záväzku

Pri pristúpení k záväzku sa nemení pôvodný dlžník. Mmôžu nastať dva prípady:

  1. Dohoda tretej osoby s veriteľom bez súhlasu dlžníka, ktorou sa tretia osoba zaviaže veriteľovi, že splní peňažný záväzok dlžníka. Tu bude tretia osoba vystupovať popri pôvodnom dlžníkovi. V tomto prípade bude okrem pôvodného dlžníka zaviazaná veriteľovi aj tretia osoba ako nový dlžník, obaja solidárne, tzn., že veriteľ môže požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Zákon v tomto prípade vyžaduje písomnú formu dohody.
  2. Dohoda tretej osoby s dlžníkom zaviaže len tretiu osobu poskytovať plnenie namiesto dlžníka veriteľovi. K zmene subjektov ani obsahu dlžníkovho záväzku tu však nedochádza.

Postúpenie pohľadávky

Pri postúpení pohľadávky sa súhlas dlžníka nevyžaduje. V zmluve je možné zakotviť aj potrebu súhlasu dlžníka s postúpením pohľadávky, nakoľko to pripúšťa § 525 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nemožno postúpiť pohľadávku, ak by postúpenie odporovalo dohode s dlžníkom.

Tu upozorňujeme, že postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Namiesto oznámenia postúpenia postupcom môže postúpenie postupník dlžníkovi preukázať. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.

„Nevyhnutnou súčasťou zmluvy o postúpení pohľadávky je tiež dojednanie o tom, či ide o bezodplatnú či odplatnú zmluvu. V prípade bezodplatného postúpenia postupca nezodpovedá za pravosť ani vymožiteľnosť pohľadávky, pokiaľ postupníka neuviedol do omylu (v takom prípade by zodpovedal za prípadnú škodu a súdne trovy, ktoré by tým postupníkovi spôsobil). Naopak, v prípade odplatného postúpenia postupca zodpovedá za uvedené skutočnosti (pozri k tomu § 527 OZ), pravda, okrem prípadu, ak nevymožiteľnosť pohľadávky nastala až po jej postúpení.

V prípade odplaty musí byť vyjadrená aj cena za postúpenie pohľadávky (splatnosť odplaty nemusí byť uvedená). V opačnom prípade by išlo o absolútne neplatnú zmluvu (pre neurčitosť zmluvy podľa § 37 OZ a možnosť obchádzať zákon podľa § 39 OZ).

Predmetom zmluvy o postúpení môže byť pohľadávka akéhokoľvek druhu, teda okrem peňažnej pohľadávky i nepeňažná pohľadávka. Podmienkou platnosti zmluvy je, aby išlo o:

a) existujúcu pohľadávku,

b) určitú pohľadávku,

c) identifikovanú pohľadávku.“ (zdroj: epi.sk Komentár k Občianskemu zákonníku)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti poskytovania pôžičiek

Chcem si založiť s.r.o. a ponúkať ľuďom pôžičky do 1.000 EUR na dobu od 3 mesiacov do 12 mesiacov. Pôžičky budú poskytované...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Požičal som peniaze, ako ich mám vymáhať?

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, jedna osoba si odo mňa požičala peniaze na základe ústnej dohody s lehotou...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Návrh na vykonanie exekúcie

Podľa zákona žalobca je povinný zaslať žalovanej výzvu na zaplatenie dlhu pred exekúciou. Ktorý zákon to predpisuje?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie