Výmaz organizačnej zložky (neplnená povinnosť do 31.09.2021)

Jednou zo zmien, ktorú priniesla novela Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) je aj povinnosť potvrdiť zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a organizačnej zložke slovenskej právnickej osoby. Túto povinnosť si priblížime v stručnom článku.

V zmysle prechodných ustanovení k novele vzniká fyzickej osobe oprávnenej konať za zapísanú slovenskú právnickú osobu s organizačnou zložkou, fyzickej osobe oprávnenej konať za zapísanú zahraničnú právnickú osobu so zapísaným podnikom alebo organizačnou zložkou povinnosť podať do 31.09.2021 návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. 

Tlačivo

Návrh sa podá na predpísanom tlačive. Na splnenie povinnosti podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje, bol Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 24/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri ustanovený vzor Návrhu na potvrdenie zapísaných údajov v obchodnom registri.

Uvedená vyhláška taktiež zakotvuje, že v prípade podania návrhu prostredníctvom splnomocneného zástupcu sa vyžaduje pripojenie plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Vzor tlačiva je dostupný tu.

Nesplnenie povinnosti

Podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré v uvedenej lehote nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri budú sankcionované výmazom z obchodného registra.

Ako postupovať, ak organizačná zložka bola vymazaná

K otázke, ako postupovať v prípade výmazu organizačnej zložky sme sa obrátili na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré nám zaslalo túto odpoveď: „Na úvod si dovoľujeme uviesť, že ministerstvo je správcom informačného systému obchodného registra z technického hľadiska. V zmysle § 4 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov však obchodný register vedú a zápisy či výmazy zapísaných údajov vykonávajú registrové súdy.

Podľa § 768s ods. 2 písm. d) OBZ:

„Registrový súd podľa osobitného zákona (ďalej len „registrový súd“) v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra zapísané:

d) podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.“

V zmysle § 15g ods. 6, 7 a 8 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOR“):

„(6) Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej slovenskej právnickej osoby, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, a fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej zahraničnej právnickej osoby, o ktorej podnik alebo organizačnú zložku podniku ide, sú povinné do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. K návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje v obchodnom registri, sa listiny podľa § 5 ods. 4 neprikladajú. Potvrdenie údajov podľa predchádzajúcej vety v lehote podľa prvej vety nepodlieha poplatkovej povinnosti.

(7) Registrový súd bezodkladne po doručení návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby, údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri, tieto údaje v obchodnom registri potvrdí; ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) až f), § 6 ods. 3 písm. c) až e), § 7, § 8 a § 10 ods. 1 a 6 sa na potvrdenie údajov nepoužijú.

(8) Podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré v lehote podľa odseku 6 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri, registrový súd vymaže postupom podľa osobitného zákona. Ministerstvo ako správca informačného systému obchodného registra poskytne na účel výmazu zapísaných podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb a organizačných zložiek podnikov slovenských právnických osôb registrovému súdu potrebnú súčinnosť.“

Povinnosť podľa § 15g ods. 6 ZOR bolo potrebné splniť v lehote do 30. septembra 2021. Zoznam osôb, ktoré môžu byť v zmysle § 768s ods. 2 písm. d) OBZ z obchodného registra vymazané boli pred samotným zverejnením v Obchodnom vestníku odkontrolované príslušnými registrovými súdmi.

Dňa 1.4.2022 bol v Obchodnom vestníku, číslo zverejnenia 64/2022, uverejnený zoznam subjektov, ktoré môžu byť  v zmysle § 768s ods. 2 písm. d) OBZ vymazané z obchodného registra. Tento zoznam bude zverejnený po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku. Počas tejto 6-mesačnej lehoty od zverejnenia v Obchodnom vestníku môžu dotknuté spoločnosti podať podnet (námietky) proti svojmu uvedeniu v zozname v zmysle § 768s ods. 4 OBZ.

Pokiaľ však povinnosť podľa § 15g ZOR nebola splnená v zákonnej lehote do 30. septembra 2021 došlo k formálnemu naplneniu podmienky na výmaz v zmysle § 768s OBZ, t.j. uvedenie tejto osoby v zozname osôb, ktoré môžu byť z obchodného registra vymazané je v takom prípade dôvodné. Zároveň je však potrebné dodať, že cieľom zákonodarcu je vymazať „mŕtve subjekty“, pre ktoré spojenie s obchodným registrom stratilo význam.

Zoznam osôb, ktoré budú po uplynutí 6 mesačnej lehoty z obchodného registra vymazané, bude pred samotným výmazom odkontrolovaný príslušnými registrovými súdmi, a až na základe takejto kontroly vykoná ministerstvo technický výmaz. Je teda iba na rozhodnutí príslušného registrového súdu, ktorý je oprávnený viesť obchodný register, ako bude v uvedenej veci postupovať, t.j. či rozhodne o vyradení subjektu z konečného zoznamu na výmaz z obchodného registra.“ (zdroj: justice.sk)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie