Povinnosť pre organizačné zložky do 31.09.2021

Jednou zo zmien, ktorú priniesla novela Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) je aj povinnosť potvrdiť zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a organizačnej zložke slovenskej právnickej osoby. Túto povinnosť si priblížime v stručnom článku.

V zmysle prechodných ustanovení k novele vzniká fyzickej osobe oprávnenej konať za zapísanú slovenskú právnickú osobu s organizačnou zložkou, fyzickej osobe oprávnenej konať za zapísanú zahraničnú právnickú osobu so zapísaným podnikom alebo organizačnou zložkou povinnosť podať do 31.09.2021 návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. 

Tlačivo

Návrh sa podá na predpísanom tlačive. Na splnenie povinnosti podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje, bol Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 24/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri ustanovený vzor Návrhu na potvrdenie zapísaných údajov v obchodnom registri.

Uvedená vyhláška taktiež zakotvuje, že v prípade podania návrhu prostredníctvom splnomocneného zástupcu sa vyžaduje pripojenie plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Vzor tlačiva je dostupný tu.

Nesplnenie povinnosti

Podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré v uvedenej lehote nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri budú sankcionované výmazom z obchodného registra.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Chov sladkovodných rýb – oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi je zaradený medzi voľné živnosti. Avšak chov sladkovodných rýb podľa § 3 zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Prenájom nehnuteľností ako živnosť

Podľa § 4 ods. 1 živnostenského zákona prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie