Organizačná zložka podniku (slovenská / zahraničná)

Pomôžeme Vám so založením organizačnej zložky – slovenskej aj zahraničnej

V prípade záujmu o naše právne služby nám napíšte na office@akmv.sk, obratom Vás budeme kontaktovať.

Čo sa rozumie pod organizačnou zložkou podniku?

Organizačná zložka podniku je hospodárska jednotka podniku, ktorej vytvorenie sa zapisuje do obchodného registra. So zápisom do obchodného registra sa následne spájajú právne účinky, ktoré spočívajú vo vzniku oprávnenia konať v mene podnikateľa vo vzťahu k tretím osobám. Samostatné konanie voči tretím osobám znamená istú formu osamostatnenia sa od podnikateľa ako takého.

Úvodom upozorňujeme, že organizačná zložka právnickej osoby nemá právnu subjektivitu.

Pod organizačnou zložkou podniku môžeme rozumieť odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Odštepný závod

V zmysle ustanovenia § 7 Obchodného zákonníka je odštepný závod organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Pri prevádzkovaní odštepného závodu sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod.“

Pre odštepný závod platia nasledovné pravidlá:

 1. zriadenie odštepného závodu je možné len podnikateľom, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike
 2. zriadenie odštepného závodu je možné len podnikateľom, ktorý je zapísaný do obchodného registra

Odštepný závod je organizačná zložka slovenskej právnickej osoby zriadená na Slovensku. Odštepný závod je taká organizačná zložka podniku, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, ako odštepný závod. Odštepný závod môže zriadiť len podnikateľ zapísaný v obchodnom registri. Odštepný závod nie je samostatným právnym subjektom, je len časťou podniku podnikateľa. Iné organizačné zložky ako je odštepný závod sa do obchodného registra nezapisujú. Výnimkou je však organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, o ktorej zákon výslovne ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra a priznáva jej obdobné postavenie ako odštepnému závodu.

Od odštepného závodu je potrebné rozlišovať prevádzkareň. Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Prevádzkareň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.

V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o obchodnom registri“) sa do obchodného registra zapisujú tieto údaje:

 • obchodné meno v tvare XXX (napr. s.r.o.) – s dodatkom, že ide o odštepný závod
 • adresa umiestnenia (sídlo) – ulica, mesto, PSČ. Právna úprava nevylučuje zriadenie odštepného závodu s rovnakou adresou ako je adresa sídla podnikateľa
 • predmet podnikania alebo činnosti odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra – uvedenie konkrétnych činností, na ktoré má organizačná zložka živnostenské oprávnenie alebo ktoré možno vykonávať aj bez živnostenského oprávnenia
 • informácie o vedúcom odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky podniku v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo
 • uvedenie dňa vzniku funkcie vedúceho odštepného závodu alebo inej organizačnej zložky a po jej skončení dňa skončenia funkcie
 • informácie o zriaďovateľovi

Údaje o odštepnom závode sú zapísané vo výpise z obchodného registra samotnej spoločnosti, odštepný závod nemá teda samostatný zápis v obchodnom registri na samostatnom výpise. Opak je v prípade organizačnej zložky právnickej osoby, ktorá má v obchodnom registri samostatný výpis s vlastným prideleným IČOm.

V zmysle § 4 ods. 3 Zákona o obchodnom registri platí, že „ak ide o odštepný závod alebo inú organizačnú zložku podniku podľa osobitného zákona, je na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín príslušný registrový súd, v ktorého registri je podľa sídla, prípadne miesta podnikania alebo bydliska podnikateľ zapísaný.“ V praxi sa však môže nastať situácia, že miesto podnikania podnikateľa a organizačnej zložky nebude totožný. V tomto prípade bude nevyhnutné aplikovať ustanovenie § 10 ods. 9 Zákona o obchodnom registri v zmysle ktorého platí, že „ak je odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku umiestnená v obvode iného registrového súdu ako súdu sídla, prípadne miesta podnikania alebo bydliska podnikateľa, oznámi registrový súd sídla, prípadne miesta podnikania alebo bydliska podnikateľa určený podľa § 4 ods. 3 registrovému súdu, v ktorého obvode je umiestnený odštepný závod alebo iná organizačná zložka podniku, zápis údajov do obchodného registra, zápis zmeny zapísaných údajov alebo výmaz zapísaných údajov o odštepnom závode alebo inej organizačnej zložke podniku v obchodnom registri.“

Pre založenie odštepného závodu budete potrebovať vypracovať viacero dokumentov, ktorých počet závisí od toho, či sa bude odštepný závod zriaďovať spolu s podnikateľom, alebo dodatočne cez zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri. Nižšie uvádzame dokumenty, ktoré sú potrebné pre zriadenie odštepného závodu (nie samotného podnikateľa):

 • písomné plnomocenstvo (ak bude odštepný závod zakladať napr. advokátska kancelária)
 • rozhodnutie podnikateľa o zriadení odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku)
 • rozhodnutie podnikateľa o ustanovení do funkcie vedúceho odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku) – z listiny musí vyplývať deň vzniku funkcie vedúceho odštepného závodu (inej organizačnej zložky podniku)
 • podpisový vzor vedúceho organizačnej zložky
 • vyplnenie elektronického formulára na zápis údajov / zápis zmeny údajov v obchodnom registri v elektronickej alebo papierovej podobe
 • zaplatenie súdneho poplatku
 • súhlas so zriadením sídla
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení

Výšku súdneho poplatku za zápis organizačnej zložky

Výšku súdneho poplatku za zápis organizačnej zložky stanovuje zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o súdnych poplatkoch“) a rozlišuje, či ide o zápis organizačnej zložky podniku právnickej osoby (vtedy je poplatok 300 EUR) alebo organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa (pri fyzickej osobe je poplatok 30 EUR). Tieto poplatky sa týkali prvozápisu a v prípade elektronických podaní je poplatok možné znížiť o polovicu.

Zákon pozná aj organizačnú zložku zahraničnej fyzickej osoby (tzv. podnik zahraničnej fyzickej osoby). Tá sa už do obchodného registra nezapisuje.

V prípade zmien do obchodného registra je poplatok totožný bez ohľadu na právnu formu subjektu, ktorého sa zmena týka. Súdny poplatok za zmeny je od 1.4.2024 vo výške 50 EUR. Vyplýva to zo Zákona o súdnych poplatkoch, ktorý uvádza, že z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska je poplatok 50 EUR.

Vedúci organizačnej zložky (odštepného závodu)

V mene odštepného závodu realizuje úkony vedúci odštepného závodu. Medzi základné požiadavky na vedúceho odštepného závodu patrí spôsobilosť na právne úkony, dovŕšenie 18. rokov veku, bezúhonnosť. „Odštepný závod napriek zápisu do obchodného registra nezískava právnu subjektivitu.“ (M. Patakyová: Obchodný zákonník- Komentár. 5 vydanie. r.2016. C.H.Beck). Odštepný závod nie je povinný mať základné imanie.

Iná organizačná zložka

Aj iná organizačná zložka môže mať obdobné postavenie ako odštepný závod, pokiaľ sa v zmysle zákonných ustanovení zapisuje do obchodného registra.

Pre inú organizačnú zložku platí, že ju môže zriadiť osoba so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, čím sa výrazne odlišuje od odštepného závodu, ktorý môže zriadiť len podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike. Ostatné informácie, ktoré sme popísali k odštepnému závodu možno aplikovať aj na „inú organizačnú zložku“.

Čo sa rozumie pod organizačnou zložkou zahraničnej osoby? 

Na území Slovenskej republiky môžu podnikať aj zahraničné osoby a to za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenskí podnikatelia. Zahraničnou osobou je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo svoje sídlo mimo územia našej krajiny. Oprávnenie podnikať na našom území vzniká zahraničnej osobe až dňom zápisu jej podniku alebo organizačnej zložky do obchodného registra. Častejšou formou, ktorú používajú zahraničné osoby na podnikanie na našom území, je podnikanie prostredníctvom organizačnej zložky podniku.  

Podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky je upravené v ustanovení § 21 a nasl. Obchodného zákonníka. „Zahraničnou osobou sa na účely Obchodného zákonníka rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.“ 

Čiže aj cudzinec (občan inej krajiny ako SR), ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt je považovaný za tuzemca podľa Obchodného zákonníka a hľadí sa naňho, ako keby bol Slovák. Cudzinec s trvalým pobytom sa nezapisuje ani do obchodného registra na rozdiel od cudzinca s pobytom prechodným

Zriadenie organizačnej zložky je jednou z možností ako môže zahraničná osoba realizovať na Slovensku podnikateľskú činnosť. Pr organizačnej zložke zahraničnej fyzickej osoby ide o zriadenie podniku zahraničnej osoby. Pri podnikaní zahraničných osôb na území Slovenskej republiky sa uplatňuje tzv. princíp národného zaobchádzania, teda zahraničné osoby majú na podnikanie rovnaké podmienky ako osoby slovenské. 

Začiatok podnikania zahraničnej osoby na Slovensku je zákonom regulovaný, a preto podľa ustanovenia § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka platí, že: „oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Návrh na zápis podáva zahraničná osoba.“ Uvedené ustanovenie však nie je možné aplikovať na všetky zahraničné osoby, nakoľko Obchodný zákonník stanovuje v ustanovení § 21 ods. 5 nasledovnú výnimku: ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, s bydliskom v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky.“ Uvedené však nevylučuje fakultatívny zápis zahraničnej osoby do obchodného registra. 

Podnikanie zahraničných osôb reguluje aj zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o živnostenskom podnikaní“), ktorý v ustanovení § 45 ods. 1 stanovuje: „Kto hodlá prevádzkovať živnosť je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Pre zahraničnú osobu je príslušným živnostenský úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo adresy miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby, príslušnosť živnostenského úradu sa riadi podľa voľby zahraničnej osoby.“ 

Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby má obdobné postavenie ako odštepný závod. 

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 až ods. 9 Zákona o obchodnom registri platí, že „pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie, sa do obchodného registra zapisuje:

 1. označenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od obchodného mena zahraničnej osoby
 2. adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
 3. identifikačné číslo podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
 4. predmet podnikania podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby
 5. meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa zániku jeho funkcie a jeho oprávnení; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené. Zahraničná fyzická osoba, ako vedúci organizačnej zložky potrebuje k zápisu do obchodného registra povolenie natrvalý alebo prechodný pobyt. To neplatí, ak je cudzinec občanom členského štátu Európskej únie alebo OECD (§ 7 ods. 14 Zákona o obchodnom registri)
 6. obchodné meno, sídlo a právna forma zahraničnej osoby
 7. register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, a číslo zápisu

Pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, ktorá má sídlo mimo územia členských štátov Európskej únie, sa okrem údajov podľa odseku 4 zapisujú aj tieto údaje:

 1. právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, a ak toto právo ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie, táto evidencia a číslo zápisu
 2. predmet podnikania zahraničnej osoby
 3. najmenej raz ročne hodnota základného imania zahraničnej osoby vyjadrená v zahraničnej mene, ak táto osoba má základné imanie

Štatistický úrad Slovenskej republiky pridelí subjektu IČO na žiadosť registrového súdu, ak by zapísaná osoba ešte pridelené identifikačné číslo nemala. 

Zápis organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra by sa mal uskutočniť súčasne so zápisom zahraničnej osoby do obchodného registra. Takisto sa do obchodného registra zapisuje meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky. Zápisom do obchodného registra vzniká zo zákona vedúcemu organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby oprávnenie, robiť za podnikateľa všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Z dôvodu, že organizačná zložka nie je právnickou osobou a vedúci organizačnej zložky nie je štatutárom, jeho splnomocnenie je obmedzené len na veci, ktoré súvisia s organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby, ktorú riadi.

Zákon o obchodnom registri ďalej stanovuje príslušnosť registrového súdu v ustanovení § 4: „Ak ide o zahraničnú osobu, je na registráciu a ukladanie listín do zbierky listín príslušný registrový súd, v ktorého obvode je umiestnený podnik zahraničnej osoby alebo jeho organizačná zložka, ak medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Ak je na území Slovenskej republiky zriadených niekoľko organizačných zložiek podniku jednej zahraničnej osoby, môžu byť listiny uložené v zbierke listín len jednej organizačnej zložky, a to podľa voľby zahraničnej osoby. V takom prípade musí byť v zbierke listín ostatných organizačných zložiek podniku zahraničnej osoby uvedený odkaz na registrový súd, ktorý vedie v zbierke listín listiny podľa § 3 ods. 2, spolu s číslom zápisu.“ 

Zahraničná fyzická osoba, ako vedúci organizačnej zložky potrebuje k zápisu do obchodného registra povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt. To neplatí, ak je cudzinec občanom členského štátu Európskej únie. Oprávnenie na podnikanie nie je viazané na skutočnú činnosť, ale na zápis zahraničnej osoby v obchodnom registri. Zahraničná osoba stratí oprávnenie podnikať na našom území dňom výmazu jej podniku alebo organizačnej zložky z obchodného registra. Výmazom z obchodného registra nesmie zahraničná osoba ďalej podnikať na našom území. Návrh na výmaz podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby z obchodného registra podáva zahraničná osoba. 

V zmysle § 3 ods. 2 Zákona o obchodnom registri sa pri podniku zahraničnej osoby alebo pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby do zbierky listín ukladajú nasledovné dokumenty:

 1. účtovná závierka, ktorú zahraničná osoba vyhotovuje a zverejňuje podľa práva štátu, ktorým sa spravuje; táto povinnosť sa nevzťahuje na pobočku zahraničnej banky
 2. zakladateľská listina, prípadne stanovy zahraničnej osoby a ich zmeny; to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu
 3. osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie, ak sa podľa práva štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, taký zápis vyžaduje
 4. listina, ktorou sa preukazuje živnostenské oprávnenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra ako predmet podnikania alebo činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby; to neplatí, ak sa na vykonávanie tejto činnosti oprávnenie nevyžaduje alebo ak predmet podnikania alebo činnosti ustanovuje osobitný zákon
 5. listina, ktorá preukazuje zaťaženie majetku zahraničnej osoby, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky, ak je účinnosť zabezpečovacieho prostriedku viazaná na jeho zverejnenie
 6. podpisový vzor vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, vlastnoručne podpísaný v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca alebo povereného zamestnanca obce; takýto podpis však nemožno uznať za vlastný
 7. listina preukazujúca vyhlásenie konkurzu, povolenie reštrukturalizácie, povolenie vyrovnania alebo začatie iného obdobného konania, ak sa týka zahraničnej osoby, a ukončenie týchto konaní
 8. listina preukazujúca zrušenie zahraničnej osoby; to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu
 9. iná listina, ak tak ustanovuje osobitný zákon

Poplatky so založením podniku zahraničnej osoby a organizačnej zložky zahraničnej osoby stavuje Zákon o súdnych poplatkoch:

Poplatky

 • právnickej osoby – 220EUR

Pre zápis podniku zahraničnej osoby a organizačnej zložky zahraničnej osoby bude potrebné vyhotoviť najmä nasledovné dokumenty:

 • rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení organizačnej zložky zahraničnej osoby (rozhodnutie sa vyžaduje tak pri právnickej, ako aj pri fyzickej osobe)
 • podpisový vzor vedúceho organizačnej zložky (pri fyzickej osobe to môže byť samotná fyzická osoba – cudzinec)
 • súhlas so sídlom / miestom podnikania
 • plnomocenstvo, ktoré udelí vedúci organizačnej zložky
 • čestné vyhlásenie zahraničnej právnickej osoby o osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť
 • čestné vyhlásenie zahraničnej osoby, že nie je zapísaná v registri v inom štáte (že právo štátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie)
 • pri zahraničnej právnickej osobe sa dokladá aj výpis zo zahraničného obchodného registra, rovnako sa môže dokladať aj vyhlásenie o základnom imaní zahraničnej osoby, ak tieto údaje nevyplývajú zo zahraničného výpisu z obchodného registra
 • vyplnený formulár na zápis do obchodného registra
 • zaplatenie súdneho poplatku

Zoznam príloh, ktoré sa prikladajú k návrhu do obchodného registra nájdete vo Vyhláške 25/2004 Z. z., ktorá uvádza, že k návrhu na zápis podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra sa okrem listín prikladá aj:

 1. zakladateľský dokument zahraničnej osoby; to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu
 2. stanovy zahraničnej osoby, ak boli prijaté; to neplatí, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu
 3. listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania (napr. osvedčenie zo živnostenského registra)
 4. osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie alebo písomné vyhlásenie zahraničnej osoby, že právo štátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie
 5. iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov 

Elektronické formuláre nájdete na stránke ministerstva spravodlivosti tu. 

Organizačná zložka ako zamestnávateľ 

Pri organizačnej zložke sa osobitosti prejavujú v pracovnoprávnych vzťahoch. Napriek tomu, že organizačná zložka nemá právnu subjektivitu môže byť zamestnávateľom, ak to ustanovujú osobitné predpisy. Podrobnosti ustanovuje zákon č. 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov najmä v ustanovení § 7 ods. 2

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie