Povinnosť pre organizačné zložky do 31.09.2021

Aktualizované: 24.03.2020 | Vytvorené: 24.03.2020 |

Jednou zo zmien, ktorú priniesla novela Obchodného zákonníka (zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) je aj povinnosť potvrdiť zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a organizačnej zložke slovenskej právnickej osoby. Túto povinnosť si priblížime v stručnom článku.

Povinnosť pre organizačné zložky do 31.09.2021

Obsah

Návrh na zápis Tlačivo Nesplnenie povinnosti

V zmysle prechodných ustanovení k novele vzniká fyzickej osobe oprávnenej konať za zapísanú slovenskú právnickú osobu s organizačnou zložkou, fyzickej osobe oprávnenej konať za zapísanú zahraničnú právnickú osobu so zapísaným podnikom alebo organizačnou zložkou povinnosť podať do 31.09.2021 návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. 

Tlačivo

Návrh sa podá na predpísanom tlačive. Na splnenie povinnosti podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje, bol Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 24/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri ustanovený vzor Návrhu na potvrdenie zapísaných údajov v obchodnom registri.

Uvedená vyhláška taktiež zakotvuje, že v prípade podania návrhu prostredníctvom splnomocneného zástupcu sa vyžaduje pripojenie plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Vzor tlačiva je dostupný tu.

Nesplnenie povinnosti

Podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré v uvedenej lehote nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri budú sankcionované výmazom z obchodného registra.

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.