Povinnosti neziskových organizácií od 1.1.2014

Novinkou od 1.1.2014 sú ďalšie povinnosti, ktoré vznikajú neziskovým organizáciám na základe zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Povinnosti neziskových organizácií sú nasledovné:

  • vedenie účtovníctva podľa osobitného predpisu
  • oddelené vedenie výnosov a nákladov spojených so všeobecne prospešnými službami, výnosov a nákladov spojených s podnikateľskou činnosťou vo svojom účtovníctve
  • overenie ročnej účtovnej závierky audítorom v prípade, ak dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z rozpočtu obce prekročia v roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, sumu vo výške 33 193 EUR alebo všetky príjmy neziskovej organizácie prekročia sumu vo výške165 969 EUR

Novinka je, že ročnú účtovnú závierku overenú audítorom je povinná nezisková organizácia uložiť vo verejnej časti registra najneskôr do 15. apríla (zverejnenie v Obchodnom vestníku).

Výročná správa neziskovej organizácie

Výročnú správu vypracuje nezisková organizácia v termíne, ktorý je určený správnou radou alebo zakladacou listinou po skončení kalendárneho roka, avšak najneskôr do 30. júna.

Výročná správa musí obsahovať prehľad vykonaných činností v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie, ročnú účtovnú závierku, výrok audítora, prehľad peňažných príjmov a výdavkov, prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov, stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie, zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka, a ďalšie údaje, ktoré sú určené správnou radou. Výročnú správu uloží nezisková organizácia do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla. V sídle neziskovej organizácie musí byť verejnosti prístupná zhotovená výročná správa. Registrovým úradom pre neziskovú organizáciu je príslušný okresný  úrad v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR.

Ak nezisková organizácia neuloží výročnú správu vo verejnej časti registra účtovných závierok, týmto konaním zakladá zákonný dôvod na zrušenie neziskovej organizácie. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra.

Čo je nezisková organizácia?

Pod pojmom nezisková organizácia sa rozumie právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Právna úprava neziskových organizácií

Problematika neziskových organizácií je upravená zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie