Založenie neziskovej organizácie

Ak ste sa rozhodli pre založenie neziskovej organizácie, odporúčame Vám ešte pred absolvovaním celého postupu uvedomiť si samotný účel a podstatu neziskovej organizácie. Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby vymedzuje neziskovú organizáciu ako právnickú osoba založenú podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Touto definíciou chcel i zákonodarca zdôrazniť dve významné špecifiká neziskových organizácií, a síce poskytovanie všeobecne prospešných služieb a neziskovosť ako vyplýva už i zo samotného názvu a na ktoré treba myslieť počas celej existencie neziskovej organizácie.

Ak chcete založiť neziskovú organizáciu, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Postup založenia neziskovej organizácie

Založiť neziskovú organizáciu môže fyzická osoba, právnická osoba alebo štát. Vyžaduje sa zakladacia listina, pričom pravosť podpisov všetkých zakladateľov je nutné úradne osvedčiť. Súčasťou zakladacej listiny musí byť aj tzv. štatút neziskovej organizácie, ktorý upravuje podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie. Je potrebné, aby boli podpisy na zakladacej listine a na štatúte z toho istého dňa, keďže štatút v podstate tvorí časť zakladacej listiny.

Upozorňujeme, že je potrebné, aby zakladacia listina obsahovala presné uvedenie právnej formy, a teda „nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby“. Nepostačuje  uviesť iba skrátene „nezisková organizácia.“

Po založení neziskovej organizácie, a teda po vypracovaní obidvoch dokumentov a úradnom overení podpisov, resp. podpisu v prípade jediného zakladateľa, začína plynúť 60 – dňová lehota, počas ktorej je potrebné podať písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra. Registrovým úradom je okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Navrhovateľom môže byť zakladateľ alebo osoba na to splnomocnená, pričom je opäť potrebné podpis na návrhu úradne osvedčiť. Návrh musí obsahovať:

  • zakladaciu listinu
  • štatút neziskovej organizácie
  • čestné prehlásenie zakladateľov o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie s úradne osvedčeným podpisom
  • výpis z registra trestov riaditeľa, nie starší ako 3 mesiace (táto povinnosť neodpadla ani po prijatí posledného balíčka zmien na zníženie byrokracie
  • výpis z Obchodného registra, ak je zakladateľom obchodná spoločnosť (nie starší ako 30 dní)
  • plnomocenstvo, ak zakladaciu listinu uzaviera splnomocnenec
  • v prípade nepeňažného vkladu aktuálny znalecký posudok
  • vyhlásenie ku konečným užívateľom výhod podpísané zakladateľmi
  • čestné vyhlásenie správcu vkladov, pokiaľ zakladatelia vkladajú do neziskovej organizácie peňažné vklady s úradne osvedčeným podpisom
  • kolkovú známku v hodnote 66 EUR

Upozorňujeme, že návrh je možné podať aj elektronicky, v takomto prípade je správny poplatok znížený na 33 EUR, avšak aj v prípade podania návrhu v elektronickej forme bude potrebné zaslanie štatútu aj v listinnej forme.

Ak má nezisková organizácia poskytovať služby upravené aj osobitnými predpismi, napr. zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné nielenže splniť aj podmienky určené osobitnými predpismi, ale zároveň ich splnenie preukázať registrovému úradu do 30 dní.

Predložené dokumenty a údaje v nich registrový úrad overí a ak nenájde žiadne nedostatky, vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra. Identifikačné číslo neziskovej organizácii pridelí Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť registrového úradu, ktorý okrem toho údaje o zápise do registra pošle i Ministerstvu vnútra na účely evidencie v ústrednom registri a Obchodnému vestníku.

Povinnosti neziskovej organizácie po jej vzniku

Zákon podmieňuje fungovanie neziskovej organizácii stanovením viacerých požiadaviek, na ich plnenie pritom dohliada príslušný registrový úrad vyhodnocovaním obsahu výročných správ. Ich vypracovanie je zákonnou povinnosťou, zďaleka nie však jedinou – pozor je potrebné si dávať na to, aby nezisková organizácia skutočne plnila účel, na ktorý bola založená, podnikať môže len v prípade, ak sa tým dosiahne účelnejšie využitie majetku neziskovej organizácie a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená, nesmie sa zúčastňovať ani na podnikaní iných osôb. Nerešpektovaním zákona sa riskuje, že bude nezisková organizácia na podnet registrového úradu zrušená.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie