Povolenie na distribúciu alkoholu

Colný úrad vydáva dve povolenia na alkohol - jedno je na predaj spotrebiteľského balenia liehu, druhé na distribúciu alkoholu.

Ak chce podnikateľ predávať alkohol konečným užívateľom, napríklad v reštaurácii, potrebuje povolenie na predaj alkoholu. Ak však chce alkohol distribuovať, potrebuje povolenie na distribúciu liehu. O distribúcii si prečítajte v našom nasledujúcom článku.

Žiadosť na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu

Osoba, ktorá chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí požiadať colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu. Žiadosť o vydanie oprávnenia na distribúciu sa podáva na predpísanom tlačive. Poplatok za žiadosť sa colnému úradu neplatí.

Podmienky pre vydanie povolenia na distribúciu alkoholu

Osoba, ktorá chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu musí spĺňať podmienky uvedené v § 54 ods. 11 zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a priložiť k tomu potrebné doklady, t.j.: 

 1. živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie – tzn. má napr. oprávnenie na činnosť maloobchod / veľkoobchod
 2. skladovacia plocha všetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2 – preukazuje sa listom vlastníctva (ak sú priestory vo vlastníctve žiadateľa) alebo nájomnou zmluvou (ak sú skladové priestory v nájme, priestory musia byť rozhodnutím stavebného úradu určené na skladovanie
 3. ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur (preukazuje sa napríklad sumárom z ekasy, nakoľko je potrebné preukázať, že obrat sa týka predaja spotrebiteľského balenia a nie inej činnosti žiadateľa), alebo ak nedosahuje ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia, musí mať splatené vklady do základného imania vo výške minimálne 100 000 eur
 4. minimálny počet jeho zamestnancov v pracovnom pomere je viac ako 10 zamestnancov (môžu byť aj na skrátený úväzok, avšak v „pracovnom pomere“ sa myslí podľa Zákonníka práce na pracovnú zmluvu, nie na dohodu, nakoľko tie sú „mimo pracovného pomeru“)
 5. vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu – je potrebné doložiť zmluvu s účtovnou spoločnosťou s čestným vyhlásením, že účtovníctvo spracúva daná spoločnosť, prípadne, ak si účtovníctvo spracováva žiadateľ sám, tak vyhlási túto skutočnosť v čestnom vyhlásení
 6. nemá nedoplatky voči colnému úradu – zisťuje si colný úrad sám v rámci svojej činnosti
 7. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov  – zisťuje si colný úrad sám v rámci svojej činnosti
 8. nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa – dokladá sa buď výpis z registra trestov žiadateľa (napr. s.r.o.), ako aj výpis jeho štatutárov a členov kontrolných orgánov (napr. dozorná rada) (je možné získať na počkanie na pošte), prípadne sa môžu oznámiť colnému úradu potrebné údaje a zabezpečí si ich sám
 9. nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté oprávnenie na distribúciu okrem odňatia podľa odseku 21 písm. b) štvrtého bodu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu – postačuje čestné vyhlásenie žiadateľa
 10. nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácii – postačuje čestné vyhlásenie žiadateľa

(poznámka: splnenie týchto podmienok sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 15 – osoba prevádzkujúca daňový sklad a § 19 – oprávnený príjemca, t.j. osoba, ktorá má povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane alebo evidovanú colným úradom podľa § 52 ods. 5 – žiadateľ v evidencii dovozcov spotrebiteľského balenia alebo evidencie príjemcov (odberateľov) liehu)

Novelou účinnou od 01.07.2021 sa prikladá aj zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom na účel preukázania splnenia podmienky podľa písm. i) vyššie.

Tieto podmienky na vydanie povolenia musí žiadateľ spĺňať počas celej doby vydaného povolenia. Dokumenty sa vyžadujú v kópii, podpisy (napr. na čestných vyhláseniach) nemusia byť úradne overené. 

Colný úrad vykonáva pred vydaním povolenia aj miestne zisťovanie v sídle žiadateľa, aj v skladových priestoroch žiadateľa, ktoré deklaroval v žiadosti. 

Lehota na vydanie povolenia na distribúciu alkoholu

Lehota colného úradu na rozhodnutie a pridelenie čísla oprávnenia na distribúciu  je 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Povinnosti po získaní povolenia na distribúciu alkoholu

Držiteľ oprávnenia na distribúciu musí po vydaní povolenia plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 54 zákona, najmä je povinný: 

 1. oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku § 54 ods. 3 zákona (identifikačné údaje žiadateľa a adresa umiestnenia prevádzkarne) colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku a ods. 11 zákona (podmienky na vydanie povolenia) colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku (zmena od 01.07.2021: oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku a každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 10 okrem údajov o majetkovo prepojených osobách a personálne prepojených osobách so žiadateľom a odseku 11 písm. b) až d) a j) colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku)
 2. nakupovať spotrebiteľské balenie len od inej osoby oprávnenej na distribúciu
 3. predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia
 4. skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti
 5. viesť evidenciu za kalendárny mesiac spotrebiteľských balení podľa dokladu o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo podľa dokladu o vyskladnení spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu, ak ide o osobu uvedenú v odseku 13[1] a čiarového kódu EAN, ktorá obsahuje:
  1. počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho čísla oprávnenia na distribúciu
  2. počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu a jej čísla oprávnenia na distribúciu
  3. počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj a jeho čísla povolenia na predaj
  4. počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi vrátane spotrebiteľských balení vydaných odberateľovi spotrebiteľského balenia so sídlom mimo daňového územia
  5. stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca
  6. zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných spotrebiteľských balení a dôvod jeho vzniku

Povinnosť platná do 30.06.2021: Osoba oprávnená na distribúciu je povinná oznámiť uvedené údaje za kalendárny mesiac colnému úradu elektronicky, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú, a to na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle… Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná viesť evidenciu za kalendárny mesiac tak, aby colný úrad pri výkone daňového dozoru mohol overiť stav zásob spotrebiteľských balení ku dňu výkonu daňového dozoru. 

Ak je spotrebiteľské balenie súčasťou skupinového balenia označeného jedným čiarovým kódom EAN, osoba oprávnená na distribúciu vedie v evidencii (do 30.06.2021 oznámi colnému úradu) čiarový kód EAN tohto skupinového balenia (skupinovým balením sa rozumie balenie, v ktorom sa nachádza spotrebiteľské balenie samostatne alebo spolu s inými tovarmi a je určené na predaj konečnému spotrebiteľovi). Ak sa na účel predaja spotrebiteľského balenia odstráni skupinové balenie, je osoba oprávnená na distribúciu povinná túto skutočnosť viesť v evidencii (do 30.06.2021 sa táto skutočnosť oznamuje colnému úradu elektronicky a vedie v evidencii) čiarový kód EAN každého spotrebiteľského balenia, ktoré bolo súčasťou skupinového balenia.

Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná mať v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná uchovávať evidenciu päť rokov. (Do 30.06.2021: Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná viesť evidenciu za kalendárny mesiac tak, aby colný úrad pri výkone daňového dozoru mohol overiť stav zásob spotrebiteľských balení ku dňu výkonu daňového dozoru. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná mať v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná uchovávať evidenciu päť rokov.

Osoba oprávnená na distribúciu je povinná vo svojom účtovníctve odlíšiť predaj spotrebiteľského balenia na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu od predaja spotrebiteľského balenia držiteľovi povolenia a od predaja spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi. Ak osoba oprávnená na distribúciu predáva spotrebiteľské balenie na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu alebo držiteľovi povolenia, je povinná uviesť na doklade o predaji spotrebiteľského balenia:

 • identifikačné údaje dodávateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu
 • identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu, ak je odberateľom osoba oprávnená na distribúciu
 • identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho povolenia na predaj, ak je odberateľom držiteľ povolenia na predaj
 • čiarový kód EAN za každé spotrebiteľské balenie; ak má spotrebiteľské balenie pridelených viac čiarových kódov EAN, uvedie ten čiarový kód EAN, ktorý použije pri predaji spotrebiteľského balenia

Ak bude osoba oprávnená na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj predávať spotrebiteľské balenie formou ambulantného predaja, je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr dva pracovné dni pred začatím takéhoto predaja.

Čiarový kód EAN spotrebiteľského balenia obsahuje najmä krajinu pôvodu, údaje o výrobcovi spotrebiteľského balenia, obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení. Ak spotrebiteľské balenie nemá pridelený čiarový kód EAN alebo ak čiarový kód EAN neobsahuje požadované údaje podľa prvej vety, je osoba oprávnená na distribúciu povinná ho zabezpečiť.

 1. [1] Povinnosť podľa odseku 9 a splnenie podmienok podľa odseku 11 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 15 a 19 alebo evidovanú colným úradom podľa § 52 ods. 5. Colný úrad vydá osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, v ktorom sa vyrába, skladuje, prijíma alebo odosiela spotrebiteľské balenie, ku dňu vydania povolenia na prijatie liehu z iného členského štátu v pozastavení dane, ku dňu zaradenia do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo ku dňu zaradenia do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1. Ak oprávnený príjemca, ktorý má povolenie prijať lieh v pozastavení dane príležitostne, príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 alebo dovozca spotrebiteľského balenia, ktorému colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu podľa druhej vety, nespĺňa podmienky podľa odseku 11, môže na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu predávať len spotrebiteľské balenie, ktoré v tejto súvislosti prijal v pozastavení dane alebo doviezol z územia tretieho štátu, alebo prepravil podľa § 26 ods. 1 na podnikateľské účely.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie