Povolenie na predaj alkoholu

Pre predaj alkoholu v spotrebiteľskom balení je nevyhnutné získať Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu.

Povolenie vydáva príslušný colný úrad na základe žiadosti. Miestna príslušnosť úradu je určená sídlom/miestom podnikania. Rozhodujúce je sídlo spoločnosti, nie prevádzkareň, kde sa bude alkohol predávať/ponúkať.

Cena právnych služieb

 • 300 EUR 20% DPH

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu

 • žiadosť musí obsahovať Identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa
 • platiteľ DPH (ak nie je zastúpený advokátom): musí osobne spísať dohodu s príslušným colným úradom o elektronickej komunikácii (k spísaniu dohody potrebuje prístupové číslo k portálu dňovej správy), žiadosť sa podáva elektronicky – buď cez portál finančnej správy alebo www.slovensko.sk, výpis z registra trestov sa musí podať fyzicky hmotne, nie elektronicky
 • neplatiteľ DPH: žiadosť poštou alebo osobne v listinnej podobe 

Prílohy žiadosti

 • Výpis z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní. (SVK aj keď ide o zahraničnú osobu, ktorá sa zdržiava na území SR menej ako 6 mesiacov).
 • V roku 2022 súčasťou žiadosti už nemusí byť zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením identifikačných údajov – dodávatelia musia byť z tohto zoznamu a musia byť špecifikovaný obchodným menom, adresou a IČO-m (tých, s ktorými chce obchodovať).
 • zoznam majetkovo a personálne prepojených osôb – zoznam majetkovo a personálne prepojených osôb v znení zákona 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov podľa §2 ods. 1 písm. p) a r), podľa § 54 ods.4 pism. a), t.j. majetkovo prepojenými osobami sú osoby, z ktorých má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe; ak má jedna osoba takýto podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené. Personálne prepojenými osobami sú buď 1.fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo na kontrolu tejto právnickej osoby, alebo 2.právnické osoby, ak na riadenie alebo na kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízka osoba.

Od 1.1.2022 „Osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať údaje žiadateľa podľa osobitného predpisu84) a adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.“

V praxi sme sa stretli aj s tým, že colný úrad vyžadoval, aby pri predmete podnikania, ktorý sa týka prevádzky, kde sa bude predávať alkohol (napr. maloobchod / veľkoobchod či pohostinské služby), mal žiadateľ v živnostenskom registri zapísanú adresu prevádzkarne.

Žiadateľ o vydanie povolenia musí spĺňať tieto podmienky:

 1. má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť (obchodné živnosti sú najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); a pohostinská činnosť)
 2. nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa
 3. nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj okrem prípadu, ak sám požiadal o odňatie povolenia; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na predaj
 4. nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia – preukazuje sa potvrdením okresného súdu

Colný úrad potom preveruje pravdivosť týchto údajov, a ak zistí, že ide naozaj o pravdivé údaje, tak „žiadateľovi pridelí číslo povolenia na predaj a vydá mu povolenie na predaj do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“ Poplatok za vydanie povolenia sa neplatí.

Po získaní povolenia vzniknú nasledujúce povinnosti:

 • predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia
 • viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN:
  • osoba oprávnená na distribúciu je povinná za každú prevádzkareň viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladu o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN, ktorá obsahuje
  • počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho čísla oprávnenia na distribúciu
  • počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi vrátane spotrebiteľských balení vydaných odberateľovi spotrebiteľského balenia so sídlom mimo daňového územia
  • stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca
  • zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných spotrebiteľských balení a dôvod jeho vzniku
 • skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti
 • od 1.1.2022: oznámiť zmenu adresy umiestnenia prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa, colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku, každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 písm. b) oznámiť najneskôr do 15 dní odo dňa jej vzniku, ak dôjde k zmene zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.

Nahlásenie zmien príslušnému colnému úradu

V lehote do 30 dní je potrebné nahlásiť zmenu:

 • identifikačných údajov
 • adresy umiestnenia jeho prevádzkarne

V lehote do 15 dní je potrebné nahlásiť zmenu

 • dodávateľa alebo rozšírenie či zúženie dodávateľov
 • zánik živnostenského oprávnenia na obchodnú činnosť
 • odsúdenie za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa
 • vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu, povolenie vyrovnania, potvrdenie núteného vyrovnania, povolená reštrukturalizácia

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vady na vozidle – možnosti vrátenia kúpnej ceny

Od 1.7.2024 je účinná nová úprava zodpovednosti za vady podľa Občianskeho zákonníka, viac si prečítate v našom článku: Zodpovednosť za vady od 1.7.2024

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Stočené kilometre – aké mám možnosti ako kupujúci?

Kúpil som si pred troma mesiacmi auto od inej osoby, nie cez autobazár. Pred týždňom bolo v oprave, kde sa zistilo,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie / zbavenie svojprávnosti – právna poradňa

Prečítajte si právnu poradňu - Vaše otázky a odpovede k obmedzeniu / zbaveniu svojprávnosti určitej osoby na právne úkony.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie