Ako zriadiť prevádzkareň?

Pojem “prevádzkareň” sa často zamieňa so sídlom / miestom podnikania podnikateľa. Sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa však nie je prevádzkarňou.

Prevádzkareň – definícia

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní definuje prevádzkareň ako priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Zároveň však dodáva, že prevádzkareň nie je priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. V zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka je prevádzkareň priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Či má podnikateľ povinnosť zriadiť prevádzkáreň závisí od charakteru, akú má prevádzkovaná živnosť. Najčastejšie sa bude zriadenie prevádzkarne vyžadovať pri výrobných činnostiach, pri ktorých dochádza k manipulácii s tovarom. V praxi to bude napríklad salón (kozmetický, kadernícky, atď.), obchodné priestory, priestory výrobne či dielňa.

Oznámenie o zriadení prevádzkarne

Zriadenie prevádzkarne treba oznámiť najneskôr v deň jej zriadenia príslušnému Okresnému úradu – Odboru živnostenského podnikania. V prípade zriadenia prevádzkarne v územnom obvode iného živnostenského úradu, ako je miestne príslušný podľa bydliska podnikateľa, je podnikateľ povinný oznámiť zriadenie prevádzkarne aj živnostenskému úradu, v ktorého územnom obvode sa novozriadená prevádzkareň nachádza. Zriadenie prevádzkarne sa oznamuje aj príslušnému daňovému úradu v lehote 30 dní.

Čo nie je prevádzkareň – priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti / technické a technologické zariadenia

Od prevádzkarne treba odlišovať priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Za také zákon označuje:

 • priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
 • stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
 • miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
 • výstavné priestory a vzorkové predajne,
 • priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

Za prevádzkareň sa nepovažujú ani technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti, ku ktorým patria:

 • stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie
 • zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy (ľudovou technickou zábavou sa rozumie najmä prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu)
 • vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
 • pojazdné predajne,
 • zariadenia na poskytovanie reklamy,
 • predajné automaty.

Ak budete mať v priestore uskladnené veci, ktoré nebudete ponúkať zákazníkom (nie sú určené na predaj, len na Vašu potrebu – napr. uskladnenie účtovných dokladov a podobne), nepôjde pravdepodobne ani o prevádzkáreň ani o súvisiaci priestor.

Ak v priestore je tovar určený na predaj zákazníkom, zákazník príde do priestoru kde sa prijme zákazka a tam sa tovar vyzdvihne, išlo by pravdepodobne o súvisiaci priestor.

Ak však zákazník príde do priestoru napr. s tým, že chce aktualizovať zakúpený softvér a tam mu túto službu poskytne pracovník nachádzajúci sa v priestore, pôjde pravdepodobne o prevádzkáreň. 

V niektorých prípadoch môže byť posúdenie povinnosti zriadiť prevádzkareň zložitejšie, preto odporúčame túto otázku konzultovať s príslušným živnostenským úradom alebo advokátom. 

Združená prevádzkareň

Zákon rozoznáva aj pojem združená prevádzkareň, ktorú definuje ako trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahŕňajúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzuje na seba alebo inak spolu súvisí na účel výroby finálneho produktu.

Povinnosti podnikateľa

Povinnosti podnikateľa po zriadení prevádzkarne ustanovuje tak Obchodný zákonník, ako aj zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Podnikateľ je povinný prevádzkáreň označiť obchodným menom, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkárne alebo iné rozlišujúce označenie. K obchodnému menu môže byť pripojený názov prevádzkárne alebo iné rozlišujúce označenie.Paragraf 15 zákona o ochrane spotrebiteľa uvádza povinnosť podnikateľa na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne uviesť:

 • obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
 • meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,
 • prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,
 • kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.

Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia mať označenie alebo odev, ktoré ich odlíši od spotrebiteľa.Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň.

Zrušenie prevádzkarne

Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu v lehote do 15 dní od jej zrušenia.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie