Čo je potrebné k získaniu činnosti „kamenárstvo“ (vzdelanie, prax)?

Otázka:

Chcel by som vykonávať remeselnú činnosť kamenárstvo. Mám vyštudovanú strednú školu technického zamerania s maturitou. Pracoval som v kamenárskej firme vo výrobe. Doteraz pracujem pre inú kamenársku firmu na živnosť. Chcel by som mať živnosť „kamenárstvo“ alebo jednoosobovú s.r.o. s predmetom podnikania kamenárstvo. Vedeli by ste mi poradiť ako túto živnosť získať?

Odpoveď:

Ako správne uvádzate ide o remeselnú živnosť, ktorá sa ohlasuje na živnostenskom úrade podľa miesta podnikania. 

Pri ohlásení remeselnej živnosti, okrem vyplneného formulára ohlásenia živnosti, je potrebné pri fyzickej osobe podnikateľovi doložiť aj vyplnený formulár k spracovaniu osobných údajov, doložiť doklad ohľadne ohlasovaného miesta podnikania, ako aj preukázať odbornú spôsobilosť. 

Pri jednoosobovej s.r.o. predkladáte živnostenskému úradu aj zakladateľskú zmluvu a vyhlásenie odborného zástupcu, pokiaľ ním nie je samotný konateľ. 

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Tieto doklady o odbornej spôsobilosti sa pre potreby ohlásenia živnosti kamenárstvo môžu nahradiť:

  1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  2. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  3. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  4. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
  5. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
  6. dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky

Pokiaľ by ste teda nespĺňali podmienku vyučenia v rovnakom alebo príbuzenskom odbore, je možné nahradiť tento doklad potvrdením bývalých Vašich zamestnávateľov o Vašej praxi. Dôležité je zdôrazniť, že tento zamestnávateľ musel mať uvedenú činnosť kamenárstva v období, za ktoré sa preukazuje Vaša prax, zapísanú v živnostenskom registri.