Je aj k 15. a 17. ročným deťom privolaný kolízny opatrovník?

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či aj k 15. a 17. ročným deťom je privolaný kolízny opatrovník.

Odpoveď:

Áno, maloletým deťom je v zákonom predpokladaných prípadoch ustanovený kolízny opatrovník. Vyplýva to z § 31 ods. 2 zákona o rodine, podľa ktorého Žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.” Kolízny opatrovník je teda ustanovený na súdne účely napríklad v rozvodovom konaní a jeho úlohou je zastupovanie maloletého dieťaťa v konaní, ktoré nie je vzhľadom na svoju rozumovú a vôľovú vyspelosť oprávnené ani spôsobilé vystupovať v konaní pred súdom samostatne.

Z uvedeného vyplýva, že kolízny opatrovník je zástupcom výlučne maloletých detí, čiže osôb, ktoré ešte nedovŕšili vek dospelosti, respektíve 18. rok veku života jednotlivca. Do momentu dovŕšenia veku 18 rokov je táto osoba považovaná za maloletú a teda v rozvodovom konaní je na jej zastupovanie ustanovený kolízny opatrovník.

V praxi to znamená, že kolízny opatrovník skúma rodinné a majetkové pomery dieťaťa, zisťuje informácie o záujme a spôsobilosti obidvoch rodičov v prípade osobnej starostlivosti o dieťa a posudzuje možnosti starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi s prihliadnutím na názor, záujmy a zabezpečenie potrieb dieťaťa.

V zmysle odbornej právnej literatúry (Horváth, E.: Zákon o rodine Komentár 2014) “Ustanovenie § 31 neobsahuje ani exemplifikatívny výpočet osôb, ktoré by mohli byť do funkcie kolízneho opatrovníka ustanovené. Spravidla ním bude úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgán sociálnoprávnej ochrany detí.”

Viac informácii o tejto téme sa dočítate v článku, ktorý sa venuje téme kolízny opatrovník pri rozvode.