Nočná práca vodiča – nočné príplatky

Otázka:

Sme dopravná spoločnosť, ktorá vykonáva medzinárodnú dopravu. Nie je mi celkom jasné, ako v mzdovom ohodnotení riešiť nočné príplatky pre vodičov. Ak  začne pracovnú cestu ráno o 5.00 hod a cesta na hranicu s Rakúskom trvá cca  1 hod. takže o 6.00 prekročí hranicu, má nárok na nočný príplatok za 1 hod.? Ako by to bolo, keby pri návrate prekročil slovenskú hranicu o 22. hod. a pracovnú cestu skončil o 23. hod?

Odpoveď:

Týmto si Vám dovoľujeme uviesť, že nočná práca je práca vykonávaná medzi 22:00 a 06:00. Ak pracuje zamestnanec v tomto čase, má nárok na príplatok za nočnú prácu, aj keď je to len jedna hodina. Pri ceste tam teda od 05:00 do 06:00 a pri ceste naspäť od 22:00 do 23:00. K tejto téme posielame aj články v prílohe. 

Podľa § 1 zákona č. 462/2017 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave: „Tento zákon upravuje a) minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave, b) vykonávanie cestných kontrol a kontrol v priestoroch dopravných podnikov,1 ) c) pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach kontroly organizácie pracovného času v doprave. Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v doprave Zákonník práce.“ 

Podľa § 3 ods. 2 Zákonníka práce Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorí sú povinní zabezpečiť súlad podľa osobitného predpisu, a zamestnancov pracujúcich v prevádzke, údržbe a rozvoji plynárenskej prepravnej siete, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa plynárenskej prepravnej siete, zamestnancov v doprave, zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie, pedagogických zamestnancov, zamestnancov, ktorí sú divadelnými umelcami alebo hudobnými umelcami, členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky a zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“ 

V zmysle Zákonníka práce treba rozlišovať, či je zamestnanec pravidelne alebo nepravidelne zamestnaný nočnou prácou. Podľa § 98 Zákonníka práce „Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Zamestnanec pracujúci v noci je na účely tohto zákona zamestnanec, ktorý a) vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo b) pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.“ Ako uvádza odborná právna literatúra (Barancová a kol.: Zákonnník práce Komentár. C.H.Beck 2017) „V prípade, že zamestnanec je len nepravidelne zamestnaný nočnou prácou alebo odpracuje v noci menej než tri hodiny, má právny nárok na mzdové zvýhodnenie, pretože pracoval v rámci nočnej práce, nemá však nárok na plnenie ďalších osobitných povinností zamestnávateľa, ktoré má plniť vo vzťahu k zamestnancom pracujúcim v noci.“ 

Podľa § 123 ods. 1 a 2 Zákonníka práce „Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

(2) U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v:

  1. kolektívnej zmluve
  2. pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov“ 

Vzhľadom na uvedené uvádzame, že vodiči kamiónov majú nárok za mzdové zvýhodnenie za prácu v noci.