Spoločník v stanovenej lehote neprispel na stratu spoločnosti

Otázka:

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o povinnosti prispieť na úhradu straty spoločnosti v lehote do 10 dní. Podiel spoločníka predstavuje 36 % základného imania spoločnosti. Spoločník si v lehote určenej valným zhromaždením príplatkovú povinnosť nesplnil. Je možné ho vylúči, aký je postup?

Odpoveď:

Márnym uplynutím desaťdňovej lehoty určenej valným zhromaždením spoločnosti sa spoločník dostal do omeškania so splnením príplatkovej povinnosti, spoločnosť by tak prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu mala spoločníka vyzvať, aby povinnosť plnil v náhradnej lehote, ktorej dĺžku musí spoločnosť určiť v trvaní minimálne troch (3) mesiacov. Súčasťou výzvy musí byť aj upozornenie na hrozbu vylúčenia spoločníka zo spoločnosti. Nasledujúcim krokom je prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení spoločníka. 

V záujme právnej istoty odporúčame doručiť dotknutému spoločníkovi rozhodnutie valného zhromaždenia takým spôsobom, aby spoločnosť mala dôkaz o doručení (osobné odovzdanie a potvrdenie prevzatia podpisom spoločníka, zaslanie poštovou prepravou doporučene s doručenkou). Takisto je potrebné, aby valné zhromaždenie a prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia prebehli v súlade so zákonom, spoločenskou zmluvou a stanovami, ak boli prijaté, aby sa vylúčený spoločník nemohol neskôr domáhať rozhodnutia súdu o neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia. 

K príplatkovej povinnosti pozri náš článok: Povinnosť soločníka prispieť na úhradu strát v s.r.o.