Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Inštitút obmedzenia výkonu inej zárobkovej činnosti zamestnanca popri svojom zamestnaní ako aj po skončení pracovného pomeru alebo tzv. konkurenčná doložka je v dnešnej dobe pomerne často využívaný. V predmetnom článku vzhľadom na častú frekvenciu využívania danej právnej úpravy Zákonníka práce si priblížime jeho podmienky.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o poradenstvo nielen v oblasti pracovného práva nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk

Konkurenčná činnosť zamestnanca počas pracovného pomeru

Zákonník práce upravuje možnosť zamestnanca vykonávať činnosť, ktorá má konkurenčný charakter k činnosti zamestnávateľa, popri svojom zamestnaní v pracovnom pomere, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Zamestnanec môže vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má konkurenčný charakter k činnosti zamestnávateľa, jednak v čiastočnom pracovnom úväzku, ale aj na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a rovnako aj ako samostatne zárobková činná osoba (SZČO) alebo aj ako podnikateľskú činnosť v zmysle Obchodného zákonníka.

Zákonník práce výslovne vyžaduje, že musí ísť o činnosť, ktorá má konkurenčný charakter. V prípade, ak zamestnanec má záujem popri svojom zamestnaní v pracovnom pomere vykonávať činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, tak musí písomne požiadať svojho zamestnávateľa o súhlas s výkonom tejto činnosti. Zamestnávateľ môže na takúto písomnú žiadosť zamestnanca reagovať tak, že mu udelí alebo neudelí súhlas s výkonom tejto činnosti. Je potrebné však zdôrazniť, že Zákonník práce, pokiaľ ide o udelenie súhlasu zamestnávateľa, ustanovuje, že ak sa zamestnávateľ písomne k predloženej žiadosti zamestnanca o udelenie súhlasu nevyjadrí do 15 dní od jej doručenia, tak platí, že uvedený súhlas udelil.

Odvolanie súhlasu zamestnávateľa k výkonu konkurenčnej činnosti zamestnancom

Udelený alebo fakticky udelený súhlas zamestnávateľ môže kedykoľvek v priebehu trvania pracovného pomeru zamestnanca odvolať, pričom Zákonník práce vyžaduje, aby zamestnávateľ odôvodnil odvolanie svojho predchádzajúceho súhlasu. Odvolanie súhlasu zo strany zamestnávateľa musí byť písomne. V prípade odvolania súhlasu zo strany zamestnávateľa, zamestnanec je povinný bez zbytočného odkladu ukončiť inú zárobkovú činnosť zákonným spôsobom. Ak by zamestnanec neukončil svoju zárobkovú činnosť po odvolaní súhlasu s jej výkonom zo strany zamestnávateľa, išlo by o porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca.

Výkon konkurenčnej činnosti zamestnancom bez súhlasu zamestnávateľa

Zákonník práce neupravuje situáciu, kedy zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o predchádzajúci súhlas s výkonom inej zárobkovej činnosti a kedy ani neoznámi zamestnávateľovi, že chce vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má konkurenčný charakter a zamestnávateľ sa napokon o výkone tejto činnosti inak dozvie. V takejto situácii by mal zamestnávateľ zamestnanca upozorniť, že koná v rozpore s jeho oprávnenými záujmami v zmysle § 81 Zákonníka práce, ako aj v rozpore s § 83 Zákonníka práce. Neukončenie takejto činnosti za existencie zavinenia zamestnanca je možné hodnotiť, ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Výnimky z konkurenčnej činnosti zamestnanca

Zákonník práce ustanovuje pomerne široký okruh výnimiek pre výkon zárobkovej činnosti zamestnanca. V zmysle Zákonníka práce súhlas zamestnávateľa na výkon inej zárobkovej činnosti zamestnanec nepotrebuje, v prípade ak vykonáva_

  • vedeckú,
  • pedagogickú,
  • publicistickú,
  • lektorskú,
  • prednášateľskú,
  • literárnu alebo 
  • umeleckú činnosť,
  • hoci táto činnosť môže mať konkurenčný charakter k predmetu činnosti zamestnávateľa.

Konkurenčná činnosť zamestnanca po skončení pracovného pomeru

Zákonník práce upravuje možnosť obmedzenia konkurenčnej činnosti zamestnanca aj po skončení pracovného pomeru, avšak len za predpokladu, že sa zamestnanec so zamestnávateľom na tom dohodli v pracovnej zmluve. Rovnako Zákonník práce výslovne zakotvuje, že trvanie tohto obmedzenia nesmie byť dlhšie ako jeden rok.

Dohoda o nevykonávaní konkurenčnej činnosti po skončení práce

V súvislosti s uvedenou dohodou je potrebné uviesť, že dohoda o obmedzení konkurenčnej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru je pracovnoprávnou dohodou a vzťahy ňou založené sú pracovnoprávnymi vzťahmi, aj po skončení pracovného pomeru. Na tieto vzťahy nemožno aplikovať Občiansky zákonník.

Dohoda prichádza do úvahy len vtedy, ak zamestnanec počas trvania pracovného pomeru mohol získať informácie, zneužitie ktorých by mohlo zamestnávateľovi privodiť podstatnú ujmu. Zamestnávateľ vo svojom vlastnom záujme by si mal rozsah takýchto informácií vymedziť vo svojom vnútornom predpise. Obmedzenie zamestnanca pri výkone konkurenčnej činnosti aj po skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa nad nevyhnutnú mieru, ktorá je potrebná na ochranu záujmov zamestnávateľa, by mohol súd obmedziť alebo celkom zrušiť.

Predmet samotnej dohody Zákonník práce presne nekonkretizuje. Ale už pri uzatváraní takejto dohody by malo byť zamestnancovi celkom zrejmé, o aké informácie alebo znalosti ide, ktoré nie sú bežne dostupné a využite ktorých pre iný zamestnávateľský subjekt po skončení pracovného pomeru by mohlo zamestnávateľovi privodiť ujmu.

Odplatnosť obmedzenia výkonu konkurenčnej činnosti

Za obmedzenie zamestnanca v jeho zárobkovej činnosti, ktorá ma konkurenčný charakter vo vzťahu k bývalému zamestnávateľovi, je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť primeranú peňažnú náhradu, najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku za každý mesiac tohto obmedzenia zárobkovej činnosti zamestnanca.

V prípade, ak by zamestnanec nesplnil svoj záväzok a vykonával by zárobkovú činnosť, ktorá má konkurenčný charakter, je povinný poskytnúť zamestnávateľovi primeranú peňažnú náhradu, na ktorej sa so zamestnávateľom vzájomne dohodli v pracovnej zmluve, najviac však do výšky peňažnej sumy, ktorú zamestnávateľ bol povinný zamestnancovi poskytovať za obmedzenie konkurenčnej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru. 

Príklad

Ak zamestnávateľ na základe dohody so zamestnancom bol povinný poskytovať zamestnancovi peňažnú náhradu za obmedzenie zárobkovej činnosti, ktorá má konkurenčný charakter k predmetu jeho činnosti, vo výške napríklad 12.000,-EUR za celý rok trvania tejto dohody, tak ak by zamestnanec porušil svoju povinnosť hneď počas prvého mesiaca platnosti tejto dohody bol by povinný zaplatiť zamestnávateľovi sumu vo výške 12.000,-EUR. Samozrejme, ak by zamestnanec porušil svoju povinnosť napríklad po 6 mesiacov trvania dohody, v ktorej záväzok zamestnanca bol ohraničený na 1 rok, bol by povinný uhradiť zamestnávateľovi pomernú časť dohodnutej peňažnej sume, teda 6.000,-EUR.

Zánik dohody o obmedzení konkurenčnej činnosti

Pri zániku dohody o obmedzení konkurenčnej činnosti Zákonník práce rozlišuje odstúpenie od dohody a výpoveď dohody o obmedzení konkurenčnej činnosti.

Od záväzku nevykonávať inú zárobkovú činnosť po skončení pracovného pomeru, teda od konkurenčnej doložky v pracovnej zmluve, môže odstúpiť len zamestnávateľ a len v priebehu trvania pracovného pomeru. Odstúpenie zamestnávateľa musí mať písomnú formu, inak je neplatné. Podľa Zákonníka práce v prípade odstúpenia od dohody zo strany zamestnávateľa, dohoda zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo odstúpenie doručené druhej starne, teda zamestnancovi, najneskôr však posledným dňom trvania pracovného pomeru.

Pokiaľ ide o výpoveď, táto možnosť zániku dohody podľa Zákonníka práce patrí len zamestnancovi. Zamestnanec môže pôvodne dohodnutý záväzok nevykonávať konkurenčnú činnosť po skončení pracovného pomeru vypovedať, ak mu zamestnávateľ nevyplatil peňažné náhradu za plnenie tohto jeho záväzku do 15 dní od uplynutia jej splatnosti. Aj výpoveď zamestnanca musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Doručením výpovede zo strany zamestnanca dohoda medzi ním a zamestnávateľom zaniká.

Zamestnávateľ môže so zástupcami zamestnancov v kolektívnej zmluve dohodnúť okruh zamestnancov, na ktorých sa bude vzťahovať obmedzenie konkurenčnej činnosti po skončení pracovného pomeru, ako aj dobu obmedzenia výkonu konkurenčnej činnosti zamestnanca, ktoré však nesmie byť dlhšia ako 1 rok, tiež maximálnu výšku peňažnej náhrady v prípade neplnenia povinnosti zamestnanca, ako aj minimálnu výšku peňažnej náhrady zamestnávateľa v prípade uzatvorenia konkurenčnej doložky po skončení pracovného pomeru, ktorá však nesmie byť nižšia ako 50 % priemerného mesačného zárobku za každý mesiac plnenia záväzku zamestnanca.

Otázka:

Poprosím o radu, zistili sme, že náš zamestnanec vykonáva tú istú činnosť ako naša firma, prakticky je to konkurencia. Ako mám postupovať?

Odpoveď:

 

Zákonník práce zakotvuje určité možnosti obmedzenia aktivít zamestnanca, ktoré by mali konkurenčný charakter vo vzťahu k predmetu činnosti zamestnávateľa, a to počas trvania pracovné pomeru, aj po jeho skončení. 

 

Podľa ustanovenia § 83 Zákonníka práce: „Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.“ Ak už bol súhlas zamestnávateľa udelený, môže ho zamestnávateľ z vážnych dôvodov odvolať. Odvolanie súhlasu musí mať písomnú formu a musí obsahovať uvedenie dôvodov odvolania súhlasu. Zákonník práce zakotvuje aj okruhy zárobkových činností, na ktoré sa súhlas zamestnávateľa nevyžaduje – výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti. 

 

Obmedzenie zárobkovej činnosti konkurenčného charakteru po skončení pracovného pomeru je možné, ak si to zamestnanec a zamestnávateľ dohodli v pracovnej zmluve. Podľa § 83a Zákonníka práce: „Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.“ 

 

Obmedzenie zárobkovej činnosti je možné dojednať iba ak zamestnanec v priebehu trvania pracovného pomeru má možnosť nadobudnúť informácie alebo znalosti, ktoré nie sú bežne dostupné a ich využitie by mohlo privodiť zamestnávateľovi podstatnú ujmu. 

 

Ak došlo k dojednaniu obmedzenia zárobkovej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru, je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia dojednaného záväzku.  

 

V pracovnej zmluve je možné dojednať aj primeranú peňažnú náhradu, ktorú bude zamestnanec povinný zaplatiť, ak poruší povinnosť zdržať sa konkurenčnej činnosti. Avšak: „pre zamestnávateľov, ktorí by porušením konkurenčnej doložky boli ohrození väčšou škodou, než je výška peňažnej náhrady, ktorú si so zamestnancom dohodli ako odplatu za dodržanie konkurenčnej doložky (limitujúcej výšku primeranej peňažnej náhrady), je výhodnejšie, aby si pre prípad porušenia konkurenčnej doložky zamestnancom peňažnú náhradu vôbec nedohodli. V takomto prípade by zamestnanec vôbec nemal možnosť „vykúpiť sa“ z plnenia konkurenčnej doložky zaplatením dohodnutej peňažnej náhrady, ale trvala by až do skončenia pôvodne dohodnutej doby trvania konkurenčnej doložky.“ (TKÁČ, V. a kol.: Zákonník práce. Komentár, Bratislava: Wolters Kluwer, 2014, ISBN: 978-80-8168-069-4). 

 

V súvislosti k konkurenčnou činnosťou zamestnanca môže v niektorých prípadoch dôjsť aj k porušeniu obchodného tajomstva podľa § 53 Obchodného zákonníka.