Predaj zdedenej nehnuteľnosti a oslobodenie od dane z príjmu

Častokrát nastáva situácia, že osoba zdedí nehnuteľnosť, ktorú sa následne rozhodne predať. Tu je potrebné si položiť otázku, či pri tomto predaji nehnuteľnosti bude povinná platiť daň z príjmu.

Podľa zákona o dani z príjmu ([§ 9 ods. 1) od dane je oslobodený príjem:

  1. z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku
  2. z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením v priamom rade

Pokiaľ ide o prípad zdedenej nehnuteľnosti, je potrebné rozlišovať medzi predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením dedičmi v priamom rade a dedením v nepriamom rade. Dedením v priamom rade je prípad, ak dedič bol s poručiteľom príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci). Ak sa teda predáva nehnuteľnosť nadobudnutá na základe dedenia v priamom rade alebo niektorým z manželov, oslobodenie od dane z príjmu prichádza do úvahy v prípade, ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa, kedy túto nehnuteľnosť nadobudol poručiteľ do vlastníctva. Upozorňujeme tiež, že podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka sa pri dedení vlastníctvo nadobúda smrťou poručiteľa, t. j. nie až zápisom do katastra nehnuteľností tak ako je to pri zmluvných prevodoch nehnuteľností.

Ak teda uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa alebo poručiteľov, príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov bude od dane oslobodený.

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením v nepriamom rade

Rozdiel nastáva v prípade predaja nehnuteľnosti, ktorá bola nadobudnutá dedením v nepriamom rade, tzn. napríklad po súrodencoch, tete, ujovi a podobne. V tomto prípade by bol príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený až po uplynutí piatich rokov od dňa, kedy nadobudol takúto nehnuteľnosť do vlastníctva dedič.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie