Pripravované zmeny v novom katastrálnom zákone s účinnosťou od 1.7.2015

Zmeny v organizácii miestnej štátnej správy, ktoré prebehli v posledných rokoch sa podpísali aj pod úlohu vypracovať návrh zákona o katastri nehnuteľností a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „návrh katastrálneho zákona“). Návrh katastrálneho zákona do medzirezortného pripomienkového konania predložil Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Navrhovaná právna úprava prináša rozsiahle zmeny oproti doterajšej právnej úprave a z tohto dôvodu Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pristúpil k vypracovaniu katastrálneho zákona ako celku.

Hlavnými cieľmi predkladaného návrhu katastrálneho zákona sú predovšetkým

 • Precizovať definíciu základného pojmu „kataster nehnuteľností“ ako verejného registra o vybraných nehnuteľnostiach (pozemkoch, budovách, podzemných stavbách, bytoch a nebytových priestorov), ktorý zahŕňa súpis a popis týchto nehnuteľností, údaje o právach k nehnuteľnostiam, ako aj geometrické určenie pozemkov. Okrem toho spresňuje doterajšie definície pojmov a zavádza nové definície pojmov, ako napríklad pojmy: výmera pozemku, podrobný bod, budova, vlastnícka hranica, katastrálna mapa, iná oprávnená osoba, informačný systém katastra, atď.
 • Sprehľadniť úpravu práv a povinností na úseku katastra nehnuteľností. V nadväznosti na úlohy a poslanie katastra nehnuteľností jednoznačne definuje, čo je „predmetom katastra“. V katastri sa budú evidovať len také nehnuteľnosti a práva k týmto nehnuteľnostiam, ktoré sú v katastrálnom zákone presne vymedzené. Vkladom do katastra nehnuteľností sa nadobudne vlastnícke právo iba k tým nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom katastra.
 • Vytvoriť jednotnú právnu úpravu, ktorá sa vzťahuje na geodetické a kartografické činnosti na úseku katastra. Oproti doterajšiemu stavu nové riešenie predstavuje samostatná časť, ktorá je venovaná geodetickým a kartografickým činnostiam, spôsobilosti na ich vykonávanie, vrátane overenia osobitnej odbornej spôsobilosti na autorizačné a úradné overovanie výsledkov geodetických a kartografických činností na úseku katastra a to prostredníctvom kvalifikačnej skúšky.
 • Vytvoriť legislatívne podmienky na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností so zohľadnením požiadaviek z praxe. Dôjde k zavedeniu nových osobitných druhov katastrálneho konania a to: Doplnenie alebo zmena evidovaných údajov o vlastníkovi, inej oprávnenej osobe alebo o nehnuteľnosti a Prešetrovanie údajov katastra. Z dôvodovej správy vyplýva, že: „Výsledky prešetrovania údajov katastra môžu byť podnetom na začatie konania o oprave chyby. Doplnenie alebo zmena evidovaných údajov je inštitút, ktorý sa použije na doplnenie alebo zmenu už evidovaných údajov v katastri. Ide napríklad o zmenu priezviska, zmenu názvu právnickej osoby, zmenu trvalého pobytu. Údaje katastra je možné doplniť alebo zmeniť priamo aj v iných konaniach, napríklad v konaní o vklade možno zároveň zapísať aj zmenu priezviska bez toho, aby bolo potrebné začať konanie o doplnenie alebo zmenu evidovaných údajov. V rámci tohto katastrálneho konania nie je možné zapisovať údaje o právach k nehnuteľnostiam, nakoľko tieto je možné zapísať len v konaní o vklade alebo v konaní o zázname.“
 • Zrýchliť a skvalitniť registráciu nehnuteľností. Skvalitnenie registrácie sa odráža aj v zavedení nových prvkov ochrany vlastníka pri prevode nehnuteľnosti a to napríklad doručovaním písomností pôvodnému vlastníkovi vždy, aj v prípade, že bude v konaní o vklade alebo pri uzavretí vkladovej listiny zastúpený splnomocnencom.
 • Zlepšiť prístup k údajom evidovaným v katastri nehnuteľností. Obsahom katastra sú všetky údaje o nehnuteľnostiach, ktoré sú dôležité pre identifikovanie konkrétnej nehnuteľnosti, jej popísanie a opísanie, identifikačné údaje o vlastníkoch a iných oprávnených osobách, vrátane iných identifikačných údajov, ktoré môžu byť dôležité pre evidenciu. Novinkou je zavedenie evidencie cien nehnuteľností do obsahu katastra, čo umožní získať prehľad o vývoji cien nehnuteľností. Návrhom zákona sa zavádza aj nový výstup z katastra, ktorým je súpis nehnuteľností, ktorý bude obsahovať zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka, správcu, alebo nájomcu z celého územia SR.
 • Zvýšiť presnosť a lokalizačnú istotu polohy a tvaru nehnuteľností na zemskom povrchu.
 • Zaviesť nové, doteraz neupravené inštitúty týkajúce sa lokalizácie. Návrh katastrálneho zákona zahŕňa ustanovenie nového inštitútu geometrického plánu na určenie hranice pozemku v referenčnom geodetickom systéme na určovanie polohy. Doteraz nebolo možné vyhotoviť a do katastra zapísať geometrický plán, ktorý by neslúžil na rozdeľovanie pozemkov, na ich zlučovanie, alebo na iný účel ako je faktická zmena hranice pozemkov. Takýto druh geometrického plánu umožní vlastníkom pozemkov spolurozhodovať o tom, ako kvalitne bude ich pozemok evidovaný v katastri a teda s akou istotou budú v prípade potreby rekonštruovateľné jeho hranice v teréne. Zmerať naraz všetky pozemky v krajine je nemožné, preto tento inštitút bude v jeho zrode viac v réžii vlastníkov. Postupom času dôjde k zameraniu celého územia SR.
 • Vykonať nevyhnutné kroky súvisiace s oblasťou elektronizácie katastra nehnuteľností. Dôjde k realizácii projektu „Operačný program informatizácie spoločnosti – Elektronické služby katastra nehnuteľností“. Cieľom tohto projektu je vybudovať centrálny informačný systém katastra nehnuteľností, ktorý bude poskytovať elektronické služby pre verejnosť, ale aj pre orgány štátnej a verejnej správy a samosprávy. Zavedie sa využívanie moderných informačných a komunikačných technológii. Elektronickou cestou bude možné poskytovať aj údaje z katastra použiteľné na právne úkony.
 • Rozšíriť pôvodné dôvody prerušenia a zastavenia konania o návrhu na vklad. Po novom dôvodom prerušenia konania o návrhu na vklad je doručenie protestu prokurátora alebo žaloby podľa Občianskeho súdneho poriadku. Takisto dôvodom na prerušenie konania je aj prípad, ak účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad. Konanie o vklade sa preruší aj vtedy, keď konaniu predchádza skôr začaté konanie o vklade alebo konanie o zázname. Toto prerušenie konania nastáva priamo zo zákona a vyznačí sa úradným záznamom v spise.
 • Zmeny v ustanoveniach konania o zázname a čiastočný zápis. Ak doručená listina nie je listinou, ktorá má byť v katastri zapísaná, prípadne ak neobsahuje všetky náležitosti stanovené zákonom, konanie o zázname môže byť ukončené aj nevykonaním záznamu. Návrhom zákona sa ďalej zavádza aj umožnenie čiastočného zápisu listiny doručenej na vykonanie záznamu a to takým spôsobom, že ak podmienky na vykonanie záznamu budú splnené len z časti, vykoná sa záznam len v tej časti a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Plomba sa však zruší ku všetkým nehnuteľnostiam, ktorých sa listina týkala.
 • Konanie o oprave chyby. Návrh katastrálneho zákona zavádza nové možnosti na opravu chýb, pretože v doterajšej právnej úprave absentovali. Cieľ tohto konania je zefektívniť činnosť katastra a docieliť, aby kataster obsahoval pravdivé údaje.
 • Rozdelenie geodetických a kartografických činností. Významnou zmenou, ktorú návrh katastrálneho zákona prináša je rozdelenie geodetických a kartografických činností na kategóriu geodetických a kartografických činností vykonávaných pre kataster nehnuteľností. Prax preukázala nevhodnosť rozdelenia právnej úpravy týkajúcej sa predmetu práva, ktorým je pozemok a úpravy jeho geometricky správneho určenia, medzi rôzne právne predpisy. Táto problematika je navzájom veľmi prepojená a súčasne s návrhom katastrálneho zákona je predkladaný aj návrh zákona o geodézii a kartografii, pretože je vhodné upraviť ich komplexne v jednom právnom predpise.
 • Zoznam autorizovaných geodetov a kartografov a autorizačné pečiatky. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky bude po novom viesť zoznam autorizovaných geodetov a kartografov na vykonávanie geodetických a kartografických činností na úseku katastra. Okrem toho bude vydávať aj autorizačné pečiatky. Tieto činnosti boli pôvodne vo výlučnej kompetencii Komory geodetov a kartografov.

Účinnosť katastrálneho zákona sa navrhuje od 1. júla 2015.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie